Services - 298194-2021

14/06/2021    S113

Hungary-Budapest: Highway operation services

2021/S 113-298194

Concession notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/23/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Koncessziós Iroda
National registration number: 15845515241
Postal address: Iskola utca 13.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1011
Country: Hungary
Contact person: Csekő Zsolt
E-mail: zsolt.cseko@nkoi.gov.hu
Telephone: +36 18960724
Internet address(es):
Main address: https://kormany.hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hatterintezmenyek
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000645412021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Applications or, where applicable, tenders must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000645412021/reszletek
Applications or, where applicable, tenders must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: egyéb kormányzati kiegészító szolgáltatás

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Gyorsforg.úthál.fejleszt.,felújít.,üzem.,fenntart.

Reference number: EKR000645412021
II.1.2)Main CPV code
63712200 Highway operation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Szerződés meghatározása: A gyorsforgalmi úthálózatra vonatkozó tervezési, felújítási, építési, üzemeltetési, karbantartási és e tevékenységek finanszírozását magába foglaló koncessziós szerződés.

Szerződés tárgya: A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének és felújításának, valamint üzemeltetésének és fenntartásának feladatai koncessziós szerződés keretében.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This concession is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220 Highways engineering services
45233110 Motorway construction works
45233139 Highway maintenance work
45233210 Surface work for highways
66120000 Investment banking services and related services
66122000 Corporate finance and venture capital services
71240000 Architectural, engineering and planning services
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
Main site or place of performance:

Magyarország teljes területe a műszaki leírás szerint

II.2.4)Description of the procurement:

Magyarországi többségében meglevő és egyes létrejövő gyorsforgalmi úthálózati elemek tekintetében (ca. 1662 km alaphálózat + 381 km kiegészítő hálózat) tervezési, felújítási, építési, ennek ellenőrzési, továbbá üzemeltetési, karbantartási és e tevékenységek finanszírozására vonatkozó feladatok ellátása rendelkezésre állási díj és szolgáltatási díj fizetése mellett, az üzemeltetésbe adás időpontjától a koncessziós időszak (35 év) lejártáig.

A hálózati elemek tételes bemutatását és megjelölését (alap + kiegészítő mennyiség) a részvételi dokumentumok tartalmazzák.

Elvárt beruházási időszak: 10 év; Indítás: Első beruházási ütem finanszírozásának rendelkezése állása (maximum a szerződéskötést követő 12 hó)

A projekt főbb műszaki és mennyiségi paraméterei:

1. Tervezés - Tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli, továbbá organizációs tervek készítése, környezetvédelmi hatástanulmány és engedélyezési dokumentációk összeállítása és megszerzése a jogszabályok szerinti tartalommal tervezetten 545 km gyorsforgalmi út felújítása, építése kapcsán.

2. Felújítás (Kezdeti - Koncessziós szintre hozás; lásd KD) - Jogszabályi és SLA szintnek megfelelő módon tervezetten 538 km gyorsforgalmi út felújítása.

3. Építés - Jogszabályi és SLA szintnek megfelelő módon (elsődlegesen 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztással rendelkező) tervezetten 273 km gyorsforgalmi út bővítése, továbbá tervezetten 272 km gyorsforgalmi út kiépítése (elsősorban hajlékony / félmerev pályaszerkezettel) a kapcsolódó műtárgyakkal (100 db-ot meghaladó híd, felüljáró, aluljáró); Ennek keretében várhatóan 1 db, 90 m szabad nyílású várhatóan acél/öszvér szerkezetű folyami híd építése). Főbb mennyiségek tekintetében lásd KD.

4. Műszaki ellenőrzés - Felújítással és építéssel érintett tervezetten 1083 km gyorsforgalmi út 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőrzése a beruházások megfelelőségének biztosítása érdekében.

5. Üzemeltetés, karbantartás - Az üzemeltetésbe vett, továbbá felújított és megépített hálózati elemek jogszabályok (6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet) és SLA szintnek megfelelő üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása összességében 1662 km gyorsforgalmi út kapcsán.

6. Finanszírozás - A beruházási és üzemeltetési program finanszírozásának biztosítása Ajánlattevő feladata.

7. Egyedi Állami elrendelések teljesítése (tervezési, kivitelezéi munkák, szolgáltatások) a Kbt. előírásaival összhangban.

Kiegészítő (feltételes) mennyiségek / hálózati elemek:

A fentiekben rögzített feladatok ellátása további tervezetten 381 km gyorsforgalmi hálózati elemek tekintetében. (A feltételes mennyiség lehívásának, igénybevételének részletszabályait az ajánlattételi szakaszban kiadott közbeszerzési dokumentumok szabályozzák.)

Az előzetes műszaki leírást és műszaki információkat a részvételi szakasz közbeszerzési dokumentuma tartalmazza azzal, hogy a teljeskörű műszaki leírás (műszaki + szakmai információk + elvárások/SLA) és a részletes szerződéses feltételek az ajánlattételi szakasz közbeszerzési dokumentumában kerülnek meghatározásra.

Nyertes Ajánlattevő köteles a hálózati elemek üzemeltetéséhez szükséges eszközök (ingó / ingatlan), készletek tulajdonjogának, illetve használati jogának megszerzésére, ideértve egyéb szükséges vagyonelemeket és erőforrásokat (üzletágátruházás keretében) az ajánlattételi dokumentációban rögzítettek szerint.

A jelen koncessziós beszerzési eljárás során ajánlatkérőként eljáró Nemzeti Koncessziós Iroda az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a és 1. melléklete 5. pontjában foglaltak alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti miniszter közreműködőjeként jár el.

II.2.5)Award criteria
Concession is awarded on the basis of the criteria described below:
  • Criterion: 1. Ár (fontossági sorrendben elfoglalt hely: első)
  • Criterion: 1.1. Koncessziós szolgáltatási díj / Ft (Rendelkezésre állási díj (RÁD) + rendelkezésre állás alapú szolgáltatási díj (RÁASZD))
  • Criterion: 1.2. Pótlólagos beruházások díjszabása / Ft (mintaköltségvetés alapul vételével)
  • Criterion: 2. Környezetvédelmi, fenntarthatósági intézkedések, speciális technológiai megajánlások; (fontossági sorrendben elfoglalt hely: második)
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the concession
Duration in months: 420
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kbt. 118. § (4) bekezdés: Ajánlatkérő több szakaszból álló koncessziós beszerzési eljárást folytat le. Az első, részvételi szakaszban az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról, valamint részvételre jelentkezésnek az érvényességéről vagy érvénytelenségéről dönt.

Folyt III.2.2. pont.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions, indication of information and documentation required:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

— A Kbt. 120. § (2) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazása mellett az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a részvételre jelentkezőknek már a jelentkezés részeként be kell nyújtani a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kr.”) 8. és 10. §-a szerint a kizáró okok tényleges igazolására előírt nyilatkozatok / igazolások benyújtása az elvárt, figyelemmel a 12-14. § és 16. § előírásaira is,

— Ha egy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött külön formanyomtatványok benyújtása is kötelező, a tényleges igazolások benyújtása azonban kizárólag a részvételre jelentkező(k) tekintetében elvárt,

— A részvételi jelentkezésben a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell,

— Amennyiben a részvételre jelentkező bejegyzett cégadataival kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz (honosság szerinti nyilvántartó szervezethez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság (honosság szerinti nyilvántartó szervezet) által megküldött igazolást, valamint a részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nyilatkozat űrlap formájában, nemleges nyilatkozat is csatolandó).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re.

Karakterkorlát miatt VI.3. pont folytatása:

26. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/23/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

27. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

28. Jelen koncessziós beszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (5) bek.; 126. § (5) bek] kerül megindításra. Amennyiben a nyertes ajánlattevő által rögzített megajánlások a finanszírozási keretrendszerrel (EUROSTAT modell / útdíj modell) (ellenőrzési körén kívül eső jövőbeli minősítés alapján), illetve fedezeti modellel össze nem egyeztethetőnek (fedezethiány) minősülnek, ezt olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria, indication of information and documentation required:

A Kbt. 120. § (2) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazása mellett (IV. rész (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozat) az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy az alkalmassági feltételek tekintetében a részvételre jelentkező(k)nek már a részvételi jelentkezésben szükséges igazolniuk alkalmasságukat az alábbi nyilatkozatok / igazolások részvételi jelentkezésben történő benyújtásával:

P1-P2)

Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a részvételi felhívás TED adatbázisba történő feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóit (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részek csatolásával), feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.

Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, vagy a közzétett beszámoló adataiból nem ellenőrizhető az alkalmassági feltételek keretében előírt elvárásnak való megfelelés, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető és a közzétett beszámoló adataiból ellenőrizhető az alkalmassági feltételek keretében előírt elvárásnak való megfelelés, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása a jelentkezésben nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét szükséges megadnia jelentkezésében.

A különböző devizák átszámítására vonatkozó szabályokat a KD tartalmazza.

A P1-P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Korm. r. 19. § (3); (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1)

Alkalmatlan a részvételi jelentkező (közös részvételre jelentkező) amennyiben az adózott eredménye a részvételi felhívás TED adatbázis felé történő feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évből több mint egy évben negatív volt.

P2)

Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben a számviteli előírások figyelembevétele mellett számított saját tőkéje (cégcsoport esetén konszolidált) a részvételi felhívás TED adatbázis felé történő feladását megelőző utolsó lezárt üzleti évben nem haladja meg a 150 millió eurót (A projekt indításához szükséges tőke előzetesen becsült maximális értéke).

Amennyiben a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából [gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének és felújításának, valamint üzemeltetésének és fenntartásának feladatai] származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 400 000 000,- EUR értéket.

A P1 - P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők közül - figyelemmel arra, hogy a P1 - P2) pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

Az együttes megfelelés a P1 - P2) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös részvételre jelentkezők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1 - P2) pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.

Karakterkorlát miatt, az M/5 folytatása:

Ajánlatkérő a karakterkorlátozás miatt az M1 - M5. alkalmassági feltételek tekintetében releváns definíciókat a részvételi szakasz közbeszerzési dokumentumában rögzíti.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria, indication of information and documentation required:

A Kbt. 120. § (2) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazása mellett (IV. rész (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozat) az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy az alkalmassági feltételek tekintetében a részvételre jelentkező(k)nek már a részvételi jelentkezésben szükséges igazolniuk alkalmasságukat az alábbi nyilatkozatok / igazolások részvételi jelentkezésben történő benyújtásával:

M1 - M3)

A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja (és (3a) bek. b) pontja, ill. (3b) bek) alapján ismertetnie kell a részvételi felhívás TED adatbázisba történt feladásától visszafelé számított 10 évben (120 hónap) megkezdett és 6 évben (72 hónap) szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti feladatok teljesítéséből származó referenciáit, melyeket a 321/2015. (X. 30.) KR. 21/A. § és 22. § (1) bek. meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),

— az ellátott tevékenység tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, alkalmassági feltétel keretében előírt elvárásnak való megfelelés),

— az ellenszolgáltatásból részesülés aránya (adott esetben),

— a teljesítés ideje (év, hónap, nap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével),

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M4)

A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (2) bek. a) pontja (és (2a) bek. b) pontja) alapján ismertetnie kell a részvételi felhívás TED adatbázisba való feladásától visszafelé számított 11 évben (132 hónap) megkezdett és 8 évben (96 hónap) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás -átvétellel lezárt), legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti feladatok teljesítéséből származó referenciáit, melyeket a 321/2015. (X. 30.) KR. 21/A. § és 22. § (3) bek. meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referenciaigazolással:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),

— az ellátott tevékenység / építési beruházás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen valamennyi, alkalmassági feltétel keretében előírt elvárásnak való megfelelés),

— az ellenszolgáltatásból részesülés aránya (adott esetben),

— a teljesítés ideje (év, hónap, nap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével),

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes részvételre jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett jelentkező részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A nyilatkozatban vagy az igazolásban legalább olyan részletezettséggel kell ismertetni a referenciamunkát, hogy abból az alkalmassági feltételek mindegyike megállapítható legyen. Nyilatkozat benyújtása esetén a bemutatott referenciák esetében szíveskedjenek egyértelműen megjelölni, hogy az adott referenciát, mely alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében mutatták be.

Amennyiben a részvételre jelentkező a referenciát közös ajánlattevőként (konzorciumban) teljesítette, úgy a referencia-igazolásból/nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a részvételre jelentkező a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt igazolás(ok)ból/nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek.

M5)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, gyakorlatuk (a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettség illetve képzettség igazoló okirat másolatokkal), ismertetését akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a végzettségre, képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Már megszerzett jogosultság esetén annak igazolására elfogadott, ha az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra, vagy ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető, erre vonatkozó hivatkozás, az egyértelmű kamarai azonosítószám, a jogosultság megszerzésének pontos ideje, illetve kódja egyidejű megadásával.

Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Ajánlatkérő a fentiek szerint a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe (azzal, hogy a speciális tapasztalatszerzési időszak átfedésben lehet az általános tapasztalati időszakkal (vö. „jogosultság megszerzéséhez szükséges”).

Az M/5.1-5.5 követelmények körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat - valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.

Ajánlatkérő szakember esetén e körben elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de hivatkoznak arra, hogy a részvételi felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos a részvételi felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumban megadott definícióval.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy az M/5.1 - 5.5 szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, a lentiekben meghatározott (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9), (11) bekezdései és a Kr. 21. § (2a) bek. b) pont és a (3a) bek. b) pont és a (3b) bek, 22. § (5) bek. és 24. § (1) bek.is irányadóak.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1.

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás TED adatbázisba történő feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 10 éven (120 hónapon) belül megkezdett az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciával:

M/1.1 összesen legalább 160 km hosszúságú 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztással rendelkező gyorsforgalmi útra vonatkozó teljes körű engedélyezési terv (útépítés, műtárgyak, forgalomtechnika, vízépítés, környezetvédelem, zajárnyékoló falak, védőkerítés, növénytelepítés, közművek, geotechnika, területigénybevétel változási vázrajzok, magasépítés) elkészítése, építési engedélyezési eljárásban való közreműködés, mely építési engedély megszerzésével zárult, szerződésszerűen teljesített referenciával.

Referencia több szerződésből is teljesíthető, amennyiben azok teljesítenek minden elvárt feltételt.

M/2.

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás TED adatbázisba történő feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 10 éven (120 hónap) belül megkezdett az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás -átvétellel lezárt) referenciával:

M/2.1. összesen legalább 120 km hosszúságú 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztással rendelkező gyorsforgalmi út építésének lebonyolító mérnöki feladatainak ellátása.

Referencia több szerződésből is teljesíthető, amennyiben azok teljesítenek minden elvárt feltételt.

M/3.

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás TED adatbázisba történő feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 10 éven (120 hónapon) belül megkezdett az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciával:

M/3.1 országos közút komplex üzemeltetésére (legalább 300 km), vagy műszaki karbantartására (legalább 300 km) vonatkozó referencia.

Komplex üzemeltetés: legalább 12 hónapot lefedő időszakban takarítás, zöldfelület ápolás, útellenőri szolgálat, kapcsolódó létesítmények és tartozékok karbantartása;

Műszaki karbantartás: útburkolat cseréjére és/vagy felújítására és/vagy burkolatmegerősítésre irányuló feladatellátás.

Ajánlatkérő útburkolat cseréjére vagy felújítására, vagy burkolatmegerősítésre kapcsán a minimum két forgalmi sáv széles (főutak, mellékutak, valamint belterületi és külterületi) közutak esetén csak az útpálya (egész pálya) teljes szélességében elvégzett munkát fogadja el.

Az M/3 referencia több szerződésből is igazolható.

M/4.

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás TED adatbázisba történő feladásának napjától visszafelé számított megelőző 8 évben (96 hónap) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónapon) belül megkezdett az alábbi, a Kr. 22. § (3) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás -átvétellel lezárt) referenciákkal:

M/4.1 összesen, legalább 100 km, minimum 2x2 sávos gyorsforgalmi út kivitelezésére irányuló referenciával. A 100 km maximum 10 projektből is igazolható.

M/4.2 összesen, legalább 50 db, minimum 2x2 sávos gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó műtárgy (híd és/vagy felüljáró és/vagy aluljáró) kivitelezésére irányuló referenciával. Az 50 db műtárgy (híd és/vagy felüljáró és/vagy aluljáró) kivitelezése több projektből is igazolható.

M/4.3 legalább 1db, legalább 90 m szabadnyílású, acélszerkezetű vagy öszvérszerkezetű, vízfolyás feletti híd kivitelezésére irányuló referenciával.

M/4.4 hajlékony pályaszerkezetű (min. 30 cm szerkezeti vastagságú) út / pályaelem (lásd szabvány: e-UT 06.03.13 - 7.1.2. pont) kivitelezésére irányuló referenciával legalább 150 000 m2 felületen.

Az M/4.4 referencia több szerződésből is igazolható.

Az M/4.1. - M/4.4. referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

M/5.

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M/5.1. Legalább 1 fő tervező projektvezető, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, és

b) legalább 36 hónap gyorsforgalmi út tervezése területén szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal.

M/5.2. Legalább 1 fő úttervező szakember, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, és

b) legalább 36 hónap közlekedési építmények tervezése területén szerzett vezető tervezői tapasztalattal.

M/5.3. legalább 1 fő műtárgy tervező szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy „T” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, valamint

b) legalább 36 hónap gyorsforgalmi útra vonatkozó műtárgy engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítésében szerzett szakmai gyakorlattal.

M/5.4. legalább 1 fő projektvezető, aki egy személyben rendelkezik

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy „MV - KÉ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és

b) min. 60 hónap gyorsforgalmi útra vonatkozó kivitelezői oldalon végzett projektvezetői / p.v. helyettesi pozícióban szerzett szakmai gyakorlattal és

c) részt vett összesen 50 km hosszú gyorsforgalmi úton megvalósuló beruházásban.

M/5.5. legalább 1 fő projektvezető, aki egy személyben rendelkezik

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy „MV - KÉ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és

b) min. 60 hónap hídépítésre vonatkozó kivitelezői oldalon végzett projektvezetői / p.v. helyettesi pozícióban szerzett szakmai gyakorlattal és

c) részt vett legalább 90 m szabad nyílású közúti hídon megvalósuló beruházásban.

A fenti pozíciókra a szakemberek között átfedés megengedett.

Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2. pontban.

III.2)Conditions related to the concession
III.2.2)Concession performance conditions:

A Koncessziós Törvény 20. § értelmében a Koncesszornak a koncesszió-köteles tevékenység folytatására a Koncessziós Szerződés aláírástól számított kilencven napon belül saját részvételével belföldi székhelyű részvénytársaságot (a "Koncessziós Társaság") kell alapítania. Amennyiben a koncessziós beszerzési eljárás nyertese Konzorcium, akkor a közös ajánlatot tevő nyertesek kötelesek a Koncessziós Társaságot megalapítani. Részletes feltételek tekintetében lásd ajánlattételi szakasz KD.

II.2.14. pont folytatása karakterkorlát miatt:

Az ajánlatkérő a beszerzési eljárás második szakaszában a szerződés feltételeiről, valamint műszaki, szakmai tartalmi elemekről fog tárgyalni (ideértve a koncessziós jogosult részére biztosított jogok terjedelme!) az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkkel a benyújtott első ajánlatok alapján. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségek körében, a kötbérek tárgyai tekintetében nem kíván tárgyalni.

A részletes szabályok, a tárgyalások menetrendje meghatározására az ajánlattételi szakaszban kerül sor a tárgyalások megkezdését megelőzően. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy szükség esetén az ajánlattevőkkel külön is tárgyaljon.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the concession
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the concession

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for submission of applications or receipt of tenders
Date: 05/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Eljárástípus: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

1. A részvételi jelentkezés benyújtásához készített Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő regisztráció.

2. A részvételi jelentkezések felbontásának hely: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

3. A részvételi jelentkezők a részvételi szakaszban nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattétel a részvételi jelentkezés érvénytelenségét eredményezi.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza; A Kbt. 126.§ (5) bekezdés alapján dönthet úgy, hogy amennyiben a részvételi szakaszban egy részvételre jelentkező nyújt be érvényes jelentkezést, a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Tájékoztatásul az Ajánlattételi szakaszhoz (5 - 13. pontok):

5. Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban a végső, ajánlati kötöttséggel járó ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 800 000 000,- HUF, amely teljesíthető az ajánlattételi szakasz KD-ben rögzítettek szerint.

6. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.

7. lásd továbbá RF III.2.2) rögzítettek.

8. Az Ajánlattevő köteles - az ajánlattételi szakasz KD előírásainak megfelelő - a megajánlott koncessziós műszaki tartalom/módszertan/beruházási terv/erőforrásterv/ütemterv vonatkozó műszaki és szakmai ajánlatot benyújtani. Az Ajánlattevő a műszaki ajánlata részeként köteles arra vonatkozóan is nyilatkozni és bemutatni, hogy a megajánlásai megfelelnek az Európai Unió és Magyarországon ezen szerződéses tárgyakkal szemben támasztott kötelező jogszabályi feltételeknek és egyéb előírásoknak.

9. Az Ajánlattevő ajánlatában köteles a beruházási terv finanszírozhatóságának alátámasztására; Ennek részeként továbbá min. 1 000 000 000 Euro pénzügyi eszköz meglétét igazolnia / alátámasztania az ajánlattételi szakasz KD-ben rögzített formában.

10. Az ajánlatkérő az eset összes körülménye alapján fogja az ajánlattételi szakaszban megítélni, hogy egy adott ajánlat/ajánlati elem kirívóan alacsonynak vagy irreálisnak minősíthető-e és szükséges-e az ajánlattevőtől ezen okból indokolást kérni.

11. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi szakaszban (az ajánlattételi felhívásban, vagy a tárgyalások alapján felülvizsgálva a végleges ajánlattételi felhívásban) meghatározzon olyan összeget, amely felett az adott ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

12. Az ajánlattételre felkért ajánlattevőknek a végleges ajánlatra ajánlati kötöttséget kell vállalni, amelynek az időtartama 60 nap. Az ajánlatkérőnek jogában áll az ajánlattevőket a kötöttség hosszabbításra felkérni. A nyertes ajánlattevőnek és adott esetben a második helyezettnek a szerződéskötésig tart az ajánlati kötöttsége. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi dokumentációban szereplő ilyen rendelkezése estén - az eljárás nyertesével történő szerződéskötés meghiúsulása esetén - a második helyezettel szerződést kössön.

13. Ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevő(k) figyelmet, hogy a teljesítés kapcsán az érintett gazdasági szereplő(k)nek és egyéb résztvevőknek (ideértve szakembereknek) rendelkezniük kell a magyarországi munkavégzéshez szükséges összes engedéllyel, regisztrációval, továbbá jogosultsággal; Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a koncessziós szerződés végrehajtása során ajánlatkérő a szabályozási/engedélyezési/szakhatósági/üzemeltetési környezetre tekintettel magyar nyelven várja el a feladatellátást. Vonatkozó részletes rendelkezéseket a koncessziós szerződés tartalmazza.

Folyt.: VI.4. és III.1.1

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §; VI.3. pont folytatása karakterkorlát miatt:

14. Az eljárás megindítását követően információ kizárólag azon gazdasági szereplőknek adható egyidejűleg, azonos tartalommal és írásban, akik az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték a jelen felhívásban meghatározott módon.

15. Tisztázó kérdések: azok a gazdasági szereplők, akik/amelyek a gazdasági szereplőnél a jelen felhívás VI.3.1. pontja szerint regisztráltak, tisztázó kérdéseket tehetnek fel az ajánlatkérőnek a jelentkezési határidőt 10 nappal megelőző napig. Az ajánlatkérő a válaszokat hat nappal a jelentkezési határidő lejártáig adja meg. A tisztázó kérdésekkel, valamint a válaszadással kapcsolatos szabályokat a KD tartalmazza.

16. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés: az ajánlatkérő az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint a részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében a részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kérhet. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlást biztosít, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

17. A beszerzési eljárásban a teljes kommunikáció kizárólag írásban történik az ajánlatkérő által a jelen felhívásban megadott kapcsolattartási pontokon, illetve pontokról, kivéve az ajánlattételi szakaszban megtartásra kerülő tárgyalásokat. A kapcsolattartásra vonatkozó további szabályokat a KD tartalmazza.

18. A részvételi szakaszban bemutatott, alkalmasság igazolása keretében bevont gazdasági szereplőket be kell vonni a teljesítésbe. Ezen szervezetek cseréjére kizárólag a KD valamint a megkötésre kerülő szerződés szerint van lehetőség.

19. Az eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételre jelentkező általi fordítását is elfogadja. A részvételi jelentkezést teljes egészében magyar nyelven kell benyújtani. Az erre vonatkozó részletszabályokat a KD tartalmazza.

20. A részvételi jelentkezések benyújtásának a formai követelményeit, beleértve az üzleti titok csatolásának a módját a KD tartalmazza. Az ajánlatok benyújtásának a formai követelményeit az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban határozza meg.

21. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 123. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). A jelentkezés / majd ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

22. Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket, illetve a végső ajánlatokat max. 60 napon belül bírálja el, amely határidőt szükség esetén meghosszabbíthat. A befejezés indikatív ideje: 2021. december 31.

23. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

24. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(k): dr. Szterényi Sándor (00159)

25. A részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges így az részekre bontva, adott esetben több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, az ajánlati ár növekedését is eredményezné. Az ellátandó feladat jellege, volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata továbbá koncessziós jellegéből adódó finanszírozhatósága miatt és az egységes felelősség miatt, a részekre bontás nem lehetséges. A részekre történő bontás a fent ismertetett körülmények okán semmilyen mértékben nem biztosítja és nem szolgálja a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített hatékony és felelős közpénz-felhasználás követelményeinek a teljesülését.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/06/2021