Suministros - 298357-2018

11/07/2018    S131    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Falun: Medicinsk utrustning

2018/S 131-298357

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Landstinget Dalarna
232100-0180
Box 712
Falun
791 29
Sverige
Telefon: +46 70-2699370
E-post: anders.wiksell@ltdalarna.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ltdalarna.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/ltdalarna/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=38490
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/ltdalarna/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=38490
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för Ljusboxar, UVA och UVB

Referensnummer: LD18/01483
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33100000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar:

— Ramavtal för successiva leveranser, efter avrop av aktuell utrustning inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick

— Klinisk och teknisk dokumentation

— Utbildning av klinisk och teknisk personal

— Option på leverans av leverantörsspecifik förbrukningsmateriel efter successiva avrop från köparen

— Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid

— Option på teknisk serviceutbildning för 2 tekniker

Minst två utrustningar, en för UVA och en för UVB kommer att avropas under 2018. Kommande avrop är beroende av budgeterade medel som ej är beviljade vid upphandlingens genomförande men kan komma att bli beviljade och volymen kan då bli upp till 10 stycken utrustningar under avtalstiden.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33100000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Nuts-kod: SE312
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar:

— Ramavtal för successiva leveranser, efter avrop av aktuell utrustning inkl installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick

— Klinisk och teknisk dokumentation

— Utbildning av klinisk och teknisk personal

— Option på leverans av leverantörsspecifik förbrukningsmateriel efter successiva avrop från köparen

— Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid

— Option på teknisk serviceutbildning för 2 tekniker

Minst två utrustningar, en för UVA och en för UVB kommer att avropas under 2018. Kommande avrop är beroende av budgeterade medel som ej är beviljade vid upphandlingens genomförande men kan komma att bli beviljade och volymen kan då bli upp till 10 stycken utrustningar under avtalstiden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 28/09/2018
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/08/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 21/11/2018
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 24/08/2018
Lokal tid: 10:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
Telefon: +46 23-3830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/07/2018