Diensten - 298371-2021

15/06/2021    S114

België-Brussel: Diensten voor monitoring en analyse van de Letse media

2021/S 114-298371

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement, Directoraat-generaal Communicatie (COMM)
Postadres: Rue Wiertz 60
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 1047
Land: België
E-mail: epriga@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7820
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7820
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten voor monitoring en analyse van de Letse media

Referentienummer: COMM/AWD/2021/76
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92400000 Diensten door persagentschappen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van de opdracht is het verstrekken van een tijdig, actueel compendium van dagelijkse informatie, in de vorm van persoverzichten, over de manier waarop in de media verslag wordt gedaan van onderwerpen die relevant zijn voor het Europees Parlement en de Europese Unie. Het directoraat-generaal Communicatie (DG COMM) van het Europees Parlement wil ervoor zorgen dat het over de best mogelijke kennis beschikt over de mediaverslaggeving in de gehele EU over onderwerpen in verband met de Europese Unie, het Europees Parlement en de activiteiten van zijn voorzitter en leden. Media-analyse zal het Europees Parlement uiteindelijk helpen het EU-beleid beter naar EU-burgers en specifieke doelgroepen uit te dragen. Om dit te bereiken is het Europees Parlement ten dele afhankelijk van externe deskundigheid en bijstand.

De diensten moeten rechtstreeks aan de begunstigden worden verleend door het externe team via het wereldwijde mediacontrole- en -analyseplatform van het Europees Parlement (hierna: EPMM).

Een gedetailleerde beschrijving van de vereiste diensten wordt verstrekt in bijlage I (Technische specificaties).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Riga

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie: Technische specificaties.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Raadpleeg de ontwerpraamovereenkomst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Raadpleeg de voorwaarden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zoals beschreven in de aanbestedingsstukken.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zoals beschreven in de aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2021
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/07/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

E-indiening, zie de voorwaarden.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie punt 7 van de voorwaarden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedegrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadres: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: Avenue du Président Robert Schuman 1 BP 403
Plaats: Strasbourg
Postcode: F-67001
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.omboudsman.europa.eu/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedegrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadres: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2021