Supplies - 29840-2019

21/01/2019    S14

Poland-Katowice: Mobile hydraulic-powered mine roof supports

2019/S 014-029840

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 005-008030)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Fogt
E-mail: e.fogt@pgg.pl
Telephone: +48 327572943
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa układów aktywnego monitoringu i podtrzymywania ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2019 roku, nr grupy 316

Reference number: 511800346
II.1.2)Main CPV code
43140000 Mobile hydraulic-powered mine roof supports
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę układów aktywnego monitoringu i podtrzymywania ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2019 roku, nr grupy 316.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 005-008030

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 25/01/2019
Local time: 09:45
Read:
Date: 08/02/2019
Local time: 09:45
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 25/03/2019
Read:
Date: 08/04/2019
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 25/01/2019
Local time: 10:00
Read:
Date: 08/02/2019
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: