Usługi - 298454-2017

01/08/2017    S145    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Luksemburg-Luksemburg: Organizacja i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących gotowości w obszarze chorób zwierząt: planowanie awaryjne i powiązane środki w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”

2017/S 145-298454

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności
Adres pocztowy: Ariane Building, 400, route d'Esch
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2777
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Kod NUTS: LU

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Organizacja i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących gotowości w obszarze chorób zwierząt: planowanie awaryjne i powiązane środki w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”

Numer referencyjny: Chafea/2017/BTSF/01.
II.1.2)Główny kod CPV
80531200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Na pierwszym etapie należy zorganizować 15 sesji szkoleniowych z udziałem łącznie 450 osób dla całego programu szkoleń. W drugim etapie realizacji zamówienia należy przeprowadzić identyczny program szkoleń.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 530 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

głównie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja działań szkoleniowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: inicjatywa „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2017
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, L-1882 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Oferenci zainteresowani uczestnictwem w przedmiotowej sesji proszeni są o rejestrację nie później niż 6.10.2017 pocztą elektroniczną lub faksem, a także o dostarczenie imion i nazwisk oraz numerów dowodów tożsamości lub paszportów przedstawicieli. Podczas sesji otwarcia przedstawiciel oferenta może zostać poproszony o przedstawienie upoważnień/pełnomocnictw w celu ich weryfikacji przez Agencję.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy lub, w razie braku takiego powiadomienia, od dnia powzięcia wiadomości.

Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2017