Služby - 298457-2017

01/08/2017    S145    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Organizácia a vykonávanie činností odbornej prípravy v oblasti mikrobiologických kritérií a zoonóz v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“

2017/S 145-298457

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny
Ariane Building, 400, route d'Esch
Luxembourg
2920
Luxembursko
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Kód NUTS: LU

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2780
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny
Luxembourg
Luxembursko
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Kód NUTS: LU

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Organizácia a vykonávanie činností odbornej prípravy v oblasti mikrobiologických kritérií a zoonóz v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“.

Referenčné číslo: Chafea/2017/BTSF/04.
II.1.2)Hlavný kód CPV
80531200
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Počas prvej fázy sa usporiada celkovo 14 kurzov odbornej prípravy s celkovým počtom 350 účastníkov pre celý program odbornej prípravy. Rovnaký vzdelávací program sa musí realizovať aj počas druhej fázy zákazky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 830 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Hlavne v členských štátoch Európskej únie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Vykonávanie činností odbornej prípravy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Iniciatíva „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/09/2017
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/10/2017
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, L-1882 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každú ponuku. V tomto prípade žiadame zainteresovaných uchádzačov, aby sa zaregistrovali najneskôr do 6.10.2017 e-mailom alebo faxom a poskytli úplné meno a číslo občianskeho preukazu alebo pasu zástupcov. Na otváraní ponúk sa od zástupcu uchádzača môže požadovať predloženie jeho poverenia/splnomocnenia, ktoré agentúra skontroluje.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Všeobecný súd Európskej únie
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxembursko
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila.

Predloženie sťažnosti európskemu ombudsmanovi neznamená, že táto lehota bude zrušená, alebo bude určená nová lehota.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Všeobecný súd Európskej únie
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxembursko
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/07/2017