Werken - 298566-2020

26/06/2020    S122

Polen-Kalisz: Wegwerkzaamheden

2020/S 122-298566

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 079-185721)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Postadres: ul. Złota 43
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
Contactpersoon: Donata Gadzinowska
E-mail: zp@mzdik.kalisz.pl
Telefoon: +48 625985200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mzdik.kalisz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I

Referentienummer: ZP.271.1.4.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233140 Wegwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; wzmocnienie istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowań, w tym budowę dwóch rond turbinowych, przebudowę i budowę chodników, budowę ścieżek pieszo-rowerowych, budowę ścieżek rowerowych, przebudowę zjazdów, przebudowę i budowę zatok autobusowych, miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnej, usunięcie kolizji z siecią: wodociągową, gazową, teletechniczną, elektroenergetyczną, przebudowę i budowę: oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu;obsługę geodezyjną, geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą.

3. Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ i dokumentacji projektowej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 079-185721

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:15
Te lezen:
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: