Tjänster - 298606-2019

Submission deadline has been amended by:  427040-2019
27/06/2019    S122    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Åkersberga: Miljötekniska konsulttjänster

2019/S 122-298606

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Österåkers kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2890
Postadress: Hackstavägen 22
Ort: Åkersberga
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 184 86
Land: Sverige
Kontaktperson: Linnea Spång
E-post: linnea.spang@osteraker.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.osteraker.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdidxbqnc&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdidxbqnc&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Miljö, Geoteknik, Buller, Vibration och Dagvatten

Referensnummer: 2018-60
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71313000 Miljötekniska konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtalets målsättning är att komplettera Upphandlande Myndighets (UM) egna utförande av de efterfrågade tjänsterna i form av konsult som kan agera beställarstöd vid planering, beställning, granskning, riskvärdering eller utförande av undersökning och riskbedömning.

Konsultens uppdrag kan innefatta både internt expertstöd samt utförande enligt uppdrag från beställaren. Utöver detta förväntas konsulten utföra projektspecifika miljöutredningar i samråd med UM och tillsynsmyndighet (TM).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71313100 Konsulttjänster för bullerkontroll
71332000 Geotekniska ingenjörstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalets målsättning är att komplettera Upphandlande Myndighets (UM) egna utförande av de efterfrågade tjänsterna i form av konsult som kan agera beställarstöd vid planering, beställning, granskning, riskvärdering eller utförande av undersökning och riskbedömning.

Konsultens uppdrag kan innefatta både internt expertstöd samt utförande enligt uppdrag från beställaren. Utöver detta förväntas konsulten utföra projektspecifika miljöutredningar i samråd med UM och tillsynsmyndighet (TM).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 28/09/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 27/02/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 27/08/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/06/2019