Palvelut - 298653-2019

27/06/2019    S122    - - Palvelut - hankintailmoitus - Kilpailullinen neuvottelumenettely 

Suomi-Kotka: Elinkeinotoimintaan liittyvät hallinnolliset palvelut

2019/S 122-298653

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Kotkan kaupunki
0160225-7
PL 205
Kotka
48101
Suomi
Yhteyshenkilö: Hankintapäällikkö Mervi Veini
Sähköpostiosoite: hankintasuunnittelu@kotka.fi
NUTS-koodi: FI1C4

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kotka.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Haminan kaupunki
0242496-6
Hamina
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hamina.fi
NUTS-koodi: FI1C4

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.hamina.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Miehikkälän kunta
0162675-0
Miehikkälä
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@miehikkala.fi
NUTS-koodi: FI1C4

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.miehikkala.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Pyhtään kunta
0162798-0
Siltakylä
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pyhtaa.fi
NUTS-koodi: FI1C4

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.pyhtaa.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Virolahden kunta
0207033-6
Virolahti
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virolahti.fi
NUTS-koodi: FI1C4

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.virolahti.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/kotka
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kotka?id=229076&tpk=032f3e6e-e2ec-4e73-b0c2-2cc29e8c285f
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Seudulliset elinkeino-, matkailu- ja edunvalvontapalvelut sekä seutuyhteistyön hallintopalvelut (Etelä-Kymenlaakso)

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
75112000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kotkan ja Haminan kaupunkien sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kuntien muodostama hankintarengas pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön sekä sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan tavoitteena on hankkia laadukasta ja ammattitaitoista palvelua, jonka avulla toteutetaan hankintarenkaan jäsenten elinkeinopoliittisia tavoitteita sekä tuetaan Etelä-Kymenlaakson seudullista elinvoimaa.

Hankittavat seudulliset palvelukokonaisuudet ovat: – elinkeinopalvelut

– matkailupalvelut

– edunvalvontapalvelut

– seutuyhteistyön hallintopalvelut.

Hankinta toteutetaan hankintalain 21 §:n mukaisena muuna yhteishankintana, jossa hankintayksiköt sopivat yksittäisen hankinnan toteuttamisesta yhdessä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta toteutetaan hankintalain 36 §:n mukaisella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankintamenettelyn lopputuloksena hankintarengas valitsee yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee hankintasopimuksen.

Alustava kuvaus hankinnan kohteena olevista palveluista sekä muuta alustavaa tarjouspyyntömateriaalia on tämän osallistumishakemuspyynnön liitteenä. Näiden liitteiden sisältö voi muuttua ja tarkentua neuvotteluiden perusteella sillä rajoituksella, että valitun sopimuskumppanin on toteutettava vähintään kaikki palvelunkuvauksissa ylätasolla listatut palvelut. Sopimusluonnos liitteineen on myös neuvottelujen kohteena, joten siihen voi tulla muutoksia menettelyn aikana. Tarjoajan tulee sitoutua vasta lopulliseen tarjouspyyntöön.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusehdoista keskustellaan neuvotteluiden aikana ja lopullinen sopimus tarkennettuine sopimusehtoineen kuvataan lopullisessa tarjouspyynnössä. Lähtökohtaisesti määräaikainen sopimuskausi on 48 kuukautta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarjouskilpailu toteutetaan kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen. Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely, sillä hankintarengas on arvioinut, että hankinnan luonteeseen, monimutkaisuuteen ja oikeudelliseen muotoon liittyvistä erityisistä syistä sekä niihin liittyvien riskien vuoksi se ei voi tehdä hankintasopimusta ilman edeltäviä neuvotteluita. Hankintarengas on arvioinut, että kolme (3) toimijaa mahdollistaa riittävän kilpailun hankintamenettelyssä. Neuvottelujen toteuttaminen rajoittamattomalla ehdokasmäärällä vaikeuttaisi hankintaprosessin läpivientiä. Jos vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on alle kolme (3), valitaan kaikki vaatimukset täyttävät ehdokkaat. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin em. määrä, hankintayksikkö tulee vertailemaan ehdokkaiden osallistumishakemuksia seuraavin vertailuperustein:

Ehdokkaan soveltuvuusvaatimukset ylittävät hankereferenssit, yli 100 000 EUR:n hankkeet:

– kansallisen EU-rahoitteisen hankkeen hallinnointi ja läpivienti 5 pistettä / hanke

– EU-rahoitteisen KV-hankkeen hallinnointi ja läpivienti 10 pistettä / hanke.

Mikäli hankintarengas saa vain yhden (1) hyväksyttävissä olevan osallistumishakemuksen, pidättää se oikeuden itsellään siirtyä suoraan sopimusneuvotteluihin kyseisen hakijan kanssa.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Määräaikaisen 48 kuukauden sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Osallistumishakemuksen tai tarjouksen tekemisestä, neuvotteluista tai muusta menettelyyn osallistumisesta taikka siihen liittyneistä toimenpiteistä ei makseta ehdokkaille tai tarjoajille korvausta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 26/08/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/06/2019