Dostawy - 298673-2020

Submission deadline has been amended by:  326580-2020
26/06/2020    S122

Polska-Lublin: Stacje robocze

2020/S 122-298673

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Patyra
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663016

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://bip.lublin.eu/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 58

Numer referencyjny: ZP-P-I.271.61.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30214000 Stacje robocze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w tym:

1. zestaw komputerowy typ A – 115 szt.,

2. zestaw komputerowy typ B – 26 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Tak jak w pkt II.1.4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do nowo budowanej Szkoły Podstawowej nr 58, której otwarcie i funkcjonowanie zaplanowane jest na dzień 1 września 2020 r. Zachowanie podstawowego terminu, czyli brak skrócenia terminu składania ofert, może spowodować niedostarczenie sprzętu komputerowego w terminie zapewniającym rozpoczęcie roku szkolnego.

Obecnie dobiegają końca prace budowlane, a tym samym okablowanie budynku (wraz z gniazdami sieciowymi), dzięki któremu możliwe będzie przystąpienie do wyposażania szkoły w niezbędny sprzęt komputerowy. Warunkiem niezbędnym do określenia przedmiotu zamówienia była dokumentacja powykonawcza, która pozwoliła Zamawiającemu zaplanować umiejscowienie oraz specyfikację sprzętu i umożliwić wszczęcie przedmiotowego postępowania.

W związku z planowanym na dzień 1 września 2020 r. uruchomieniem placówki niezbędne jest przeprowadzenie w trybie pilnym postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego...

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Ratusz, pl. Łokietka 1, sala nr 2, 20-109 Lublin, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy.

2. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych).

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

4. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

4.1. formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem;

4.2. oświadczenie o części zamówienia której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom;

4.3. wycenę ofertową;

4.4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej);

4.5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. Wykaz zaświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji znajduje się w pkt 6 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia publiczne/Ogłoszone zamówienia publiczne/Dostawy.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, znajduje się w pkt 6 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia publiczne/Ogłoszone zamówienia publiczne/Dostawy.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, znajduje się w pkt 10.14 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia publiczne/Ogłoszone zamówienia publiczne/Dostawy.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

10. Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Cd. uzasadnienia z pkt IV.1.1: wraz z oprogramowaniem, a następnie zrealizowanie tej dostawy przed rozpoczęciem funkcjonowania szkoły. Ponadto nadal trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 jest czynnikiem uzasadniającym skrócenie terminu na składanie ofert, gdyż trwająca trudna sytuacja epidemiologiczna i ekonomiczna dla Wykonawców może oznaczać dodatkowe utrudnienia w postaci wydłużenia terminów dostaw i w efekcie nie złożenie ofert w postępowaniu z uwagi na krótki termin realizacji dostaw określony przez Zamawiającego. Uzasadnionym interesem publicznym jest skrócenie terminu składania ofert a tym samym wydłużenie terminów na dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego do szkoły.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020