Dostawy - 298749-2020

Submission deadline has been amended by:  316351-2020
26/06/2020    S122

Polska-Lublin: Meble

2020/S 122-298749

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Patyra
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663016

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://bip.lublin.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie

Numer referencyjny: ZP-P-I.271.50.2020
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. część 1:

1.1. zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia, tj.:

a) sprzętu komputerowego;

b) sprzętu RTV i AGD;

c) artykułów chemii gospodarczej;

d) mebli;

e) urządzeń biurowych;

f) urządzeń gastronomicznych;

g) sprzętu multimedialnego;

h) wyposażenia ogólnego;

2. część 2:

2.1. zakup, dostarczenie i montaż sprzętu rehabilitacyjnego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39200000 Wyposażenie domowe
30200000 Urządzenia komputerowe
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
38651000 Aparaty fotograficzne
42715000 Maszyny do szycia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia, tj.:

a) sprzętu komputerowego;

b) sprzętu RTV i AGD;

c) artykułów chemii gospodarczej;

d) mebli;

e) urządzeń biurowych;

f) urządzeń gastronomicznych;

g) sprzętu multimedialnego;

h) wyposażenia ogólnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.13.02.00-06-0019/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostarczenie i montaż sprzętu rehabilitacyjnego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33150000 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie i montaż sprzętu rehabilitacyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.13.02.00-06-0019/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego do budynku centrum rozwoju i integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul Głowackiego w Lublinie. Budynek ten miał być oddany do użytkowania w ubiegłym roku, jednak wskutek pożaru w sierpniu 2019 r. spłonął w trakcie budowy. Termin zakończenia odbudowy tego budynku oraz otwarcie i funkcjonowanie tej placówki planowane są na wrzesień 2020 roku. Zachowanie podstawowego terminu, czyli brak skrócenia terminu składania ofert, może spowodować realną groźbę braku dostawy wyposażenia w terminie zapewniającym otwarcie tej placówki, której pensjonariusze zostali rozlokowani w innych zastępczych placówkach na terenie Lublina. W związku z uruchomieniem placówki niezbędne jest przeprowadzenie w trybie pilnym zamówienia na wyposażenie i sprzęt rehabilitacyjny, a następnie zrealizowanie tej dostawy przed terminem planowanego otwarcia.

Ponadto nadal trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 ...

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Ratusz, pl. Łokietka 1, sala nr 2, 20-109 Lublin, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

2.1. podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

3.1. formularz ofertowy dla każdej części oddzielnie – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu ofertowym wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem;

3.2. oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom;

3.3. formularz cenowy dla każdej części oddzielnie;

3.4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej);

3.5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

4. Wykaz zaświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji znajduje się w pkt 6 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia publiczne / Ogłoszone zamówienia publiczne / Dostawy.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, znajduje się w pkt 6 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia publiczne / Ogłoszone zamówienia publiczne / Dostawy.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, znajduje się w pkt 10.14. SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia publiczne / Ogłoszone zamówienia publiczne / Dostawy.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

9. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Pełne brzmienie pkt II.1.1: Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020 osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych w formie współfinansowania UE.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Ciąg dalszy uzasadnienia z pkt IV.1.1: ... jest czynnikiem uzasadniającym skrócenie terminu składania ofert, gdyż ta sytuacja dla potencjalnych wykonawców może oznaczać dodatkowe utrudnienia w przygotowaniu i realizacji zamówienia z uwagi na terminy dostaw wymagane przez Zamawiającego. Część dokumentacji przetargowej na zakup wyposażenia, tj. ustalenie ilości, rozmieszczenie i rodzaj wyposażenia, było powiązane ze zmianami zakresu prac budowlanych. Planowany termin prac budowlanych został przesunięty, a zmiana zakresu i dodatkowe roboty budowlane miały wpływ na opis przedmiotu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020