Lieferungen - 298812-2020

26/06/2020    S122

Rumänien-Râmnicu Vâlcea: Diagnoseausrüstung

2020/S 122-298812

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Județean de Urgență Vâlcea
Nationale Identifikationsnummer: 2540589
Postanschrift: Calea lui Traian nr. 201
Ort: Râmnicu Vâlcea
NUTS-Code: RO415 Vâlcea
Postleitzahl: 240011
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ghincea Elena Nicoleta
E-Mail: achizitii_sjuvl@yahoo.ro
Telefon: +40 250730525
Fax: +40 250730525
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sjv.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098150
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kituri recoltare, transport și stocare virusologie, inclusiv SARS-COV-2” – COVID 19

Referenznummer der Bekanntmachung: 254058920203.2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141625 Diagnoseausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord-cadru furnizare kituri recoltare, transport si stocare virusologie, inclusiv SARS-COV-2” – COVID 19 conf. fisei de date si caietului de sarcini. Conform art. 161 din Legea 98/2016.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/inf. suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunere ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 760 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO415 Vâlcea
Hauptort der Ausführung:

Franco depozit – Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitii de produse – kituri recoltare, transport si stocare virusologie, inclusiv SARS-COV-2” – COVID 19.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ofertantul va depune oferta pentru toata cantitatea/valoarea. Kituri recoltare, transport si stocare virusologie, inclusiv SARS-COV-2” – COVID 19, conform caietului de sarcini. Valabilitate ofertei: 90 de zile.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

C.I. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata initial indeplinirea cerintei: se va completa Documentul Unic de Achizitie European(DUAE) conf. art. 193 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) si certif. de atestare fiscala pt. bugetul local de la sediul principal valabile la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele echivalente emise in tara de rezidenta pentru ofertantii straini, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul desemnat castigator stabilit in urma evaluarii ofertelor financiare.

C.II. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016, prezentata atat de ofertant, cat si de subcontractant si tertul sustinator, daca este cazul.

Persoanele cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt:

— manager, dr. Ponoran Eleodor Dan;

— director fin.contabil, ec. Gogoasa Elena Corina;

— dr. dir. medical Claudia- Narcisa, CAPP;

— director ingrijiri, as. Bobeanu Maria;

— sef Serviciul ATAP, ec. Ghincea Elena Nicoleta;

— sef Serviciul administrativ, jr. Albu Ionel;

— Oficiu juridic, Deaconu Daniel.

Operatorii economici participanti au obligatia de a completa si transmite, online, conform solicitarilor de mai sus, DUAE, prin care demonstreaza ca indeplinesc cerintele referitoare la situatia personala. Toate documentele, respectiv DUAE, declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016, documentele propunerii tehnice, propunerii financiare si documentul care atesta constituirea garantiei de participare se vor depune in SICAP, semnate cu semnatura electronica extinsa.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele cinci locuri stabiliti in urma evaluarii ofertelor financiare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Documentul va fi prezentat/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie actuale/reale in momentul depunerii documentului. Valabilitatea acestor documente se va raporta la „momentul prezentarii acestora” intrucat acestea vor fi prezentate numai de catre ofertantii clasati pe primele cinci locuri stabiliti in urma evaluarii ofertelor financiare, semnate cu semnatura electronica extinsa.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va completa in DUAE o lista a produselor similare furnizate in cel mult ultimii trei ani calculați retroactiv de la data-limită a depunerii ofertelor conf. prevederii art. 179 lit. b) din Legea 98/ 2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru contractele de achiziție de produse: executarea de livrări de tipul specificat [Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 178, art. 179 lit. b)]. Confirmarea livrarii produselor consta in prezentarea unuia/unor certificat/document/contract/proces-verbal de receptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi unul sau mai multe la solic. AC din urmatoarele: certificat/document/contract/proces-verbal de rerceptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Completarea in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Completarea DUAE. Documentele vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele cinci locuri stabiliti in urma evaluarii ofertelor financiare. Documentele solicitate vor fi transmise prin intermediul SICAP, semnate cu semnatura electronica extinsa.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/07/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/07/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Cvomisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Acordul-cadru se va incheia cu maximum cinci operatori economici care depun oferte admisibile. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, conform art. 138 alin. (1), (2) din HG 395/2016. Atunci cand doua sau mai multe oferte au o valoare totala egala a propunerii financiare si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii autoritatea contractanta solicita noi propuneri financiare acestora, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament, conform art. 138 alin. (3) din HG 395/2016. Sau in situatia incheierii unui acord-cadru cu mai multi operatori economici, cu reluarea competitiei, atunci cand doua sau mai multe oferte au aceasi valoare totala a propunerii financiare si sunt clasate pe acelasi loc, AC mentioneaza in documentatia de atribuire daca uzeaza de prevederile alin. (3) sau daca va incheia acordul-cadru cu totii operatorii economici clasati pe locurile aferente, numarul maxim stabilit in anuntul de participare conform art. 138 alin. (4) din HG 395/2016. Solicitari de clarificari/raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor transmite numai prin intermediul SICAP. Documente.

(a) Se recomanda ofertarea pret unitar/buc. cu max. doua zecimale;

(b) Informatiile se vor completa in DUAE, toate datele de indentificare inclusiv fax.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Caile de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartiment juridic
Postanschrift: Calea lui Traian nr. 201
Ort: Râmnicu Vâlcea
Postleitzahl: 240284
Land: Rumänien
E-Mail: Juridic_sjuvl@yahoo.com
Telefon: +40 250748001
Fax: +40 250746989
Internet-Adresse: www.sjv.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/06/2020