Dodávky - 298833-2020

Submission deadline has been amended by:  409235-2020
26/06/2020    S122

Slovensko-Bratislava: Vozidlá na smeti

2020/S 122-298833

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00681300
Poštová adresa: Ivanská cesta 22
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 821 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Karol Meliška
E-mail: karol.meliska@apuen.sk
Telefón: +421 948243889

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.olo.sk/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7501/summary
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7501/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Nakladanie s odpadom

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Špeciálne zberové vozidlá na odvoz komunálneho odpadu

Referenčné číslo: VO-04-2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
34144510 Vozidlá na smeti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 9 t (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9 t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 9 t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 1 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 2 je dodanie 11 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 26 t s pohonom na CNG (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 26 t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 26 t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 2 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.

Predmetom zákazky pre časť 3 je dodanie 1 ks nového, nepoužívaného špeciálneho zberového vozidla s lineárnym lisovaním určeného na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 11 990 kg s pohonom na CNG (ďalej aj ako "zberové vozidlo s lineárnym lisovaním - 11 990 kg") vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách.

Podrobná technická špecifikácia nakupovaného zberového vozidla s lineárnym lisovaním - 11 990 kg je prílohou súťažných podkladov. Na časť 3 predmetu zákazky bude uzavretá kúpna zmluva s úspešným uchádzačom.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 654 950.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9 t

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34144510 Vozidlá na smeti
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

V Bratislave - na adresu sídla verejného obstarávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 9 t (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9 t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 9 t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 1 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s jedným úspešným uchádzačom.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 219 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 26 t

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34144510 Vozidlá na smeti
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

V Bratislave - na adresu sídla verejného obstarávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky pre časť 2 je dodanie 11 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 26 t s pohonom na CNG, a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných zberových vozidiel s lineárnym lisovaním - 26 t je prílohou súťažných podkladov. Na časť 2 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s jedným úspešným uchádzačom.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 301 200.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zberové vozidlo s lineárnym lisovaním - 11 990 kg

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34144510 Vozidlá na smeti
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

V Bratislave - na adresu sídla verejného obstarávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky pre časť 3 je dodanie 1 ks nového, nepoužívaného špeciálneho zberového vozidla s lineárnym lisovaním určeného na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 11 990 kg s pohonom na CNG (ďalej aj ako "zberové vozidlo s lineárnym lisovaním - 11 990 kg") vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách.

Podrobná technická špecifikácia nakupovaného zberového vozidla s lineárnym lisovaním - 11 990 kg je prílohou súťažných podkladov. Na časť 3 predmetu zákazky bude uzavretá kúpna zmluva s úspešným uchádzačom.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 134 750.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Vzhľadom na skutočnosť, že v bode IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme nie je možné na otázku "Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody" uviesť odpoveď osobitne pre časť 1, časť 2 a pre časť 3 predmetu zákazky, verejný obstarávateľ upozorňuje, že v odpovedi je uvedené "ÁNO" len vo vzťahu k časti 1 a časti 2 predmetu zákazky, nie k časti 3 predmetu zákazky.

Pre časť 3 predmetu zákazky bude s úspešným uchádzačom uzavretá kúpna zmluva na dodanie 1 ks nového,

Nepoužívaného špeciálneho zberového vozidla s lineárnym lisovaním s celkovou hmotnosťou do 11 990 kg s pohonom na CNG, určeného na odvoz komunálneho odpadu.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v ZVO.

V prípade skupiny dodávateľov sa postupuje podľa § 37 ZVO.

Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 ZVO nie je možné.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1. Pre časť 1:

1.1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti v súlade so ZVO.

2. Pre časť 2:

2.1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti v súlade so ZVO.

3. Pre časť 3:

3.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti v súlade so ZVO.

4. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO dočasne nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný európsky dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Pre časť 1:

Ad 1. K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie dodania aspoň 2 ks zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu. Danú požiadavku je možné preukázať jedným aj viacerými referenčnými plneniami.

Pre časť 2:

Ad 2. K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie dodania aspoň 11 ks zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu. Danú požiadavku je možné preukázať jedným aj viacerými referenčnými plneniami.

Pre časť 3:

Ad 3. K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie dodania aspoň jedného zberového vozidla s lineárnym lisovaním určeného na odvoz komunálneho odpadu.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 1 sú uvedené v rámcovej dohode.

Pre časť 1 platí, že po podpise rámcovej dohody verejný obstarávateľ plánuje objednať v závislosti od aktuálnej potreby a dostupnosti finančných prostriedkov jedno alebo obe zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9 t, určené na odvoz komunálneho odpadu.

Podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 2 sú uvedené v rámcovej dohode.

Pre časť 2 platí, že po podpise rámcovej dohody verejný obstarávateľ plánuje objednať v závislosti od aktuálnej potreby a dostupnosti finančných prostriedkov viaceré zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 26 t, určené na odvoz komunálneho odpadu.

Podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 3 sú uvedené v kúpnej zmluve.

Pre časť 3 platí, že verejný obstarávateľ plánuje objednať jedno zberové vozidlo s lineárnym lisovaním - 11 990 kg, určené na odvoz komunálneho odpadu.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Všetky informácie o podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v relevantných súťažných podkladoch.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/08/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/08/2020
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa na adrese: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov, vrátane nákladov na prepravu v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky. Záujemca je v ním predloženej ponuke povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy.

2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania IS Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ZVO a vložená do systému Josephine umiestneného na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

5. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné zrealizovať týmito spôsobmi:

— v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

— nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

— vložením dokumentu, preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-6.00 hod.

— vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.

— počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle štyri pracovné dni (v rámci EU) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo výške 6 500,00 EUR pre časť 1, vo výške 10 000,00 EUR pre časť 2 a vo výške 4 000,00 EUR pre časť 3 zloženú podľa pravidiel uvedených v príslušných súťažných podkladoch.

7. Verejný obstarávateľ s cieľom pripraviť opis predmetu zákazky v súlade so ZVO, zohľadňujúc princípy VO, si overil správnosť požadovaných parametrov prípravnými trhovými konzultáciami. Súhrnný zápis z nich je zverejnený na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7501/summary. Informácie zistené prípravnými trhovými konzultáciami verejný obstarávateľ zobral na vedomie najmä pri koncipovaní tech. špecifikácií a rámcových dohôd/kúpnej zmluvy pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Prípravnými trhovými konzultáciami nebol zvýhodnený žiaden subjekt a žiaden subjekt nedostal informáciu, ktorá by ho v procese VO mohla nejako zvýhodniť. Všetky podstatné informácie sú zverejnené v súhrnnom zápise.

8. Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 56 ZVO považuje súčinnosť podrobne opísanú v bode 29. súťažných podkladov, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude desať pracovných dní.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/06/2020