Dostawy - 298970-2020

26/06/2020    S122

Polska-Szczecin: Skanery komputerowe

2020/S 122-298970

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adres pocztowy: al. Piastów 17
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Stępczyńska
E-mail: dzp@zut.edu.pl
Tel.: +48 914494042

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zut.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.zut.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka i edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych

Numer referencyjny: ZP/BG/826/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30216110 Skanery komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad prawnych i fizycznych sprzętu do digitalizacji zasobów bibliotecznych: sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz skanerów. Przedmiot zamówienia jest wyodrębniony na 2 części. Dalsze informacje co do zamówienia w ramach części 1 i części 2 (w tym rodzaje urządzeń składających się na daną część) podane są poniżej w ogłoszeniu, przy czym szczegółowo i wyczerpująco w treści SIWZ. Przez określenie „SIWZ” używane w ogłoszeniu należy rozumieć dokumenty niniejszego zamówienia składające się na specyfikację, o której mowa w art. 36 polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”). Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Pzp. W postępowaniu nie przewiduje się (nie ma zamiaru) ani zawarcia umowy ramowej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje się też stosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 30 873.00 PLN / Najdroższa oferta: 36 303.45 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
48313000 Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pomieszczenia instytucji zamawiającej (Zamawiającego) znajdujące się w budynku Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zlokalizowanym przy ul. Ku Słońcu 140, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad prawnych i fizycznych sprzętu komputerowego i oprogramowania.

2. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu niniejszego zamówienia (parametry techniczne, funkcjonalne, ilość i inne wymagane przez Zamawiającego minimalne właściwości dla poszczególnego sprzętu składającego się na przedmiot dostawy, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 2 do SIWZ).

3. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum:

1) sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego sprzętu (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej). Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie eksploatowane w żaden sposób oraz nie wykorzystywane w celach prezentacyjnych lub ekspozycyjnych, a także nie mogą pochodzić z odsprzedaży i muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu i producenta;

2) w odniesieniu do oprogramowania, przez dostarczenie sprzętu należy rozumieć zapewnienie licencji na korzystanie z oprogramowania przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie określonym dla oprogramowania w załączniku nr 2 SIWZ (jako część opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1) jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty w zadaniu lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego w zadaniu sprzętu;

3) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu sprzęt w zadaniu, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na sprzęt obejmującej także zapewnienie przyszłym użytkownikom zaoferowanego sprzętu zdalnego wsparcia technicznego przez okres nie krótszy niż:

a) 36 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu sprzętu w zadaniu;

4) uzyskanie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów związanych z korzystaniem ze sprzętu, w tym dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie powyższym (deklarowanej w ofercie).

4. Szczegółowo zakres i sposób spełnienia świadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, rodzaj i sposób przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 4 powyżej – podaje wzór umowy załącznik nr 9 SIWZ.

5. Tak jak na całe zamówienia, tak i w odniesieniu do niniejszej części 1 zamówienia Zamawiający ani nie wymaga, ani nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wykonanie zamówienia (niniejszej części 1) podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „ZUT 4.0 – Kierunek: przyszłość”, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z205/18 – zad. 3, poz. 29 „Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów biblioteki, czytelni wydziałowych oraz Wydawnictwa ZUT”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 017-035862
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: El Toro Bobrowski Blatkiewicz Spółka jawna
Adres pocztowy: ul. Racławicka 23
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 73-110
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 421.95 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 100.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Z uwagi na obowiązek publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w terminie 30 dni od ich zawarcia (art. 95 ust. 1 Pzp) i mając na względzie, że formularz nie przewiduje możliwości wypełnienia częściowo udzielonych zamówień w sekcji II.1.6, Zamawiający wprowadził świadomie nieprawidłową liczbę zadań wpisując 1. Niniejsze postępowanie ma 2 zadania (części), ale umowa na chwilę obecną została zawarta tylko na 1 zadanie. W terminie ustawowym zostanie podana informacja o drugim zadaniu (po zawarciu umowy) w drodze sprostowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-675
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020