Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 298985-2021

15/06/2021    S114

Polska-Żary: Różne produkty lecznicze

2021/S 114-298985

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL432
Adres pocztowy: ul. Domańskiego 2
Miejscowość: Żary
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 68-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Popiel
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Tel.: +48 684707874
Faks: +48 684141036
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.105szpital.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka/105szpital/SkrytkaESP
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym dotyczącym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego

Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-7/UE/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym dotyczącym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV)

1) Główny Kod CPV: 33.69.00.00-3-Różne produkty lecznicze

3. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje sukcesywną dostawę leków objętych programem lekowym dotyczącym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w podziale na 2 zadań w ilościach i asortymencie określonych w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących załączniki 6,7 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lek biologiczny Guselkumab

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: apteka szpitalna w Żarach (68-200), ul. Domańskiego 2

II.2.4)Opis zamówienia:

Do obowiązków Wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa leku biologicznego Guselkumab, objętego programem lekowym dotyczącym – leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże

niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria udzielenia zamówienia – cena 100 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lek biologiczny Risankizumab

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: apteka szpitalna w Żarach (68-200), ul. Domańskiego 2

II.2.4)Opis zamówienia:

Do obowiązków Wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa leku biologicznego Risankizumab, objętego programem lekowym dotyczącym – leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże

niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria udzielenia zamówienia – cena 100 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymaga aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego,

wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. 2021 r. poz. 97), zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na terenie RP lub inny dokument upoważniający

Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE (dotyczy produktów leczniczych). W przypadku zaoferowania produktów

leczniczych posiadających w swoim składzie substancje psychotropowe i/lub prekursory – pozwolenie na obrót substancjami psychotropowymi.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści dokumentów zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

3. Strony są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane art. 454 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w

Przypadkach, gdy zaistnieją okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Katalog zmian został określony w § 8 projektowanych postanowień umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/07/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II kwartał 2022 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm. – „ustawa Pzp”) oraz

Specyfikacji Warunków Zamówienia „SWZ”. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie internetowej Zamawiającego pod następującym adresem: www.bip.105szpital.pl Komunikacja elektroniczna z Wykonawcami

będzie się odbywać przy użyciu strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/

portal oraz poczty elektronicznej przetargi@105szpital.pl

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ustawy Pzp. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125. ust. 1 ustawy

Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni przedstawi dokumenty wskazane w pkt VII.1.7 SWZ.

Zamawiający nie wymaga wadium i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w dziale IX.

Odwołanie przysługuje na:

1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany;

4. na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2021