Roba - 299003-2020

26/06/2020    S122

Hrvatska-Zagreb: Instrumenti za mjerenje električnih veličina

2020/S 122-299003

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava znanstvene opreme – komplet 4, ponovljeni otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, Grupa 10 i 12

Referentni broj: 010V-PMF/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 4.

Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi samo za grupe predmeta nabave kako slijedi:

— Grupa 10. Nabava opreme: Glove box.

— Grupa 12. Izvori struje i napona.

Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu grupu, više grupa predmeta nabave ili za sve grupe predmeta nabave. Za svaku grupu predmeta nabave podnosi se zasebna ponuda sukladno točki 6.1. Dokumentacije o nabavi. Naručitelj ne ograničava broj grupa za koje se može odabrati isti ponuditelj.

Za svaku grupu predmeta nabave Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu u svojstvu Ponuditelja ili člana Zajednice ponuditelja.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 523 002.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 10. Glove box

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
35113300 Sigurnosne naprave
44612200 Spremnici za plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10 000 Zagreb.Isporuka robe je na paritetu DDP – isporučeno ocarinjeno uz nazna...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je Nabava opreme: Glove box sukldno Dokumentaciji o nabavi i njenim prilozima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalna količina apsorbiranog kisika (Litre) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalna količina apsorbirane vode (gram) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina protoka zraka (m^3/h) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Sustav kontrole stanja GloveBox sustava / Ponder: 5
Kriterij kvalitete - Naziv: Ugrađen filtar za uklanjanije organskih otapala / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 60
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b...

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 12. Izvori struje i napona

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
34999100 Generatori signala
30237280 Pribor za napajanje električnom energijom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10 000 Zagreb.Isporuka robe je na paritetu DDP – isporučeno ocarinjeno uz nazna...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je Izvori struje i napona sukladno Dokumentaciji o nabavi i njenim prilozima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) za obadva uređaja – Istosmjerni (DC) i izmjenični (AC) strujni izvor visoke razlučivosti i Dvokanalni generator proizvoljnog signala / Ponder: 14
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni kabel za Istosmjerni (DC) i izmjenični (AC) strujni izvor visoke razlučivosti / Ponder: 6
Kriterij kvalitete - Naziv: Uređaj Dvokanalni generator proizvoljnog signala ima i mogućnost mjerenja napona ili struje u intervalima u kojima ih proizvodi, s točnošću relativnog iznosa 0.05 % ili manjeg / Ponder: 6
Cijena - Ponder: 74
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. (Ugovor b...

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 053-125599
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
17/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: INEL – medicinska tehnika d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 56895477602
Poštanska adresa: Orehovečki brijeg 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10040
Država: Hrvatska
E-pošta: info@inel-mt.hr
Telefon: +385 16175150
Telefaks: +385 16520966
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 274 512.30 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 274 500.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
05/06/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Primotronic
Nacionalni registracijski broj: 01385353636
Poštanska adresa: Karlovačka cesta 4i
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@primotronic.hr
Telefon: +385 16191671
Telefaks: +385 16191677
Internetska adresa: http://www.primotronic.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 228 404.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 248 502.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/06/2020