Dostawy - 299032-2017

01/08/2017    S145    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ostróda: Autobusy niskopodłogowe

2017/S 145-299032

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Ostróda
ul. Mickiewicza 24
Ostróda
14-100
Polska
Osoba do kontaktów: Karol Żurański
Tel.: +48 896429439
E-mail: zuranski@um.ostroda.pl
Faks: +48 896429439
Kod NUTS: PL62

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ostroda.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa autobusów w ramach Projektu: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie.

Numer referencyjny: ZP.271.7.2017
II.1.2)Główny kod CPV
34121400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa autobusów w ramach Projektu: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie, w tym:

Część 1- dziesięciu sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów (pojazdów) o długości całkowitej 11,5- 12,2 metrów przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej;

Część 2- dwóch sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów (pojazdów) o długości całkowitej 8,5-9,2 metrów z napędem elektrycznym;

zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (adekwatnie do wybranej części załącznik nr 4.1 i 4.2 do SIWZ), wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i § 19 SIWZ.

2. Pełny opis przedmiotu zamówienia zostały określony w § 3 i 19 SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 13 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ostróda.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa dziesięciu sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów (pojazdów) o długości całkowitej 11,5- 12,2 metrów przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości techniczno-eksploatacyjne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 275 503.60 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa niskopodłogowych autobusów z napędem elektrycznym;

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ostróda.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów (pojazdów) o długości całkowitej 8,5-9,2 metrów z napędem elektrycznym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości techniczno-eksploatacyjne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 934 154.11 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji finansowej jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na w wysokości minimum, w przypadku składania oferty w części 1- 4 500 000 PLN; w przypadku składania oferty w części 2- 1 500 000 PLN. W przypadku składania oferty na dwie części, wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 6 000 000 PLN.

Informacje dodatkowe:

1. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 SIWZ (wzór- zał. nr 2 do SIWZ), które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 lit. a SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona;

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu.

3. Wartości pieniężne mające na celu potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, podane przez wykonawców w ofertach w walutach obcych, przed dokonaniem oceny spełniania przez wykonawcę danego warunku, zostaną przeliczone na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w zakresie wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:

a) w przypadku składania oferty w części 1- co najmniej dwukrotnie dostawę niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej z silnikami spełniającymi normę emisji spalin co najmniej EURO VI, każda o wartości minimum 5 000 000 PLN brutto;

b) w przypadku składania oferty w części 2- co najmniej dwukrotnie dostawę niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym, każda o wartości minimum

1 500 000 PLN brutto;

Informacje dodatkowe:

1. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 uPzp w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zrealizował wymagane dostawy dwukrotnie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 pkt 3 lit. a i b.

2. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że podmiot ten zrealizował wymagane dostawy dwukrotnie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 pkt 3 lit. a i b.

3. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 SIWZ (wzór- zał. nr 2 do SIWZ), które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie, na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b SIWZ (wzór- zał. nr 5 do SIWZ), złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona;

4. Wartości pieniężne mające na celu potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, podane przez wykonawców w ofertach w walutach obcych, przed dokonaniem oceny spełniania przez wykonawcę danego warunku, zostaną przeliczone na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do siwz.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/03/2018
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/03/2018
Czas lokalny: 08:15
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24, pokój 208.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14.11.2017 r.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część 1- 190 000 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

Część 2- 78 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 1.3.2018 do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6):

1) w formie pieniądza: przelewem na konto:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 1.3.2018 o godz. 08:00

2) w innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy złożyć w pokoju nr 122 (parter). W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Gminę Miejską Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10 % ceny ofertowej.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych został zawarty w § 6 ust. 3 SIWZ.

5. Forma dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej została określona w § 6 ust. 4 SIWZ.

6. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy w sytuacji określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp,albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2017