Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 299075-2022

03/06/2022    S107

Polska-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane

2022/S 107-299075

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Giers-Dzięgielewska
E-mail: agiers@adm.uw.edu.pl
Tel.: +48 225522532
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://dzp.uw.edu.pl/uslugi/dzp-361-36-2022/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Druk i oprawa książek

Numer referencyjny: DZP-361/36/2022
II.1.2)Główny kod CPV
79800000 Usługi drukowania i powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym wykonywaniu druku i oprawy książek na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego - Wydawnictwa, według potrzeb i zamówień Zamawiającego, a także dostarczanie tych książek pod następujące adresy:

a) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Prosta 69, VI piętro, 00-838 Warszawa;

b) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa;

c) Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

d) OSDW AZYMUT Logistyka, Tulipan Park, Smolice 1F, 95-010 Stryków;

2. Zakres przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem obejmuje 2 części: Część 1 – druk i oprawa (miękka, twarda i spirala), Część 2 – druk i oprawa (miękka, twarda i zeszytowa).

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1–będzie stanowił załącznik Nr 1A natomiast dla części 2–będzie stanowił załącznik Nr 1B do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – druk i oprawa (miękka, twarda i spirala),

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000 Usługi drukowania i powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym wykonywaniu druku i oprawy książek na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego - Wydawnictwa, według potrzeb i zamówień Zamawiającego, a także dostarczanie tych książek,

2. Zakres przedmiotu zamówienia w części 1 – druk i oprawa (miękka, twarda i spirala),

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1–będzie stanowił załącznik Nr 1A do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ), będący jednocześnie załącznikiem nr 2 do umowy nr DZP-362/36/2022.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda, na podstawie art. 106 ustawy, złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, gdyż są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania, tj.: do złożenia próbek dla każdej z części, w postaci pięciu publikacji.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – druk i oprawa (miękka, twarda i zeszytowa),

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000 Usługi drukowania i powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym wykonywaniu druku i oprawy książek na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego - Wydawnictwa, według potrzeb i zamówień Zamawiającego, a także dostarczanie tych książek,

2. Zakres przedmiotu zamówienia w części 2 – druk i oprawa (miękka, twarda i zeszytowa),

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2–będzie stanowił załącznik Nr 1B do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ), będący jednocześnie załącznikiem nr 2 do umowy nr DZP-362/36/2022,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda, na podstawie art. 106 ustawy, złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, gdyż są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania, tj.: do złożenia próbek dla każdej z części, w postaci pięciu publikacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa takich warunków.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa takich warunków.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Określenie warunków.

a) Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi polegające na druku i oprawie książek o łącznej wartości nie niższej niż 350 000,00 zł brutto. - dotyczy części 1 i części 2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby powyższy warunek spełniał samodzielnie co najmniej z jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wymagana ilość usług nie sumuje się). Ta sama zasada dotyczy tzw. podmiotu trzeciego (podmiot na którego zasoby Wykonawca się powołuje).

b) Wykonawca wykaże urządzenia techniczne dostępne wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi urządzeniami technicznymi;

• co najmniej jedną maszyną drukującą ośmiokolorową - dotyczy części 2

• co najmniej jedną maszyną do oprawy z możliwością klejenia PUR - dotyczy części 1 i części 2

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych we wzorze umowy.

3. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/10/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Owdoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2022