Dienstleistungen - 299141-2022

03/06/2022    S107

Polen-Zielona Góra: Landgewinnung

2022/S 107-299141

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Nationale Identifikationsnummer: NIP 929 000 05 49
Postanschrift: ul. Bolesława Chrobrego 7
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 65-043
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jowita Brusiło-Słoniowska
E-Mail: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl
Telefon: +48 261648388
Fax: +48 261648479
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/rzi_zielonagora
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Państwowa Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie poligonu wojskowego z możliwością zastosowania prawa opcji

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/PN/25022/WEN/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90722300 Landgewinnung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie poligonu wojskowego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 359 801.46 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

garnizon Żagań – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań, działka ewidencyjna nr 53 obręb Pstrąże, gmina Bolesławiec, woj. dolnośląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie realizowane będzie na terenie zamkniętym, w garnizonie Żagań – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań, działka ewidencyjna nr 53 obręb Pstrąże, gmina Bolesławiec, woj. dolnośląskie, zapisana w księdze wieczystej Nr KW JG1B/00019237/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu. Teren ten zlokalizowany jest na północ w stosunku do miejscowości Trzebień i ok 8 km na zachód od drogi nr 297. Działka stanowi teren zamknięty na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 27/MON z dnia 16 marca 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.34), stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze. Teren zamówienia administrowany przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 11 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje skorzystanie z opcji na zasadach określonych w art. 441 ust 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji poprzez rozszerzenie zamówienia podstawowego, wyłącznie w trakcie trwania umowy podstawowej. Zakres opcji obejmuje wykonanie dodatkowych prac remediacyjnych gruntu metodą ex-situ. Szczegółowy wykaz prac objętych prawem opcji podano w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym, stanowiących załączniki do SWZ. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest wola Zamawiającego.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji na etapie zawierania umowy, w § 5 umowy zostanie wpisana wartość wynagrodzenia obejmująca zamówienie podstawowe oraz objęte prawem opcji w całości lub w części, zgodnie z wolą Zamawiającego.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, po terminie zawarcia umowy (po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o zamiarze jej uruchomienia):

a) zostanie zawarty aneks do umowy z uwzględnieniem oferty złożonej przez Wykonawcę;

b) wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zwiększona o wartość prac objętych prawem opcji w całości lub w części, zgodnie z wolą Zamawiającego,

5. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

6. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin rozpoczęcia ustala się na dzień przekazania Wykonawcy terenu wykonania usługi (nie później niż 5 dni od dnia podpisania umowy). Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się zgodnie z deklaracją Wykonawcy jednakże nie może być on dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z treścią art. 138 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 138 ust. 1 ww. ustawy, nie krótszy jednak niż 15 dni wówczas, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Po wnikliwej analizie okoliczności faktycznych i prawnych Zamawiający uznał, że zachodzi pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia jak również skrócenie terminu składania ofert, gdyż remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie poligonu w miejscowości Pstrąże jest warunkiem koniecznym realizacji budowy strefy zakwaterowania dla stanów osobowych eFP SZ USA. Powyższe siły sojusznicze, stanowią część sił wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Ponadto ewentualne opóźnienia w realizacji tych przedsięwzięć mogą uniemożliwić realizację zadań, które są wynikiem ustaleń sojuszniczych i zobowiązań jakie Polska podjęła w stosunku do państw sojuszniczych.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 90 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:10
Ort:

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu określonym na złożenie ofert, w siedzibie Zamawiającego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1.Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu określonym na złożenie ofert, przy użyciu Platformy Zakupowej.

2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca wniesie wadium dla całości zamówienia najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie 30.000,00 PLN

2. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ujętej w ofercie wartości brutto w formie zgodniej z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień do zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w rozdziale XXVII SWZ.

4.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem w zakresie proceduralnym jest Jowita Brusiło-Słoniowska, tel. 261 648 388, e-mail: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl

5. Zamawiający umożliwi zapoznanie się z terenem objętym przedmiotem umowy przed terminem składania ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawcy zainteresowani udziałem w spotkaniu powinni złożyć pisemne zawiadomienie, co najmniej dwa dni przed planowanym terminem spotkania. Miejsce spotkania: zjazd z drogi krajowej nr 297 Szprotawa – Bolesławiec pomiędzy Lesznem Górnym, a Kozłowem do m. Buczek (15°36’29,7”E, 51°27’12,9”N). Szczegóły podane zostaną na stronie zamawiającego

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Terminy odwołań podano w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/05/2022