Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 299141-2022

03/06/2022    S107

Polska-Zielona Góra: Usługi rekultywacji gruntu

2022/S 107-299141

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 929 000 05 49
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 7
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 65-043
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jowita Brusiło-Słoniowska
E-mail: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261648388
Faks: +48 261648479
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/rzi_zielonagora
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Państwowa Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie poligonu wojskowego z możliwością zastosowania prawa opcji

Numer referencyjny: 1/PN/25022/WEN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
90722300 Usługi rekultywacji gruntu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie poligonu wojskowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 359 801.46 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

garnizon Żagań – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań, działka ewidencyjna nr 53 obręb Pstrąże, gmina Bolesławiec, woj. dolnośląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie realizowane będzie na terenie zamkniętym, w garnizonie Żagań – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań, działka ewidencyjna nr 53 obręb Pstrąże, gmina Bolesławiec, woj. dolnośląskie, zapisana w księdze wieczystej Nr KW JG1B/00019237/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu. Teren ten zlokalizowany jest na północ w stosunku do miejscowości Trzebień i ok 8 km na zachód od drogi nr 297. Działka stanowi teren zamknięty na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 27/MON z dnia 16 marca 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.34), stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze. Teren zamówienia administrowany przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 11 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje skorzystanie z opcji na zasadach określonych w art. 441 ust 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji poprzez rozszerzenie zamówienia podstawowego, wyłącznie w trakcie trwania umowy podstawowej. Zakres opcji obejmuje wykonanie dodatkowych prac remediacyjnych gruntu metodą ex-situ. Szczegółowy wykaz prac objętych prawem opcji podano w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym, stanowiących załączniki do SWZ. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest wola Zamawiającego.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji na etapie zawierania umowy, w § 5 umowy zostanie wpisana wartość wynagrodzenia obejmująca zamówienie podstawowe oraz objęte prawem opcji w całości lub w części, zgodnie z wolą Zamawiającego.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, po terminie zawarcia umowy (po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o zamiarze jej uruchomienia):

a) zostanie zawarty aneks do umowy z uwzględnieniem oferty złożonej przez Wykonawcę;

b) wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zwiększona o wartość prac objętych prawem opcji w całości lub w części, zgodnie z wolą Zamawiającego,

5. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

6. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin rozpoczęcia ustala się na dzień przekazania Wykonawcy terenu wykonania usługi (nie później niż 5 dni od dnia podpisania umowy). Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się zgodnie z deklaracją Wykonawcy jednakże nie może być on dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 138 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 138 ust. 1 ww. ustawy, nie krótszy jednak niż 15 dni wówczas, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Po wnikliwej analizie okoliczności faktycznych i prawnych Zamawiający uznał, że zachodzi pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia jak również skrócenie terminu składania ofert, gdyż remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie poligonu w miejscowości Pstrąże jest warunkiem koniecznym realizacji budowy strefy zakwaterowania dla stanów osobowych eFP SZ USA. Powyższe siły sojusznicze, stanowią część sił wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Ponadto ewentualne opóźnienia w realizacji tych przedsięwzięć mogą uniemożliwić realizację zadań, które są wynikiem ustaleń sojuszniczych i zobowiązań jakie Polska podjęła w stosunku do państw sojuszniczych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu określonym na złożenie ofert, w siedzibie Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1.Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu określonym na złożenie ofert, przy użyciu Platformy Zakupowej.

2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca wniesie wadium dla całości zamówienia najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie 30.000,00 PLN

2. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ujętej w ofercie wartości brutto w formie zgodniej z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień do zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w rozdziale XXVII SWZ.

4.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem w zakresie proceduralnym jest Jowita Brusiło-Słoniowska, tel. 261 648 388, e-mail: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl

5. Zamawiający umożliwi zapoznanie się z terenem objętym przedmiotem umowy przed terminem składania ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawcy zainteresowani udziałem w spotkaniu powinni złożyć pisemne zawiadomienie, co najmniej dwa dni przed planowanym terminem spotkania. Miejsce spotkania: zjazd z drogi krajowej nr 297 Szprotawa – Bolesławiec pomiędzy Lesznem Górnym, a Kozłowem do m. Buczek (15°36’29,7”E, 51°27’12,9”N). Szczegóły podane zostaną na stronie zamawiającego

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy odwołań podano w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2022