Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 299141-2022

03/06/2022    S107

Polska-Zielona Góra: Usługi rekultywacji gruntu

2022/S 107-299141

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 929 000 05 49
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 7
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 65-043
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jowita Brusiło-Słoniowska
E-mail: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261648388
Faks: +48 261648479
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/rzi_zielonagora
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Państwowa Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie poligonu wojskowego z możliwością zastosowania prawa opcji

Numer referencyjny: 1/PN/25022/WEN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
90722300 Usługi rekultywacji gruntu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie poligonu wojskowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 359 801.46 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

garnizon Żagań – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań, działka ewidencyjna nr 53 obręb Pstrąże, gmina Bolesławiec, woj. dolnośląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie realizowane będzie na terenie zamkniętym, w garnizonie Żagań – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań, działka ewidencyjna nr 53 obręb Pstrąże, gmina Bolesławiec, woj. dolnośląskie, zapisana w księdze wieczystej Nr KW JG1B/00019237/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu. Teren ten zlokalizowany jest na północ w stosunku do miejscowości Trzebień i ok 8 km na zachód od drogi nr 297. Działka stanowi teren zamknięty na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 27/MON z dnia 16 marca 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.34), stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze. Teren zamówienia administrowany przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 11 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje skorzystanie z opcji na zasadach określonych w art. 441 ust 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji poprzez rozszerzenie zamówienia podstawowego, wyłącznie w trakcie trwania umowy podstawowej. Zakres opcji obejmuje wykonanie dodatkowych prac remediacyjnych gruntu metodą ex-situ. Szczegółowy wykaz prac objętych prawem opcji podano w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym, stanowiących załączniki do SWZ. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest wola Zamawiającego.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji na etapie zawierania umowy, w § 5 umowy zostanie wpisana wartość wynagrodzenia obejmująca zamówienie podstawowe oraz objęte prawem opcji w całości lub w części, zgodnie z wolą Zamawiającego.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, po terminie zawarcia umowy (po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o zamiarze jej uruchomienia):

a) zostanie zawarty aneks do umowy z uwzględnieniem oferty złożonej przez Wykonawcę;

b) wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zwiększona o wartość prac objętych prawem opcji w całości lub w części, zgodnie z wolą Zamawiającego,

5. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

6. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin rozpoczęcia ustala się na dzień przekazania Wykonawcy terenu wykonania usługi (nie później niż 5 dni od dnia podpisania umowy). Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się zgodnie z deklaracją Wykonawcy jednakże nie może być on dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 138 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 138 ust. 1 ww. ustawy, nie krótszy jednak niż 15 dni wówczas, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Po wnikliwej analizie okoliczności faktycznych i prawnych Zamawiający uznał, że zachodzi pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia jak również skrócenie terminu składania ofert, gdyż remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie poligonu w miejscowości Pstrąże jest warunkiem koniecznym realizacji budowy strefy zakwaterowania dla stanów osobowych eFP SZ USA. Powyższe siły sojusznicze, stanowią część sił wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Ponadto ewentualne opóźnienia w realizacji tych przedsięwzięć mogą uniemożliwić realizację zadań, które są wynikiem ustaleń sojuszniczych i zobowiązań jakie Polska podjęła w stosunku do państw sojuszniczych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu określonym na złożenie ofert, w siedzibie Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1.Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu określonym na złożenie ofert, przy użyciu Platformy Zakupowej.

2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca wniesie wadium dla całości zamówienia najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie 30.000,00 PLN

2. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ujętej w ofercie wartości brutto w formie zgodniej z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień do zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w rozdziale XXVII SWZ.

4.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem w zakresie proceduralnym jest Jowita Brusiło-Słoniowska, tel. 261 648 388, e-mail: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl

5. Zamawiający umożliwi zapoznanie się z terenem objętym przedmiotem umowy przed terminem składania ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawcy zainteresowani udziałem w spotkaniu powinni złożyć pisemne zawiadomienie, co najmniej dwa dni przed planowanym terminem spotkania. Miejsce spotkania: zjazd z drogi krajowej nr 297 Szprotawa – Bolesławiec pomiędzy Lesznem Górnym, a Kozłowem do m. Buczek (15°36’29,7”E, 51°27’12,9”N). Szczegóły podane zostaną na stronie zamawiającego

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy odwołań podano w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2022