Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Prekės - 299152-2023

19/05/2023    S96

Kroatija-sl: Žaidimų aikštelės įrenginiai

2023/S 096-299152

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: GRAD SLAVONSKI BROD
Nacionalinis registracijos Nr.: 58007872049
Adresas: VUKOVARSKA 1
Miestas: SLAVONSKI BROD
NUTS kodas: HR024 Brodsko-posavska županija
Pašto kodas: 35000
Šalis: Kroatija
Asmuo ryšiams: Tea Tomas, dipl. oec
El. paštas: tea.tomas@slavonski-brod.hr
Telefonas: +385 35217089
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.slavonski-brod.hr/
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0021228
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

NABAVA I UGRADNJA STABILNIH DJEČJIH IGRALA

Nuorodos numeris: 2V/2023
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
37535200 Žaidimų aikštelės įrenginiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmet nabave je nabava i ugradnja stabilnih dječjih igrala na dječja igrališta na području grada Slavonskog Broda.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 253 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
37535200 Žaidimų aikštelės įrenginiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HR024 Brodsko-posavska županija
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Slavonski Brod

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Predmet nabave je nabava i ugradnja stabilnih dječjih igrala na dječja igrališta na području grada Slavonskog Broda. Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u troškovniku koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Lyginamasis svoris: 10%
Kaina - Lyginamasis svoris: 90%
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 253 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 75
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog kriterija sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak ?) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Profesionalna sposobnost gospodarskog subjekta ne može se dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog gospodarskog subjekta pa ni podugovaratelja.

Naručitelj može prije donošenja Odluke o odabiru u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu (osim ako već posjeduje te dokumente) zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove točke dostavi sljedeći ažurirani popratni dokument:

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su pojedinačno dokazati postojanje spomenute sposobnosti.

Traženu sposobnost potrebno je dokazati i za svakog podugovaratelja.

Uvjet sposobnosti dokazuju i gospodarski subjekti na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 16/06/2023
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Kroatų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 16/06/2023
Vietos laikas: 09:00
Vieta:

Gradska vijećnica Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Adresas: Ulica grada Vukovara 23
Miestas: Zagreb
Pašto kodas: 10000
Šalis: Kroatija
El. paštas: dkom@dkom.hr
Telefonas: +385 14559930
Faksas: +385 14559933
Interneto adresas: www.dkom.hr
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1) objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2) objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3)objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi tena postupak otvaranja ponuda

5) primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/05/2023