Dienstleistungen - 299183-2022

03/06/2022    S107

Polen-Warschau: Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden

2022/S 107-299183

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej
Nationale Identifikationsnummer: 5272367496
Postanschrift: ul. Giełdowa 7/9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 01-211
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Ginszt
E-Mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Telefon: +48 225349169
Fax: +48 225349162
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uke.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Łączność

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD

Referenznummer der Bekanntmachung: BA.WZP.26.20.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50710000 Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32323500 Video-Überwachungssystem
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
50730000 Reparatur und Wartung von Kühlgruppen
51700000 Installation von Feuerschutzausrüstung
51900000 Installation von Lenk- und Steuersystemen
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
42961000 Steuerungs- und Kontrollsystem
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Miejsca realizacji przedmiotu Umowy:

• Ośrodek Infrastruktury UKE w Boruczy, gm. Strachówka, powiat wołomiński;

• Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu przez wykonawców wykwalifikowanej obsługi utrzymania, serwisowej, prowadzeniu prac konserwacyjnych oraz dokonywaniu okresowych przeglądów systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej PLI CBD zamontowanych w Centrach Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD), zlokalizowanych w Boruczy (ok. 50 km od Warszawy) i w Siemianowicach Śląskich w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy dla następujących systemów i urządzeń:

• Śluza osobowa wraz z czytnikiem tęczówki oka;

• Agregat prądotwórczy;

• System zasilania gwarantowanego UPS;

• Instalacje elektryczne, oświetleniowe, trasy kablowe, linie zasilające;

• System gaszenia pożaru gazem Inergen, system wczesnej detekcji dymu Vesda;

• System telewizji przemysłowej CCTV;

• System kontroli dostępu SKD oraz system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;

• Komora Lampertz'a oraz Sejf ogniotrwały Lampertz'a;

• System zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS;

• Winda towarowa GEDA;

• Klimatyzacja precyzyjna;

• Klimatyzacja komfortu;

• Wentylacja mechaniczna;

• Szafy RACK, jak i listwy zasilające Rittal PDU;

• Podłogi podniesione.

Ponadto przedmiotem zamówienia są dostawy i usługi dodatkowe m.in.:

• modernizacja Systemu Zarządzania Budynkiem i Monitoringu Środowiska BMS polegająca na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu,

• modernizacja Systemu Kontroli Dostępu SKD oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN polegająca na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu,

• modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV polegająca na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu.

2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz w załącznikach do wzoru umowy.

3. Zamawiający wymaga aby nadzór nad realizacją Umowy przez wykonawcę w osobach Kierownika Projektu pełniony był przez osoby zatrudnione na postawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umów o pracę ww. osób, każdorazowo na żądanie Zamawiającego w okresie trwania umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, jako wymogu złożenia oferty.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Opis sposobu spełnienia warunku:

Posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 740 ze zm.);

Certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Opis sposobu spełnienia warunku:

Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, należycie wykonał co najmniej: minimum 2 usługi z których:

1) każda trwała nieprzerwanie przez okres minimum 24 miesięcy,

2) przedmiotem każdej były/są usługi utrzymania lub przeglądy, co najmniej 3 z poniżej wymienionych instalacji i systemów:

- agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 100 kVA;

- zasilania gwarantowanego UPS o mocy powyżej 20 kW;

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych, tras kablowych, linii zasilających;

- gaszenia gazem;

- kontroli dostępu oraz system sygnalizacji włamania i napadu;

- zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS;

- klimatyzacja precyzyjna;

o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 groszy) każda.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 – wzór umowy z załącznikami.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/07/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/07/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1;

b) art. 109 ust. 1 pkt 1) – 5) i 7) – 10) ustawy Pzp;

c) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);

d) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

3. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą). W pierwszej kolejności Zamawiający dokonana badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga złożenia wraz Ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”). Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt X SWZ.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to szczegółowe informacje o składanych dokumentach znajdują się między innymi w pkt X SWZ oraz w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt X SWZ.

8. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w punkcie X SWZ.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz o wymaganiach formalnych dotyczących składanych ofert, oświadczeń i dokumentów znajduje się w pkt XII SWZ.

Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić i zamieścić w treści przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zawarto i wskazano w SWZ dostępnej wraz z przedmiotowym ogłoszeniem o zamówieniu na stronie internetowej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/05/2022