Usługi - 299183-2022

03/06/2022    S107

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

2022/S 107-299183

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272367496
Adres pocztowy: ul. Giełdowa 7/9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Ginszt
E-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Tel.: +48 225349169
Faks: +48 225349162
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uke.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Łączność

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD

Numer referencyjny: BA.WZP.26.20.2022
II.1.2)Główny kod CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
51700000 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
42961000 System sterowania i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca realizacji przedmiotu Umowy:

• Ośrodek Infrastruktury UKE w Boruczy, gm. Strachówka, powiat wołomiński;

• Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu przez wykonawców wykwalifikowanej obsługi utrzymania, serwisowej, prowadzeniu prac konserwacyjnych oraz dokonywaniu okresowych przeglądów systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej PLI CBD zamontowanych w Centrach Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD), zlokalizowanych w Boruczy (ok. 50 km od Warszawy) i w Siemianowicach Śląskich w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy dla następujących systemów i urządzeń:

• Śluza osobowa wraz z czytnikiem tęczówki oka;

• Agregat prądotwórczy;

• System zasilania gwarantowanego UPS;

• Instalacje elektryczne, oświetleniowe, trasy kablowe, linie zasilające;

• System gaszenia pożaru gazem Inergen, system wczesnej detekcji dymu Vesda;

• System telewizji przemysłowej CCTV;

• System kontroli dostępu SKD oraz system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;

• Komora Lampertz'a oraz Sejf ogniotrwały Lampertz'a;

• System zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS;

• Winda towarowa GEDA;

• Klimatyzacja precyzyjna;

• Klimatyzacja komfortu;

• Wentylacja mechaniczna;

• Szafy RACK, jak i listwy zasilające Rittal PDU;

• Podłogi podniesione.

Ponadto przedmiotem zamówienia są dostawy i usługi dodatkowe m.in.:

• modernizacja Systemu Zarządzania Budynkiem i Monitoringu Środowiska BMS polegająca na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu,

• modernizacja Systemu Kontroli Dostępu SKD oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN polegająca na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu,

• modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV polegająca na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu.

2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz w załącznikach do wzoru umowy.

3. Zamawiający wymaga aby nadzór nad realizacją Umowy przez wykonawcę w osobach Kierownika Projektu pełniony był przez osoby zatrudnione na postawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umów o pracę ww. osób, każdorazowo na żądanie Zamawiającego w okresie trwania umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, jako wymogu złożenia oferty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Opis sposobu spełnienia warunku:

Posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 740 ze zm.);

Certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Opis sposobu spełnienia warunku:

Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, należycie wykonał co najmniej: minimum 2 usługi z których:

1) każda trwała nieprzerwanie przez okres minimum 24 miesięcy,

2) przedmiotem każdej były/są usługi utrzymania lub przeglądy, co najmniej 3 z poniżej wymienionych instalacji i systemów:

- agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 100 kVA;

- zasilania gwarantowanego UPS o mocy powyżej 20 kW;

- instalacji elektrycznych, oświetleniowych, tras kablowych, linii zasilających;

- gaszenia gazem;

- kontroli dostępu oraz system sygnalizacji włamania i napadu;

- zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS;

- klimatyzacja precyzyjna;

o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 groszy) każda.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 – wzór umowy z załącznikami.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1;

b) art. 109 ust. 1 pkt 1) – 5) i 7) – 10) ustawy Pzp;

c) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);

d) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

3. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą). W pierwszej kolejności Zamawiający dokonana badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga złożenia wraz Ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”). Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt X SWZ.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to szczegółowe informacje o składanych dokumentach znajdują się między innymi w pkt X SWZ oraz w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt X SWZ.

8. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w punkcie X SWZ.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz o wymaganiach formalnych dotyczących składanych ofert, oświadczeń i dokumentów znajduje się w pkt XII SWZ.

Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić i zamieścić w treści przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zawarto i wskazano w SWZ dostępnej wraz z przedmiotowym ogłoszeniem o zamówieniu na stronie internetowej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2022