Leveringen - 299255-2020

26/06/2020    S122

Tsjechië-Praag: Luchtvaartuigen met piloot

2020/S 122-299255

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 106-256060)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lom Praha, s.p.
Nationaal identificatienummer: 00000515
Postadres: Tiskařská 270/8
Plaats: Praha 10
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 108 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Vratislav Marek
E-mail: vratislav.marek@lompraha.cz
Telefoon: +420 296505387

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lompraha.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.lompraha.cz/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pronájem letounů L-39

Referentienummer: LOM/2020/ÚOL-8823
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34711300 Luchtvaartuigen met piloot
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pronájem provozuschopných a letuschopných letounů L-39

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-256060

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: