Szolgáltatások - 299256-2018

11/07/2018    S131

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások

2018/S 131-299256

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_12056626
Postai cím: Róna utca 174.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budai Ákos
E-mail: budai.akos@filmalap.hu
Telefon: +36 14611320
Fax: +36 14611332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.filmalap.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.filmalap.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000316442018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000316442018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5.§ (1) bek. e) pontja szerinti ajánlatkérő
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Őrzés-védelem és portaszolgálat

Hivatkozási szám: EKR000316442018
II.1.2)Fő CPV-kód
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„A Budapest, XIV. ker. Róna utcai és Fót, Kelti Márton utcai telephelyeken őrzés-védelmi és portaszolgálati feladatok ellátása” Műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
98341120 Portaszolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

1145 Budapest, Róna utca 174.,

2151 Fót, Keleti M. u. 16.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2151 Fót, Keleti M. u. 16.

Mennyiség:

— Hétfőtől vasárnapig 07:00–19:00-ig (12 óra) 5 fő formaruhás vagyonőr ebből 1 fő kutyás vagyonőr

— Hétfőtől vasárnapig 19:00–07:00-ig(12 óra)4 fő formaruhás egyenruhás vagyonőr ebből 1 fő kutyás vagyonőr

1145 Budapest, Róna utca 174.

— 1 fő formaruhás csoportvezető vagyonőr

Őrzési idő: Hétfőtől vasárnapig 24 órás szolgálati időben.

— 1 fő formaruhás recepciós vagyonőr

Őrzési idő: Hétfőtől vasárnapig 24 órás szolgálati időben

— 2 fő formaruhás vagyonőr

Őrzési idő: Hétfőtől vasárnapig 24 órás szolgálati időben

A szerződés keretében lehívandó óraszám 74 460 óra.

Valamennyi teljesítési helyszín vonatkozásában opció:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tevékenységével összefüggő okok miatt előfordulhat, előre nem látható gyakorisággal olyan esemény, mely további vagyonőrők bevonását igényli a szerződés szerint egyébként állandóan ellátandó őrzés-védelmi tevékenységek (vagyonőr darabszám) mellett.

Mennyiség: 400 óra/év

Kbt. 114.§(2) szerint, a 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek.

AT csat. kella:P1)KR.19.§(1) b) pontja alapján, az utolsó 2 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. KR.19.§ (2) esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a Kt-ból származó, áfa nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. AK felhívja a figyelmet KR.19.§ (3)-ban foglaltakra. P2) KR 19.§ (1) c) pontja alapján az előző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – áfa nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT. mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. AK felhívja a figyelmet KR.19.§ (3)-ban foglaltakra. P3) 19. § (1) a) pontja szerint, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: AT mely számlaszámokkal rendelkezik, számláján az elj. megindító felhívás megküld-től visszaszám. 12 hónapban volt-e sorban állás. Amennyiben ezen 12 hónapban az AT, vagy az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek szűnt meg számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni. M1) KR. 21.§ (3) a) pontja alapján az elj. megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3év legjelentősebb Kt. szerinti szolgáltatásainak ismertetésével, amelyben az alábbiakat kell megadni:(a telj. idejét (kezdő és befejező időpont év/hó/nap), a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, az elvégzett szolg.rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen). Igazolás a KR. 23.§-a szerint. AK felhívja AT a figyelmét a KR. 22.§ (5) bek-re.Alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Jelen pont folytatása a VI.4.3. pontban.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Dátum: 23.7.2018 Helyi idő: 12:00 Hely: https://ekr.gov.hu. Információ:Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbesz. részlet. szab.szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. (e-Kr.)15. § szer. Ajánlat kizár. elektronikus úton, az EKR rendsz. ker., az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000316442018

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet AT, alvállalk., és nem vehet részt alk. igazolásában olyan gazd-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§(1) és (2) bekezdéseiben meghat. kizáró okok valamelyike fenn áll.

AK a Kbt.62.§ (1) bek. g)-k), m) és q) pontjai szerinti kötelező kizáró okokkal kapcs. előírásokra is felhívja AT figyelmét.

AT nyíl. kell a kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt.62.§(1) bek. k) pont kb) alpont igazolására a KR. 17.§(1) bek.szerint kell eljárni.

Alvállal. és az alkalmasság igaz. résztvevő más szervezet vonatkozásában az AT nyilatk. nyújt be arról, hogy az érintett gazd. szereplők von. nem állnak fenn az előírt kizáró okok.

Be kell nyújtani az AT nyíl. arról, hogy nem vesz igénybe a szerz. telj. a 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Felhívjuk figy. a Kbt. 64.§, 74.§ (1), 114.§ (2) bekezdéseire, ill a KR.17.§-aira.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

44/2017.(III. 17.) é 162/2014.(VII. 8.)Korm.r.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kés(K) kötbér(K): kés. érintett szolg. helyenként és kés. érintett napt. naponként a tárgyh.-ra von. nettó megrend. 0,1 %-a, de legf. 10 napt. napnak megf.összeg. Hibás telj. K.: A hibás teljesítési kötbér mértéke hibás teljesítésenként az adott hónapra vonatkozó Megrendelés alapján fizetendő nettó díj 5 %-a. Meghiús.K: 10 naptári napot meghaladó késedelem esetén AK jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni és a Szerződést felmondani. AK a Kbt.135.§(1) alapj. a szolg.telj. hav. igaz. állít ki,Vállalk.által benyújt. számla kézhezvét. szám. 30 napon belül, a Vállalk.által megadott,a szerz. rögz. bankszámlaszámra való átut. egyenlíti ki a vállalk.díjat a Ptk.6:130.§(1)és(2) szerint.Vállalk. díj megfiz. a Kbt.135.§(1),(5),(6) módon történik. AK a kifiz. Art. sz. telj. Kötbér t kint. a Ptk.6:186.§-a, a kés. kamatra a Ptk.6:155. § (1) irányadó.Részl. felt. a köz. dok.tart.

A III.2.1. folytatása: 2005. évi CXXXIII. törvény és 22/2006.(IV.25.)BM rendelet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Legjobb ár-érték arány(Szempont/Súlysz)

1. Személy és vagyonvédelmi szolgáltatás nettó óradíja(Ft+áfa/óra/fő)/90

2. A szolgáltatást irányító (1 fő) szakember személy és vagyonvédelmi és/vagy portaszolgálati szolgáltatás irányítására vonatkozó szakmai tapasztalata (min. 24 - max. 120 hónap)/ 10

Pontszám:0-10.

Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetén a fordított, a 2. értékelési szempont esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 23/07/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. AK a közbesz. eljá.-ban a nyertes AT(k)től nem követeli meg gazd. szerv. alapítását.

2. Ajánlathoz csat. kell az AT esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának más.t, vagy a jogi képviselő által ellenjegy. aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csat. kell a cégjegy. jogosult. az ajánlat aláírására feljog. meghat.-t.

3. Folyamat. lévő vált.bejegyz.eljárás eset.az AT az ajánlathoz köt.csat. a cégbír.-hoz benyújtott vált.bejegy. kérelmet és az annak érk. a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha vált.bejegyz. eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonat. nyilatk. csat. szüks.

4. A Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bek alapján a dok.-ban megadott minta szerint nyilatk. szüks.

5. AT nyilat. kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektr.formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf-fájl) példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Az elektro. és a pap.alapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújt. ajánlat az irányadó.

6. AK felhívja a figy., hogy a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást.

7. Nem nyújthat be ajánlatot olyan vállalkozás, amelynek gazd-i, illetőleg szakmai tev.-vel kapcs. vagy a társaság vez. tisztségv.szemben büntetőelj. van folyamatban.

8. Az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa alkalmazni kívánt személyek a munkaegészségügyi követ.-nyek megfelelnek és rendelkeznek, illetve a szerződéskötésig rendelkezni fognak erkölcsi bizonyítvánnyal.

9. Nyertes AT köteles legalább 280 000 000 Ft értékű felelősségbizt.-sal rendelkezni minden olyan kár, veszteség megtérít. érdekében, amely az Őrzés-védelmi és portaszolg. tev.-re követk. AK-nél és harm.szem.-nél keletkez. A bizt. szerz.-nek- kockázatviselési helyként tart.kell az ingatlanokat. A bizt. kötvény más. AT a szerz. aláír. napján köt. átadni AK rész. A részajánlattétel AK nem tartja gazd. ésszerűnek, a szolg. nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasz. eredményezné.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A II.2.4. pont folytatása:Alkalmatlan AT, ha: P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó 2 lezárt üzleti évben az adózott eredménye 1 évnél többször negatív volt. KR. 19.§(2)esetében alkalmatlan AT., ha működésének ideje alatt a Kt-ból származó árbevétele nem éri el a nettó 120 millió Ft-ot. P2) az előző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év Kt. szerinti árbevétele nem éri el a mindösszesen a nettó 120 millió forintot.A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek (P2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. P3) bármely pénzforgalmi számláján (beleértve a vizsgált időszakban megszűnt számláit is) sorban állás fordult elő az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 12 hónapban. AK sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV.tv. 2.§ 25. pontjában meghat. fogalmat érti. M1) nem rendelkezik, az elj. megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan személy és vagyonvédelmi szolgáltatások ellátásra von. referenciá(kk)/v/al/, amely(ek) együttesen lefedik az alábbi követelményeket:

— portaszolgálati feladatok ellátását is magában foglalta,

— a szolgáltatás mennyisége meghaladta mindösszesen 55 840 órát,

— a szolgáltatás min.1 éven keresztül folyamatosan végezték.

Az előírt alkalmassági feltételek legfeljebb 3 referenciával fedhetők le.

A IV.2.5. információ csak a hirdetmény továbbítása céljából került megadásra.

VI.3. folyt.:

10. Nyertes AT-nek rendelkeznie kell 24 órás diszpécser szolgálattal, ezt a szolgáltatás ideje alatt működtesse és AK hozzáférését (normál tarifa mellett) biztosítsa.

11. Nyertes AT-nek rendelkeznie kell 24 órás megerősítő kivonuló szolgálattal.

12. Nyertes AT-nek rendelkeznie kell őrzés-védelmi tevékenység tekintetében ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel és annak működésének dokumentálásával).

13. AK felhívja AT figyelmét, hogyaz ellátandó szolgáltatás nem minősül az Mt. 91.§-a szerinti készenléti jellegű munkakörnek.

14. AT az ajánlattételi határidőtől számított 30 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához.

15. Szerződéshosszabbítás lehetősége: AK a szerződést – ilyen irányú igénye esetén – egy alkalommal max 12 hónappal – egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbíthatja. AK a meghosszabbítás tényét a lejáratot megelőző legkésőbb 30 nappal korábban írásban jelzi.

16. AK a KR. 30. § (4) bek. sz. jelzi, hogy a szerz. telj. való alk. feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás II.2.4) valamennyi pontja esetében.

17. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

18. AK 16.7.2018 napján 11 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a Fót, Keleti Márton u. 16. szám előtt.

19. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284.

Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

A jogorvoslat Kbt. 148.§-a szerint.

A IV.2.5. pontban foglalt adat csak a hirdetmény továbbítása miatt került megadásra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/07/2018