Leveringen - 299298-2020

26/06/2020    S122

Polen-Warschau: Munitie

2020/S 122-299298

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 105-253131)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Nationaal identificatienummer: 140610454
Postadres: Al. Ujazdowskie 9
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-583
Land: Polen
Contactpersoon: Edyta Jakubczuk
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Telefoon: +48 224371352
Fax: +48 224371390
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://cba.gov.pl
Adres van het kopersprofiel: http://bip.cba.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa amunicji i granatów

Referentienummer: 34/>PU/2020/EJ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35330000 Munitie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup amunicji i granatów z podziałem na 11 zadań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253131

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: