Usluge - 299533-2017

01/08/2017    S145

Hrvatska-Zagreb: Usluge programiranja aplikacijske podrške

2017/S 145-299533

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Nacionalni registracijski broj: 15351583880
Poštanska adresa: Trg Nevenke Topalušić 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Martina Hanžek, Šulić Vlatka, Vida Gazić
E-pošta: martina.hanzek@mdomspm.hr
Telefon: +385 015557074
Telefaks: +385 015557225
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.mspm.hr/
Adresa profila kupca: http://www.mspm.hr/pristup-informacijama/javna-nabava-1675/1675
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0015682
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluge održavanja informacijskog sustava područne riznice.

Referentni broj: JN-M-8/2017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72212000 Usluge programiranja aplikacijske podrške
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava usluge održavanja informacijskog sustava područne riznice.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 960 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72212000 Usluge programiranja aplikacijske podrške
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb, Trg N. Topalušić 1.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava održavanja informacijskog sustava područne riznice.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo u korištenju aplikacija informacijskog sustava područne riznice, vidi u Dokumentaciji o nabavi pod 5. Podaci o ponudi, točka 5.7.Kriterij za odabir ponude / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 960 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 10
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidi Dokumentaciju o nabavi pod 4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja, 4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidi Dokumentaciju o nabavi pod 6. Ostale odredbe, 6.1.Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/09/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/09/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

MDOMSP, Trg N.Topalušić 1, Zagreb, kat 15.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidi Dokumentaciju o nabavi, pod 6. Ostale odredbe, 6.10. Pouka o pravnom lijeku.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba za javnu nabavu
Poštanska adresa: Trg Nevenke Topalušić 1
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10 000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/07/2017