Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 299573-2020

Submission deadline has been amended by:  333247-2020
26/06/2020    S122

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 122-299573

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Górski
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie i integracja e-Usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w (...)" ; znak postępowania: ZZP-148/20

Numer referencyjny: ZZP-148/20
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

— zadanie I: realizacja przez Wykonawcę dzieła w postaci budowy i wdrożenia e-Usług dla Zamawiającego (dalej partnera projektu 33) oraz ich integracji z oprogramowaniem partnera projektu 33 oraz

— zadanie II: dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w lokalizacjach partnera projektu 33, w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, w zakresie i zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba partnera projektu 33 / miejsce prowadzenia przez niego działalności leczniczej. Szczegóły w załącznikach do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie I:

Rezultatem dzieła będzie produkcyjne wdrożenie zintegrowanych z oprogramowaniem partnera projektu 33 następujących e-Usług:

a) przetwarzania i wymiany EDM;

b) e-Zleceń;

c) e-Rejestracji – zwanych dalej „systemem e-Usług”, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego w zakresie opisanym umową.

Zadanie II:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

1. dostawa i instalacja infrastruktury w lokalizacjach partnera projektu 33;

2. konfiguracja i uruchomienie infrastruktury w lokalizacjach wskazanych przez partnera projektu 33;

3. dostarczenie i instalacja oprogramowania;

4. udzielenie licencji na rzecz partnera projektu 33;

5. przeprowadzenie instruktaży dla administratorów z zakresu administrowania dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem;

6. świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego – w zakresie i zgodnie z wymaganiami OPZ stanowiącym załącznik do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy sprzętu teleinformatycznego odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na żądanie Zamawiającego właściwym dokumentem (warunki przedmiotowe). W związku z powyższym, Zamawiający ma prawo żądać w szczególności niżej wymienionych dokumentów:

1. szczegółowa dokumentacja techniczna producenta oferowanych sprzętów zgodnie z wymaganiami. Dokumentacja techniczna będzie podstawą do potwierdzenia zgodności parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń lub rozwiązań z parametrami wymaganymi w poszczególnych OPZ (Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim);

2. dokument potwierdzający, że firma, która będzie realizowała serwis oferowanych urządzeń posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 lub równoważną w zakresie świadczenia usług serwisowych;

3. dokument potwierdzający, że producent oferowanego urządzenia lub rozwiązania posiada certyfikat zgodności:

— z normą ISO 9001:2015 lub równoważną w zakresie zarządzania jakością,

— z normą ISO 14001:2015 lub równoważną co najmniej zakresie serwisu produktów i rozwiązań informatycznych, będących przedmiotem zamówienia, a także z innymi normami wymaganymi dla poszczególnych urządzeń i rozwiązań – o ile zostały wymienione w OPZ i załącznikach do OPZ;

4. certyfikat lub deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia;

5. oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta sprzętu na okres wskazany w ofercie Wykonawcy, oraz że usługi gwarancyjne producenta będą świadczone przez producenta lub autoryzowany serwis producenta zgodnie z wymaganiami OPZ.

Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z wyjątkiem dokumentów technicznych, o których mowa w pkt 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonany i dostarczony przedmiot zamówienia / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 301
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp do zwiększania podstawowej ilości kupowanej infrastruktury teleinformatycznej (sprzętu serwerowo-sieciowego) w trakcie trwania umowy.

Maksymalny zakres i rodzaj zamówienia podlegający prawu opcji oraz szczegółowe informacje zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 (jedno) zamówienie, którego przedmiotem było wdrożenie lub modyfikacja systemu klasy HIS obejmujące swoim zakresem co najmniej jeden z następujących obszarów funkcjonalnych: dokumentację medyczną, ordynację lekarską, zlecenia medyczne, zakażenia szpitalne, aptekę, kalkulację kosztów procedur, rachunek kosztów leczenia, o wartości nie mniejszej niż 390 000,00 PLN brutto (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 (jedną) dostawę sprzętu informatycznego, obejmującego co najmniej zestawy komputerowe lub laptopy lub serwery lub macierze, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).

3. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia (personel kluczowy Wykonawcy), spełniające wymagania określone w rozdz. V ust. 2 pkt 2.3.3–2.3.4 SIWZ:

— kierownik zespołu – 1 osoba,

— specjalista w zakresie wdrażania systemów informatycznych – 1 osoba,

— specjalista ds. bazy danych – 1 osoba,

— ekspert ds. ITS sprzętu serwerowo-sieciowego – 1 osoba.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ad. 1. Ad. 2.:

— wykazy należycie wykonanych usług/dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi/dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi/dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami (dokumentami), potwierdzającymi należyte wykonanie wszystkich usług/dostaw, wskazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi/dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ad. 3.: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (personel kluczowy Wykonawcy), wskazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zostały zawarte w Istotnych postanowieniach umowy (IPU), stanowiących załącznik do SIWZ.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 039-092351
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Składanie ofert będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej, znajdującej się pod adresem: (https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl)

Otwarcie ofert odbędzie się w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, POLSKA, pok. 113 (I piętro).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ. Kwoty wymaganego wadium w odniesieniu do każdej części zamówienia zostały zawarte w rozdz. IV pkt 1.1 SIWZ.

Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do sekcji IV.2.6): „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania zapisów art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020