Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 299651-2018

12/07/2018    S132

Обединено кралство-Лондон: Банкови услуги

2018/S 132-299651

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Град: London
код NUTS: UKI42 Tower Hamlets
Пощенски код: E14 5EU
Държава: Обединено кралство
Електронна поща: EMA-2018-07-FI@ema.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.ema.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3787
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Банкови услуги

Референтен номер: EMA/2018/07/FI
II.1.2)Основен CPV код
66110000 Услуги в областта на банковото дело
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Агенцията желае да сключи договор с банка, която отговаря на изискванията на единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) и която има седалище в държава — членка на Европейския съюз, за предоставянето на банкови услуги за обекта на Агенцията в Амстердам. От избраната финансова институция ще се очаква да извършва плащания в евро, да получава плащания в евро, да предоставя система за онлайн банкиране по интернет и да предоставя други услуги, като услуги за краткосрочни депозити и обмен на валута.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 325 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: NL329 Groot-Amsterdam
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел 1.3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 325 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел 1.3.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел 1.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел 1.3.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел 1.3.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/08/2018
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/08/2018
Местно време: 10:00
Място:

Европейска агенция по лекарствата, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5EU, Обединено Кралство.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на офертите може да присъства по максимум 1 представител на оферент. От съображения за сигурност, оферентите трябва да се регистрират в рамките на дадения краен срок (моля, вижте писмото на поканата за участие в търг), за да могат да присъстват на заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Моля, обърнете внимание, че само 1 оферта може да бъде подадена от оферент.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: 30 Churchill Place
Град: London
Пощенски код: E14 5EU
Държава: Обединено кралство
Електронна поща: info@ema.europa.eu
Телефон: +44 2036606000
Интернет адрес: http://www.ema.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/07/2018