Услуги - 299670-2018

12/07/2018    S132    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Пожарна безопасност и сигурност на контролно- пропусквателния пункт (PCI/PCS)

2018/S 132-299670

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Електронна поща: AO-UGB@curia.europa.eu
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3844
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Пожарна безопасност и сигурност на контролно- пропусквателния пункт (PCI/PCS)

Референтен номер: COJ-PROC-18/007
II.1.2)Основен CPV код
71000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази поръчка е да се предоставят услуги по безопасно оформление на PCI / PCS, инсталирани на ниво приземен етаж на Tour B.

Услугите, които ще бъдат предоставени, се състоят в:

— демонтиране на преградни плоскости,

— доставка и монтаж на специални преградни плоскости с клас на устойчивост RC 2,

— доставка и монтаж на врати с клас на устойчивост RC 2,

— добавяне на камери за наблюдение,

— добавяне на четци за входни карти,

— създаване на система SAS,

— адаптиране на мебели,

— откриване на пожари,

— планиране на достъпа.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

Помещения на Съда на Европейския съюз

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля вж. приложение I– технически спецификации от тръжните спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посещенията на място ще се проведат на датите, посочени в писмото-покана за участие в търг. Присъствието за посещението на място е задължително и офертите на икономическите оператори, които не са участвали в това посещение, ще бъдат отхвърлени. Икономическите оператори, които желаят да участват в посещението, трябва да съобщят за проявения интерес по електронна поща на AO-UGB@curia.europa.eu

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. точка 5.4.1 от тръжните спецификации

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/09/2018
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/09/2018
Местно време: 10:00
Място:

Отварянето на офертите ще се състои в сградата на Съда на Европейския съюз, сграда Tower A, офис TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите, които желаят да присъстват при отварянето на офертите, трябва да се свържат писмено, на адрес AO-UGB@curia.europa.eu, най-късно до 3 работни дни, преди датата, упомената по-горе. Допуска се само 1 представител на оферент. В момента на пристигането, той трябва да носи документ за самоличност и пълномощно от дружеството оферент за упълномощаването му.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Телефон: +352 43031

Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Европейски омбудсман
1 avenue du président Robert Schuman
Strasbourg
F-67001
Франция
Телефон: +33 388172313

Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайни срокове на Общия съд на Европейския съюз

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Greffe du tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Телефон: +352 43031

Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/07/2018