Služby - 299670-2018

12/07/2018    S132

Luxembursko-Luxemburg: Bezpečnosť a zabezpečenie protipožiarneho kontrolného stanovišťa (PCI/PCS)

2018/S 132-299670

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3844
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Bezpečnosť a zabezpečenie protipožiarneho kontrolného stanovišťa (PCI/PCS)

Referenčné číslo: COJ-PROC-18/007
II.1.2)Hlavný kód CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tohto obstarávanie je poskytnutie služieb bezpečnostného usporiadania PCI/PCS umiestnených na prízemí v podstavci budovy Tour B.

Služby, ktoré sa budú poskytovať, zahŕňajú:

— rozobratie priečok,

— dodávka a umiestnenie špeciálnych priečok na prízemí 2,

— dodávka a umiestnenie dverí na prízemí 2,

— pridanie bezpečnostných kamier,

— pridanie čítačiek prístupových kariet,

— vytvorenie systému SAS,

— prispôsobenie nábytku,

— detekcia požiaru,

— naprogramovanie prístupu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory Súdneho dvora Európskej únie

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri prílohu I — k technickým špecifikáciám v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Prehliadky miesta sa budú konať v stanovenom dátume uvedenom vo výzve na predloženie ponúk. Návšteva na mieste je povinná a ponuky hospodárskych subjektov, ktoré sa nezúčastnili na tejto návšteve, budú zamietnuté. Hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť návštevy, musia oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na AO-UGB@curia.europa.eu

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri bod 5.4.1 súťažných podkladov

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/09/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/09/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Otvorenie ponúk sa odohrá v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie, bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxemburg.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Účastníci verejnej súťaže, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia písomne kontaktovať AO-UGB@curia.europa.eu najneskôr 3 pracovné dni pred uvedeným dátumom. Je povolený len 1 zástupca na uchádzača. Pr príchode musí mať pri sebe preukaz totožnosti a náležité oprávnenie od spoločnosti predkladajúcej ponuku.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 43031

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: F-67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313

Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Konečné termíny Všeobecného súdu

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 43031

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/07/2018