Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 299680-2020

Submission deadline has been amended by:  394427-2020
26/06/2020    S122

Polska-Warszawa: Usługi analizy

2020/S 122-299680

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 363189625
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 6/12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Gałecka
E-mail: zamowieniapubliczne@mgm.gov.pl
Faks: +48 225838850
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mgm.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mgm.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mgm.ezamawiajacy.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyzy pt. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”

Numer referencyjny: BA.WZP.2611.4.2020.MC
II.1.2)Główny kod CPV
71620000 Usługi analizy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1938), w odniesieniu do zagrożenia powodzią od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 633 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1938), w odniesieniu do zagrożenia powodzią od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej: „SOPZ”) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ (po zawarciu umowy SOPZ będzie stanowił Załącznik Nr 3 do Umowy).

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 633 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0023/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu służącym do przesyłania ogłoszeń drogą elektroniczną warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały zawarte w kolejnych polach sekcji III.1.1)-III.1.3) ogłoszenia. Numeracja zastosowana w sekcjach III.1.1)-III.1.3) odpowiada numeracji przyjętej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Z wcześniej omawianych przyczyn związanych treść sekcji III.1.1) III.1.3) należy traktować jako całość, z pominięciem nagłówków.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 4.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 4.1.1.na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy. 4.1.2. na podstawie poniżej wymienionej przesłanki określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w oparciu, o którą zamawiający może wykluczyć wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.). 4.2. spełniają następujące warunki dotyczące: 4.2.1.w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

4.2.2.w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.4.2.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 4.2.3.1.w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) należycie trzy usługi polegające na wykonaniu prac naukowo-badawczych, studialnych lub doradczych w zakresie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim lub planistycznych z zakresu gospodarki morskiej o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 350 000 zł brutto. 4.2.3.2. w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) należycie, co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu lub aktualizacji co najmniej jednej bazy danych przestrzennych, Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia wymagań warunków określonych punkcie 4.3.2.1 i 4.3.2.2 przez to samo zamówienie. 4.2.3.3. skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadających następujące wykształcenie i doświadczenie zawodowe: a) czterech specjalistów ds. inżynierii środowiska lub ochrony środowiska, z których każdy posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska i w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych pracach naukowo-badawczych lub pracach doradczych, związanych z ochroną przeciwpowodziową; b) dwóch specjalistów ds. hydrotechniki, z których każdy posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub hydrotechniki lub hydrologii i w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych pracach naukowo-badawczych lub pracach doradczych lub projektach z dziedziny hydrotechniki;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c) dwóch specjalistów ds. systemu informacji geograficznej, z których każdy posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub geoinformatyki lub geodezji lub kartografii lub geografii i w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach z dziedziny projektowania, tworzenia, zarządzania lub aktualizacji baz danych przestrzennych oraz wykonywania analiz przestrzennych z dziedziny gospodarki wodnej lub inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub gospodarki przestrzennej; d) specjalistę ds. architektury baz danych, który w okresie ostatnich 6 latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach w zakresie projektowania konfiguracji i zarządzania bazami danych przestrzennych; e) czterech specjalistów ds. modelowania hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub geografii, z których każdy w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach w zakresie modelowania hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego; f) specjalistę w dziedzinie ekonomii, który posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i w okresie ostatnich 6 latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach w zakresie ekonomii środowiska lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub gospodarki morskiej; g) specjalistę ds. gospodarki przestrzennej/planowania przestrzennego, który w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych pracach naukowo-badawczych lub studialnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym; h) specjalistę w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu, który w okresie ostatnich 6 latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach w zakresie adaptacji do zmian klimatu;

Uwaga: Żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie może pełnić więcej niż jednej z ról, zdefiniowanych przez Zamawiającego stanowiskiem specjalisty w projekcie. Jeżeli wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego więcej osób (specjalistów) niż minimum określone przez zamawiającego, każdy ze specjalistów ponad bezwzględnie wymagane minimum musi spełnić, co najmniej jeden z powyższych warunków. 4.3.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2.2 i 4.2.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4.4. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 4.5.1.stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;4.5.2.stosownie do art. 22a ust. 3 ustawy zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;4.5.3.stosownie do art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.5.4.Ze zobowiązania lub innych dowodów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 4.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4.7.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 4.4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 4.7.1.zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 4.7.2.zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.2.2 i 4.2.3. 4.8.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4.9.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 4.2. muszą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub kilku wykonawców łącznie, warunki określone w pkt 4.1. muszą zostać spełnione przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4.10.Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie wykazał/nie wykazał, na podstawie oświadczeń i dokumentów, wymienionych i opisanych w Rozdziale 5 SIWZ.4.11.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykażą braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. 4.12.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-20) lub ust. 5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.5.1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:5.1.1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ umożliwiający jego sporządzenie dostępny jest na Platformie pod adresem: https://mgm.ezamawiajacy.pl/ w sekcji „Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)”.5.1.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.5.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt 5.1.1 dotyczące tych podmiotów.5.1.4.Oświadczenia wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane na formularzu JEDZ powinny mieć postać dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, którego JEDZ dotyczy.

5.1.4.1.Zakres informacji niezbędnych do wypełnienia jest określony w formularzu JEDZ dostępnym na Platformie (https://mgm.ezamawiajacy.pl) oraz Załączniku Nr 3 do SIWZ.5.1.4.2.w przypadku wykonawców niezalogowanych: po przejściu na stronę https://mgm.ezamawiajacy.pl oraz wybraniu niniejszego postępowania (zakładka „Lista Przetargów i Dialogów technicznych” następnie „Aktualne”) formularz dostępny jest w sekcji „Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)”.UWAGA: opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku JEDZ powinno odbyć się przed dodaniem pliku na Platformie.5.1.5.Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.5.2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 5.2.1.Oświadczenie wykonawca składa w formie elektronicznej w oryginale (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną) lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oświadczenie należy złożyć przy użyciu Platformy po zalogowaniu, w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Za datę przekazania oświadczenia uznaje się datę jego wczytania do Systemu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5.2.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego z wykonawców.5.3.Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego: Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia wymienionych poniżej oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:5.3.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;5.3.2.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;5.3.3.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ) albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;5.3.4.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (składane w oryginale; sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ);5.3.5.dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;5.3.6.w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;5.3.7.wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.5.4. Działając na podstawie art. 26 ust 2f ustawy zamawiający wymaga złożenia łącznie z ofertą wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ). POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY ZAWARTE SĄ W ROZDZIALE 5 SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, pok. 11

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Jawne otwarcie ofert nastąpi podczas publicznej sesji otwarcia ofert podczas której nastąpi odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych elektronicznych formularzy oferty na Platformie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, pok. 11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą wynosi 60 dni. (elektroniczny formularz przesyłania ogłoszeń nie uwzględnia terminu podawanego w dniach z tego powodu w sekcji IV.2.6) ogłoszenia podano 2 miesiące.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).

Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tryb przewidziany w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy. Stosownie do art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

19.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.19.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.19.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.19.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.19.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.19.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.19.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.19.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:19.9.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.19.9.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 19.9.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 19.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.19.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 19.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020