Leveringen - 299760-2019

28/06/2019    S123

Roemenië-Brașov: Brandstoffen op basis van hout

2019/S 123-299760

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
Nationaal identificatienummer: 9870339
Postadres: Str. Iuliu Maniu nr. 6
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500091
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ilie Mircea Barbu
E-mail: achizitii@dgaspcbv.ro
Telefoon: +40 268417100
Fax: +40 268411124
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dgaspcbv.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare combustibil pentru încălzit – lemn de foc de esență tare și brichete de rumeguș

Referentienummer: P - 19; P - 20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09111400 Brandstoffen op basis van hout
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul achizitiei îl constituie asigurarea de combustibil – lemn de foc de esentă tare și brichete de rumeguș – necesar incălzirii centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov care au in dotare centrale pe lemne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 8
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brichete de rumeguș – Târlungeni, Budilă, Teliu

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09111400 Brandstoffen op basis van hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

CTF Daniel, CTF Lizuca, LP Adrian, CTF Buburuza, CTF Greierașul.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC – 1 000 kg.

Cant. max. AC – 17 750 kg.

Cant. min. CS – 1 000 kg.

Cant. max. CS – 12 200 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brichete de rumeguș – Dacia

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09111400 Brandstoffen op basis van hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

CP Dacia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC – 100 kg.

Cant. max. AC – 12 000 kg.

Cant. min. CS – 100 kg.

Cant. max. CS – 6 000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lemn de foc de esență tare – Târlungeni, Budilă, Teliu

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03413000 Brandhout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

CTF Daniel, CTF Lizuca, LP Adrian, CTF Buburuza, CTF Greierașul.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC – 51 mst.

Cant. max. AC – 430 mst.

Cant. min. CS – 51 mst.

Cant. max. CS – 209 mst.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lemn de foc de esență tare – Timișul de Sus

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03413000 Brandhout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

CIA Sf. Anton.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC – 150 mst.

Cant. max. AC – 900 mst.

Cant. min. CS – 150 mst.

Cant. max. CS – 390 mst.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lemn de foc de esență tare – Brădet

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03413000 Brandhout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

CS Bradet.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC – 190 mst.

Cant. max. AC – 1 070 mst.

Cant. min. CS – 190 mst.

Cant. max. CS – 480 mst.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brichete de rumeguș – Brădet

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09111400 Brandstoffen op basis van hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

CS Bradet.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC – 9 000 kg.

Cant. max. AC – 50 000 kg.

Cant. min. CS – 9 000 kg.

Cant. max. CS – 23 000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brichete de rumeguș – Timișul de Sus

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09111400 Brandstoffen op basis van hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

CIA Timiș.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC – 43 000 kg.

Cant. max. AC – 236 000 kg.

Cant. min. CS – 43 000 kg.

Cant. max. CS – 101.000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lemn de foc de esență tare – Dacia

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03413000 Brandhout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

CP Dacia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cant. min. AC – 10 mst.

Cant. max. AC – 400 mst.

Cant. min. CS – 10 mst.

Cant. max. CS – 220 mst.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea acestor cerințe este completarea formularului european DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentării,

— documente edificatoare prin care se demonstrează faptul că ofertanții, terții susținători și subcontractanții pot beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (acolo unde este cazul),

— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea acestor cerințe este completarea formularului european DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 – Formular 4.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul D.G.A.S.P.C.:

— Julieta Aurelia Gîrbacea – director general,

— Mariana Acsinte – director general adjunct economic,

— Todor Gîrbacea – director general adjunct tehnico-administrativ,

— Barbu Mircea – șef Serviciu Achiziții Publice,

— Petrescu Adriana – consilier superior Serviciu Achiziții Publice,

— Claudiu George Guriță – consilier juridic Serviciu Juridic Contencios,

— Mălina Ioana Olteanu – consilier juridic Serviciu Juridic Contencios,

— Nedelcu Daniel Ionuț – inspector specialitate CS Timiș,

— Găvenea Alexandru – consilier superior Compartiment Administrativ, Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul este legal constituit și nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea acestor cerințe este completarea formularului european DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie solicitate de AC doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi: certificat de inregistrare emis de ONRC din care sa rezulte ca operatorul economic are profilul activitatii in legatura cu obiectul contractului sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență (nu mai vechi de 30 zile).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorii economici trebuie să demonstreze capacitatea profesională în domeniul obiectului contractului, facand dovada ca in ultimii 3 ani au furnizat produse similare.

Eventuele minimumeisen:

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea acestei cerințe este completarea formularului european DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației lor, urmand ca documentele justificative care probează îndeplinirea acestora să fie solicitate de AC doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor. Acestea pot fi:

— listă cu principalele livrări de produse similare din ultimii 3 ani – Formular 6, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urmă sunt autorităti contractante sau clienti privati, din care să reiasă că au fost prestate servicii similare,

— certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă ori de către clientul beneficiar (exclus AC în cauză), înscriși în lista cu principalele livrări, din care să reiasă și să se confirme derularea în condiții corespunzătoare a prestărilor de servicii similare.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2019