Építési beruházás - 299854-2018

12/07/2018    S132

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése

2018/S 132-299854

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
E-mail: ehr@budapest.hu
Telefon: +361 3271656
Fax: +361 3271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény – tervezési és kivitelezési munkái

Hivatkozási szám: FKLM/122/2018
II.1.2)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés (FIDIC „Sárga Könyv”) – Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény – tervezési és kivitelezési munkái.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 679 811 126.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45220000 Mérnöki és építési munkák
71322400 Gáttervezési szolgáltatások
44212410 Szádfalazás
45247230 Gát, töltés építési munkái
45111290 Közmű-előkészítési munka
45233200 Különféle útburkolatok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény - tervezési és kivitelezési munkái, ami az alábbi feladatokra terjed ki.

a) a Megrendelő által szolgáltatott tervek és engedélyek, továbbá az üzemeltető által megfogalmazott követelmények alapján kiviteli tervek és kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai szerint,

b) a Megrendelő által szolgáltatott tervek és engedélyek szükség szerinti kiegészítése és módosítása,

c) mintavételi és megfelelőség-igazolási terv (MMT) elkészítése,

d) a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalósításhoz (pl. közműkiváltások) szükséges valamennyi engedély beszerzése,

e) forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése,

f) kivitelezési munkák elvégzése, a befejezett létesítmény átadása,

g) közműkiváltási munkák elvégzése,

h) út-helyreállítási munkák elvégzése,

i) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,

j) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.

k) a munkaterületen az árvízvédekezési tevékenység ellátása a kivitelezési ideje alatt a Megrendelő szakmai irányítása mellett.

Mennyiségek:

— 1776 m vasbeton árvízvédelmi fal építése MÁSZ+1,30 szintre,

— 280 m meglévő fal és alapteste elbontása,

— 1776 m vasbeton alaptest építése,

— 280 m töltésmagasítás MÁSZ+0,20 szintre, valamint a koronaszélesség bővítése,

— 14 200 m2 szádfalépítés,

— 13 db árvízkapu mobil elzárással.

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A létesítmény építése mellett a nyertes Ajánlattevő feladata a járulékos munkák elvégzése is, a közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint.

A kivitelezés során az Ajánlattevő köteles a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére kiemelt hangsúlyt fektetni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban.

Amennyiben a kiadott közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölést tartalmaznak, az a beszerzés tárgyának egyértelmű azonosítása érdekében történt, azzal egyenértékű ajánlat is tehető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/2 a) alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M/2 c) alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 033-071222
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés (FIDIC „Sárga Könyv”) – Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény – tervezési és kivitelezési munkái

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 291 600 650.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 679 811 126.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Terv.,engedélyezt.,terv.művez,megval.és üzem.dok.áll.felm.

Min.vizsg,labvizsg,geod

Régészet,lőszerment

Őrzvéd,munkavéd,környvéd

Fuvar,ideigl.forg.tech

Hullszáll

Felvon.ter,eszk bérl,ideigl mell.létes

Szakfelügy,keresztközm kivált

Bont,fakiv,földm

Humuszgazd,kertészet

Beton,vasbetonszerkép

Szádfalép.cölöp

Útburk,vízép burkép,hely.áll

Elektr vez

Mobilfal szerel,próbaterh

Árv.véd

Vízép,vízelvez.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

(Nyertes) ajánlattevő:

Neve (megnevezése): Swietelsky Építö Kft.

Székhelyének címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Adószáma: 10572795-242

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/07/2018