Usługi - 299957-2020

26/06/2020    S122

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

2020/S 122-299957

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Adres pocztowy: Georgiusa Agricoli 2
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2
E-mail: esmietana@muzeumgornictwa.pl
Tel.: +48 326303091
Faks: +48 2771125

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.muzeumgornictwa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy – instalacji edukacyjnej Carboneum – centrum wiedzy o węglu, zlokalizowanej w wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu

Numer referencyjny: ZP/02/MGW/2020
II.1.2)Główny kod CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej pod roboczym tytułem „Carboneum – centrum wiedzy o węglu” wraz z dostawą sprzętu, scenografii, wykonaniem kontentów i grafik, oraz instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych i oświetlenia. Szczegółowe informacje i opisy stanowisk składających się na wystawę, w tym zastosowanych elementów ekspozycyjnych, wyposażenia, multimediów i kontentów, wraz z informacją na temat czasu trwania, zalecanych technik realizacyjnych, minimalnych wymogów technicznych oraz tematyki (treści przekazu) zostały zawarte w opracowaniu pn.:„Suplement wstępnego projektu aranżacji wystawy – instalacji edukacyjnej Carboneum – centrum wiedzy o węglu”, zlokalizowanej w wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu, planowanej do realizacji w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne” wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do SOPZ, zwanym dalej projektem aranżacji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 550 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 2 599 000.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
32322000 Urządzenia multimedialne
39154000 Sprzęt wystawowy
38652100 Projektory
30200000 Urządzenia komputerowe
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
42961000 System sterowania i kontroli
32342400 Sprzęt nagłaśniający
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
38653400 Ekrany projekcyjne
32342410 Sprzęt dźwiękowy
79930000 Specjalne usługi projektowe
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
79823000 Usługi drukowania i dostawy
79931000 Usługi dekoracji wnętrz
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45317000 Inne instalacje elektryczne
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabrze, budynek dawnej wieży ciśnień, zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej pod roboczym tytułem „Carboneum – centrum wiedzy o węglu” wraz z dostawą sprzętu, scenografii, wykonaniem kontentów i grafik, oraz instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych i oświetlenia.

1. Szczegółowe informacje i opisy stanowisk składających się na wystawę, w tym zastosowanych elementów ekspozycyjnych, wyposażenia, multimediów i kontentów, wraz z informacją na temat czasu trwania, zalecanych technik realizacyjnych, minimalnych wymogów technicznych oraz tematyki (treści przekazu) zostały zawarte w opracowaniu pn.: „Suplement wstępnego projektu aranżacji wystawy – instalacji edukacyjnej Carboneum – centrum wiedzy o węglu”, zlokalizowanej w wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu, planowanej do realizacji w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne” wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do SOPZ, zwanym dalej projektem aranżacji.

2. Wystawa będzie zorganizowana w industrialnym obiekcie dawnej wieży ciśnień, zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego.

2. Wystawa ma prezentować i pogłębiać wiedzę na temat węgla jako pierwiastka, co sprawi, że będzie to miejsce szeroko rozumianej prezentacji wiedzy oraz działalności edukacyjnej z zakresu chemii, fizyki i przyrody. Główna część ekspozycyjna, która znajdzie się w części szczytowej (dawnym zbiorniku na wodę) wieży ciśnień, ma zostać podzielona na następujące wyspy tematyczne:

— Wielki wybuch – jak powstał pierwiastek węgiel? (film wprowadzający w tematykę wystawy),

— Występowanie węgla (strefa interaktywna),

— Węgiel jako pierwiastek chemiczny,

— Paliwa kopalne,

— Związki chemiczne,

— Węgiel i człowiek (strefa interaktywna),

— Zastosowanie węgla (strefa interaktywna),

— Laboratorium (strefa eksperymentów na potrzebę warsztatów i zajęć edukacyjnych),

— Obieg węgla w przyrodzie (strefa interaktywna).

Na końcu ekspozycji znajduje się dodatkowo stół multimedialny z interaktywną grą (test wiedzy), będący podsumowaniem zwiedzania lub zajęć edukacyjnych.

Częścią zamówienia jest również dodatkowe stanowisko informacyjne, zlokalizowane na parterze wieży ciśnień, dotyczące historii i zasady działania wieży ciśnień oraz dodatkowe elementy wyposażenia ekspozycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ wraz z załącznikami.

Uwaga: zamawiający informuje iż w obiekcie Wieży Ciśnień, ul. Zamoyskiego 2 prowadzone są i będą również na etapie realizacji zamówienia prace budowlane. Generalnym wykonawcą jest Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex sp. z o.o. oraz Azi-Bud sp. z o.o. W zadaniach tej firmy jest między innymi doprowadzenie zasilania, oświetlenie ogólne oraz sygnału internetowego. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy i koordynacji prac montażowych z generalnym wykonawcą.

Szczegółowe informacje na temat opisu przedmiotu zamówienia,jak i pozostałe informacje dot. postępowania znajdują się w SIWZ zamieszczonej na stronie (https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/).

Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zadeklarowany przez wykonawcę czas udzielenia gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

ID 0525/17 Projekt pn.: „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 015-031353
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy – instalacji edukacyjnej Carboneum – centrum wiedzy o węglu, zlokalizowanej w wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 10
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Adventure Ekspozycje sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kochanowskiego 16/12
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-035
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 550 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g Prawa zamówień publicznych), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

3.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3.1. i 3.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Prawa zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Prawa zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020