Usluge - 3-2016

Prikaži smanjeni prikaz

02/01/2016    S1

Italija-Parma: Pregled objavljenih podataka o izloženosti pesticidima za stanovnike i promatrače te za procjenu rizika za okoliš

2016/S 001-000003

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Poštanska adresa: via Carlo Magno 1A
Mjesto: Parma PR
Poštanski broj: 43126
Država: Italija
E-pošta: efsaprocurement@efsa.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Pregled objavljenih podataka o izloženosti pesticidima za stanovnike i promatrače te za procjenu rizika za okoliš
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 8: Usluge istraživanja i razvoja
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Svrha je ovog zadatka prikupiti sve objavljene podatke tijekom prethodnih 25 godina (od 1.1.1990 nadalje) o sljedećem:
— izloženosti stanovnika i promatrača pesticidima, uključujući upute donesene u javnom savjetovanju o smjernicama za EFSA-u i prikupljanje i analiza podataka proizvedenih i dostupnih međunarodnim organizacijama (npr. US EPA),
— dnevnim koncentracijama tvari na temelju tlaka pare,
— vrijednosti zanošenja od primjene raspršivača i sjemenki te od granularne primjene prikupljanjem i analizom objavljenih dokumenata i ostalih dostupnih podataka putem npr. sive literature,
— folijarnim ostacima koji se mogu odstraniti (DFR) prikupljanjem i analizom objavljenih dokumenata i ostalih dostupnih podataka putem npr. sive literature.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 180 168 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Kvaliteta. Značaj 50
2. Cijena. Značaj 50
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
OC/EFSA/PRAS/2015/05 Pregled objavljenih podataka o izloženosti pesticidima za stanovnike i promatrače te za procjenu rizika za okoliš.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 188-340263 od 29.9.2015

Druge ranije objave

Broj objave u SLEU: 2015/S 202-365031 od 17.10.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: OC/EFSA/PRAS/2015/05
V.1)Datum sklapanja ugovora :
17.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: University of Hertfordshire
Poštanska adresa: College Lane
Mjesto: Hatfield
Poštanski broj: AL10 9AB
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 250 000 EUR
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 180 168 EUR
Bez PDV-a
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe

Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1. Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidi http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za ulaganje žalbe. U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti o sklapanju ugovora možete podnijeti žalbu tijelu navedenom u točki VI.3.1.

VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
23.12.2015