Usługi - 300002-2020

26/06/2020    S122

Polska-Łódź: Komputerowe usługi pokrewne

2020/S 122-300002

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 101-244428)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Łódzka, Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 116
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-924
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Peczyńska
E-mail: monika.peczynska@p.lodz.pl
Tel.: +42 6312886
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zp.p.lodz.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia są usługi platformy sprzętowej dla systemu E-learning CMI wraz z repozytorium GIT oraz dla systemu on-line judge

Numer referencyjny: CMI.383.22.2020.U
II.1.2)Główny kod CPV
72500000 Komputerowe usługi pokrewne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług platformy sprzętowej jako specjalizowanego urządzenia (zwany dalej „platformą sprzętową”)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 101-244428

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 01/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 01/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: