Usługi - 300006-2020

26/06/2020    S122

Polska-Wrocław: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 122-300006

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 098-234750)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Borowska 213
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-556
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Polański
E-mail: mpolanski@usk.wroclaw.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.usk.wroc.pl

Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie zapory sieciowej klasy Next – Generation

Numer referencyjny: UE/USK/DZP/PN-430/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wdrożenie zapory sieciowej klasy Next – Generation.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 098-234750

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 01/07/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: