We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 300167-2022

03/06/2022    S107

Nederland-Etten-Leur: Bankdiensten

2022/S 107-300167

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Nationaal identificatienummer: 101678339
Postadres: Bredaseweg 211
Plaats: ETTEN-LEUR
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4872LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Ingrid Hurckx
E-mail: ingrid.hurckx@bwbrabant.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bwbrabant.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a4a3d989b04bf10dee1728913e491dfb
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Vragen voor de nota van inlichtingen kunt u stellen via www.tenderned.nl
Postadres: Bredaseweg 211
Plaats: Etten-Leur
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4872 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Ingrid Hurckx
E-mail: ingrid.hurckx@bwbrabant.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a4a3d989b04bf10dee1728913e491dfb
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Uw inschrijving kunt u indienen via www.tenderned.nl
Postadres: Bredasweg 211
Plaats: Etten-Leur
Postcode: 4872 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Ingrid Hurckx
E-mail: ingrid.hurckx@bwbrabant.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bancaire Diensten

Referentienummer: INBWB0005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66110000 Bankdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Belastingsamenwerking West-Brabant wil komen tot een overeenkomst met één partij voor bancaire diensten waaronder crediteur-, debiteur-, salarisbetalingen, schatkistbankieren, en betalingsverkeer voor inkomende betalingen van en restituties aan belastingplichtigen

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Etten-Leur

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan na de initiële periode verlengd worden met 3 x 2 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht kan worden verlengd met 3 x 2 jaar

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten i.v.m. terroristische activiteiten,

- Fraude,

- Corruptie,

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Betaling van sociale premies of belastingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2022