Lieferungen - 300298-2023

Submission deadline has been amended by:  399487-2023
19/05/2023    S96

Rumänien-Colelia: Elektrobusse

2023/S 096-300298

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Comuna Colelia (primaria Comunei Colelia)
Nationale Identifikationsnummer: 17467699
Postanschrift: Strada: BRUTARIEI, nr. 47
Ort: Colelia
NUTS-Code: RO315 Ialomiţa
Postleitzahl: 927086
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): GINA PENCU
E-Mail: primariacolelia@yahoo.com
Telefon: +40 0730031076
Fax: +40 243247505
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.colelia.judetulialomita.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166075
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

“Achiziție microbuz nepoluant în comunele Colelia și Grindu, județul Ialomița”

Referenznummer der Bekanntmachung: 17467699/2023/1LE
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144910 Elektrobusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractanta doreste achizitionarea unui microbuz nepoluat. Prin utilizarea microbuzului electric propus, Autoritatea Contractantă își propune să obțină următoarele beneficii: asigurarea unui transport public eficient, rapid, modern și accesibil; scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal; reducerea poluării mediului; îmbunătățirea condițiilor de derulare a activităților socio-economice derulate ăn cadrul comunității din Colelia și Grindu.

Sursa de finanțare o reprezintă fonduri externe (fonduri europene) prin prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I.1.1, PNRR/2022/C10/I.1.3, Runda 1, cod Proiect : C10-I1.1-75, conform contractului de finanțare nr. 135255 / 28.11.2022, încheiate între Comuna Colelia și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Echipamentul este un microbuz electric de 22+1 locuri pe scaune, nou și nefolosit, produs în anul 2023, destinat transportului de persoane. Microbuzul trebuie să corespundă clasei B de vehicule, clasă care nu permite locuri în picioare pentru pasageri.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile, autoritatea contractantă va raspunde la solicitarile de clarificări in a 14-a zi inainte de data depunerii ofertelor.

Valoarea totală estimată este de 1.230.675,00 lei fără TVA, formată din:

- 1.230.675,00 lei fără TVA – 1 Microbuz nepoluant

Durata furnizării: maxim 14 luni

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 230 675.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO315 Ialomiţa
Hauptort der Ausführung:

Comuna COLELIA, Str. Brutăriei, nr. 45, Judetul Ialfov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoritatea contractanta doreste achizitionarea unui microbuz nepoluat. Prin utilizarea microbuzului electric propus, Autoritatea Contractantă își propune să obțină următoarele beneficii: asigurarea unui transport public eficient, rapid, modern și accesibil; scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal; reducerea poluării mediului; îmbunătățirea condițiilor de derulare a activităților socio-economice derulate ăn cadrul comunității din Colelia și Grindu.

Sursa de finanțare o reprezintă fonduri externe (fonduri europene) prin prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I.1.1, PNRR/2022/C10/I.1.3, Runda 1, cod Proiect : C10-I1.1-75, conform contractului de finanțare nr. 135255 / 28.11.2022, încheiate între Comuna Colelia și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile, autoritatea contractantă va raspunde la solicitarile de clarificări in a 14-a zi inainte de data depunerii ofertelor.

Durata furnizării: MAXIM 14 luni

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Denumire subfactor 2: “Termen de garanție sistem de acționare electric” / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Denumire subfactor 1: “Termen garanție acumulatori” / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

PNRR, C10 – Fondul Local, I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I.1.1, PNRR/2022/C10/I.1.3, Runda 1, cod Proiect : C10-I1.1-75, ctr. nr135255 / 28.11.2022

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

•certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

•cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

•după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

•alte documente edificatoare, după caz.

2. Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Declaratie pe propria raspundere (formular nr.2). Aceasta declaratie va fi prezentata odata cu DUAE.

Aceasta declaratie va fi completata atat de ofertant, cat si de subcontractant si de tertul sustinator (daca este cazul).

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator.

Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

Primar: NIȚĂ NICHITA, Viceprimar: PROFIR IONEL NICOLAE, Secretar general comuna (Președinte comisie evaluare): PENCU GINA, Inspector Contabil (Membru comisie evaluare): MANEA ELENA MELANIA, Inspector Taxe și Impozite (viză CFPP): COTORCEANU GEORGETA, Inspector Casier (Membru comisie evaluare): Petrache Marian, Inspector Agent Agricol (Rezerva comisie evaluare): STANCU ȘTEFANIA

Consilieri locali: OPRESCU FLORIN, COTORCEANU STELIAN DORIAN, RĂDULESCU TEODOR, MUȘAT IONEL, GHIȚĂ NICOLAE, IONIȚĂ MIHAI, NECULA AURELIAN, NIȚĂ ION GENEL

Consultant achiziții publice (Expert cooptat): CORLĂU ROXANA

Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare, iar in domeniul de activitate al acestora sa se regaseasca corespondentul CAEN aferent obiectului contractului, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, conform art. 173 alin. (1) din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acest document poate fi: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali; obiectul de activitate al respectivului operator economic. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale la data prezentarii acestuia.

Nota:

a). Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea aferenta obiectului contractului, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.

b) Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica / fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traduse in limba română). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta 1 - Experiență livrare produse similare - Pentru a fi considerat calificat, ofertantul trebuie să facă dovada livrării de produse similare în valoare cumulată de minim 1.230.675,00 lei fără TVA în baza unui sau mai multe contracte, însoțite de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul beneficiar din care să rezulte furnizarea de produse similare în ultimii 3 ani. Nota 1: Conform legii în vigoare, un produs se consideră a fi similar atunci când îndeplinește cumulativ următoarele condiții: - este destinat unei utilizării identice sau similare; - fac partea din gama normală de produse care sunt furnizare/comercializare de către operatorii economici cu activitate constantă din sectorul respectiv.Sunt considerate produse similare și sunt relevante pentru îndeplinirea cerinței de calificare privind experiența similară următoarele: furnizarea de microbuze, autobuze.Nota 2: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Cerinta 2 - Subcontractare Se vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerinta 1 Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi:- procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării;- recomandări;- alte documente echivalente.Persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii.Pentru contractele intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii: 2020, 2021, 2022.Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/10/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum si cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii nr. 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de bunuri (Formular nr. 8)

Autoritatea contractanta informeaza fiecare ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea contractului de achizitie publica, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va

face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea

se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu

propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2023