Árubeszerzések - 300420-2018

12/07/2018    S132    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Különféle élelmiszertermékek

2018/S 132-300420

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
AK17756
Visegrádi utca 49.
Budapest
1132
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Urbán Zsolt
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szgyf.gov.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.szgyf.gov.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szociális védelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében szegény gyermekes családok számára élelmiszercsomagok beszerzése 2. csomagmegrendelés

II.1.2)Fő CPV-kód
15800000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében szegény gyermekes családok számára élelmiszercsomagok beszerzése 2. csomagmegrendelés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 098 360 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15800000
15131000
15331400
15400000
15511210
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe, részletesen a jelen felhívás 2. mellékletét képező szállítási címek táblázat alapján

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszer segélycsomagok beszerzése az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú kiemelt projekt finanszírozásában adásvételi keretmegállapodás keretében, szegény gyermekes családok számára. Eladó feladata 0-3 éves gyermek-, iskoláskorú gyermek és felnőtt élelmiszer egységcsomagok összeállítása a közbeszerzési eljárás dokumentációjában részletezett tartalommal, és havonkénti leszállítása a dokumentációban megadott helyszínekre.

A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.

Megrendelésre kerülő csomag összes mennyisége: 340 000 db. Ezen mennyiség 30 % opciót tartalmaz, tehát Ajánlatkérő az összes mennyiség 70 %-ára, azaz 238 000 db csomag lehívására vállal kötelezettséget.

Az egységcsomagokat a eljárásban előírt feliratozással kell ellátni, és egyértelműen szerepelnie kell rajta a „Kereskedelmi forgalomba nem hozható” szövegnek. A csomag legfeljebb 50 %-os felületén színes képeket kell elhelyezni (amely tartalmaz többek között grafikai elemeket és szöveget), amely képet Ajánlatkérő felhívás mellékleteként bocsát közös ajánlattevő rendelkezésére. A dobozok két hosszanti oldalán kell a felhívás mellékletében meghatározott grafikákat elhelyezni, az egyik oldalon az egyik, a másik oldalon a másik grafika elhelyezése szükséges.

Ajánlattevő csak a keretmegállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt termékekkel köteles ajánlatot tenni, az ettől eltérő termékeket tartalmazó ajánlat érvénytelen.

A megajánlott élelmiszereknek meg kell felelniük a következő jogszabályban foglalt követelményeknek:

A szerződés időtartama alatt az Ajánlattevőnek meg kell felelnie a teljesítéskor hatályos vonatkozó jogszabályoknak, különösen: 1995. évi XC. törvény az élelmiszerekről, a MÉ-57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozataláról, a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló 35/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletnek, illetve a 152/2009. (XI.12) FVM a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól vagy a helyükbe lépő jogszabályok teljesítéskor hatályos rendelkezéseinek

A leszállításra kerülő termékeknek az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 60 %-ával.

Felhívjuk Közös Ajánlattevő figyelmét, hogy a július és augusztus hónapokban előfordulhat a teherautóról történő osztás lehetősége. Amennyiben valamely szállítási cím tekintetében Ajánlatkérő teherautóról történő osztást kér (Adásvételi szerződés II. 21. b. pont), ezen információt Ajánlatkérő a megrendelő mellékletében az adott szállítási címnél külön jelzi.

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmet, hogy a keretmegállapodáshoz kapcsolódó ajánlati felhívásban feltüntetett mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek voltak, Ajánlatkérő fenntartotta a változtatás jogát az előre nem pontosan tervezhető igényekre tekintettel mind a csomagszám, mind a szállítási címek száma tekintetében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Megrendelésre kerülő csomag összes mennyisége: 340 000 db. Ezen mennyiség 30 % opciót tartalmaz, tehát Ajánlatkérő az összes mennyiség 70 %-ára, azaz 238 000 db csomag lehívására vállal kötelezettséget.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú projekt

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 104-207232
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében szegény gyermekes családok számára élelmiszercsomagok beszerzése 2. csomagmegrendelés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Halker Kft.
Klapka u. 14.
Balatonboglár
8630
Magyarország
NUTS-kód: HU232
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Kedvenc JM. Kft.
Szilágyi utca 1.
Budapest
1041
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Halker Mirelit Depó Kft.
Edison utca 112.
Pécs
7630
Magyarország
NUTS-kód: HU231
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Jégszilánk Kft.
Matkó út 18.
Kecskemét
6000
Magyarország
NUTS-kód: HU331
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Gastro-Hús Kft.
Domonkos Márton út 4.
Debrecen
4002
Magyarország
NUTS-kód: HU321
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 111 280 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 098 360 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő „RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” elnevezésű kiemelt projekt keretében” tárgyában közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás fajtája keretmegállapodásos, az eljárás első részében közösségi eljárásrend szerinti nyílt eljárás. Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED)-ben eljárást megindító felhívást tett közzé.

A keretmegállapodás első része szerinti eljárás megindításának dátuma: 30.5.2017 (eljárást megindító hirdetmény feladása.)

Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED): 2017/S 104-207232 azonosítószámon 1.6.2017-jén jelenet meg.

Ajánlatkérő a jelen eljárást a fent megjelölt keretmegállapodás alapján folytatta le a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont szerint a írásbeli konzultációval, tekintettel arra, hogy a keretmegállapodás csak egy ajánlattevővel került megkötésre. A keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőn kívül más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni (Kbt. 105. § (3) bek.).

Nyertes Közös Ajánlattevők neve:

Halker Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.), adószám: 10378876-2-14

Kedvenc JM. Kft. (1041 Budapest, Szilágyi utca 1.) adószám: 11173375-2-41

Jégszilánk Kft. (6000 Kecskemét, Matkói út 18.) adószám: 11379162-2-03

Halker Mirelit Depó Kft. (7630 Pécs, Edison utca 112.) adószám: 23454008-2-02

Gastro-Hús Kft. (4002 Debrecen, Domokos Márton út 4.) adószám: 13799717-2-09

Nettó ajánlati összár (HUF) (1 db csomag ajánlati ára): 12 054 Ft

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/07/2018