Works - 300429-2023

19/05/2023    S96

Romania-Constanța: Structures construction work

2023/S 096-300429

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: C. STEINWEG ROMANIA
National registration number: RO22738530
Postal address: Strada: Tomis, nr. 30
Town: Constanta
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 900742
Country: Romania
Contact person: GHEORGHIU GABRIELA MARIA
E-mail: gabriela@ro.steinweg.com
Telephone: +40 722560125
Internet address(es):
Main address: WWW.STEINWEG.COM
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166072
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Alt tip
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Execuție lucrări de infrastructură portuară prevăzute prin proiectul "Modernizarea si dezvoltarea Portului Constanta Sud, prin crearea de facilități de operare a containerelor si mărfurilor in zona administrată de către C. Steinweg Romania S.R.L."

Reference number: 22738530_2023_PAAPD1414615
II.1.2)Main CPV code
45223000 Structures construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Obiectul achizitiei consta in execuția lucrărilor de infrastructură portuară prevăzute prin proiectul "Modernizarea si dezvoltarea Portului Constanta Sud, prin crearea de facilități de operare a containerelor si mărfurilor in zona administrată de către C. Steinweg Romania S.R.L.".

Investitia isi propune sa contribuie la diminuarea deficientelor existente la nivelul Portul Constanta din perspectiva capacitatilor de operare prin amenajarea unei platforme prevazuta cu acces la utilitati. Terenul pe care se va realiza investitia este neamenajat si nu dispune de utilitati, dar beneficiaza de o pozitie avantajoasa in incinta Portului Constanta - Sud.

Capacitati:

" lucrari de platforma portuara, S=23.050.00mp

" Corp C2 - Atelier reparatii auto;

" Corp C3 - Copertina colectare europubele;

" Corp C4 - Cabina poarta intrare si iesire;

" Corp C5 - Rampa control vamal;

" Platforma portuara cu multiple functionalitati (Depozitare containere, marfuri generale, marfuri agabaritice, marfuri vrac; Parcare autovehicule, auto-trenuri si utilaje; Platforma depozitare deseuri, Platforma pentru incarcare marfuri in containere)

" Platformă - cântar auto-vehicule-2 bucati;

" Post trafo;

" Bazine retentie ape pluviale-2 bucati;

" Bariere acces intrare si iesire;

" Instalatii electrice exterioare;

" Statie mobila carburant containerizat;

" Totem publicitar;

" Imprejmuirea.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 27 019 890.30 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
44423330 Platforms for handling goods
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

PORTUL CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul achizitiei consta in execuția lucrărilor de infrastructură portuară prevăzute prin proiectul "Modernizarea si dezvoltarea Portului Constanta Sud, prin crearea de facilități de operare a containerelor si mărfurilor in zona administrată de către C. Steinweg Romania S.R.L.".

Investitia isi propune sa contribuie la diminuarea deficientelor existente la nivelul Portul Constanta din perspectiva capacitatilor de operare prin amenajarea unei platforme prevazuta cu acces la utilitati. Terenul pe care se va realiza investitia este neamenajat si nu dispune de utilitati, dar beneficiaza de o pozitie avantajoasa in incinta Portului Constanta - Sud.

Capacitati:

" lucrari de platforma portuara, S=23.050.00mp

" Corp C2 - Atelier reparatii auto;

" Corp C3 - Copertina colectare europubele;

" Corp C4 - Cabina poarta intrare si iesire;

" Corp C5 - Rampa control vamal;

" Platforma portuara cu multiple functionalitati (Depozitare containere, marfuri generale, marfuri agabaritice, marfuri vrac; Parcare autovehicule, auto-trenuri si utilaje; Platforma depozitare deseuri, Platforma pentru incarcare marfuri in containere)

" Platformă - cântar auto-vehicule-2 bucati;

" Post trafo;

" Bazine retentie ape pluviale-2 bucati;

" Bariere acces intrare si iesire;

" Instalatii electrice exterioare;

" Statie mobila carburant containerizat;

" Totem publicitar;

" Imprejmuirea.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Experienta personalului cheie propus / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Metodologia de implementare a contractului / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Metodologia de implementare a contractului / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 41
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM Axa prioritară 1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a Transportului cu Metrou, Obiectivul Specific 1.3 (O.S.)

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în situatiile prevăzute de dispozițiile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE sectiunea "Motive de excludere" - pct. A "Motive referitoare la condamnari penale de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Documente suport pentru probarea cerinței:

- Cazierul judiciar al operatorului economic;

- Cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Cerința 2: Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 165 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE, secțiunea "Motive de excludere" - pct. B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale".

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în după aplicarea criteriului de atribuire.

Documente suport pentru probarea cerinței:

- Pentru îndeplinirea cerinței ofertantul va prezenta pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/ punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere

privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate. din care să reiasă faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestuia, conform art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016;

Nota:

- Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care să dovedească faptul că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local.

Cerința nr. 3: Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerința nr. 4: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător trebuie să demonstreze că nu se încadrează în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese)

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE si se va incarca in SEAP Formularul nr. 1.

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul entității contractante, precum și cele ce participă la organizarea, derularea și finalizarea procedurii din partea entității contractante sunt: Gabriela Maria Gheorghiu - Director societate comerciala, Andreea Nistor-Boonstra - Director vanzari, Alexandra Ioana Popescu - Expeditor international, Zinca Lavinia Maria - Contabil, Ing. Chenan Murat – Responsabil tehnic cu executia, Dhara Capital Consulting SRL, consultant achizitii – Florentina Costache, Bureau Veritas, consultant tehnic achizitii – Antoniu Dragnea.

Note:

1. Ofertanții, ofertanți asociați, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164, 165, 167 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici care participă pe cont propriu vor depune un singur DUAE. Operatorii economici care se bazează pe capacitățiile altor entități (terți sustinatori/ subcontractanti) vor depune un DUAE propriu și câte un DUAE completat în SEAP, de către fiecare participant la procedură, de tertul sustinator/ subcontractant prin raportare la partea sustinuta/subcontractata. Operatorii economici care depun ofertă în asociere/ grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/ grupului, inclusiv liderul acesteia.

2. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul terțului susținător împreună cu anexele la angajament, transmise acestora de către terț/ terții susținători din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/ acestora, acordul de asociere și acordul de subcontractare.

3. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamentul ferm și anexa vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul 1 după aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autorității contractante. Documentele suport vor fi vor fi însoțite, dacă este cazul, de traducerea autorizată în limba română.

4. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/ terț susținător/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

5. În cazul operatorilor economici străini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Documentele emise în altă limbă decat limbă română trebuie să fie însoțite de traduceri autorizate, în limba română.

6. Prezumția de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate, în vederea participării la procedura de atribuire. Analizarea documentelor prezentate de ofertanți de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Cerinta 1: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii în țara de rezidență, de unde să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului.

Cerinta se aplica fiecarui si tuturor operatorilor economici participanti la procedura, indiferent de calitatea in care participa (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator).

Modalitate de îndeplinire - se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/ sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct, completat în SEAP.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informațiilr din Certificatul constatator vor fi reale si actuale la data prezentarii, conform art. 173 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoane juridice române: Documente de confirmare - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului. Informațiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale/ actuale la data prezentării acestuia. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC. De asemenea, în Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial trebuie să se regăsească și următoarele informații: datele de identificare ale operatorului economic, acționarii/ asociații, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de Supraveghere.

Persoane juridice străine: Documente de confirmare – Prezentarea de documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conform legii țării de rezidență a operatorului economic, din care să reiasă informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/ sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente care atestă forma de inregistrare pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru să fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza.

În situația în care Ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau în situația în care subcontracteaza părți din contract, acesta va prezenta documentele care atestă forma de înregistrare și pentru Terții susținatori/ Subcontractanții declarați în DUAE.

Pentru subcontractanții declarați în DUAE, obiectul de activitate înscris în documentele care atestă capacitatea de exercitare a activității profesionale va fi în concordanța cu partea din contract pe care aceștia o vor realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerinta 1: Pentru contractele de achizitie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat în ultimii 5 ani calculați până la data limită de depunere a ofertelor, lucrări în valoare cumulată de cel puțin 27.000.000 lei fără TVA în cadrul unuia sau maxim 3 contracte. Documentele justificative care dovedesc îndeplinirea cerinței privind experiența similară trebuie sa fie emise, semnate sau contra-semnate de catre Beneficiarul lucrărilor (public sau privat) si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru demonstrarea indeplinirii cerintei: tipul lucrărilor executate, perioada de executare (luna/an), stadiul lucrărilor (receptionate integral, receptionate partial – cu specificarea lucrărilor receptionate), valoarea lucrărilor efectiv executate, calitatea ofertantului in derularea respectivelor contracte și procentul realizat de către acesta. Prin documente justificative autoritatea contractantă înțelege, dar fără a se limita la acestea: contracte, recomandări, adrese de la beneficiari, documente constatatoare, procese-verbale de recepție sau orice alte documente emise, semnate sau contra-semnate de catre Beneficiarul lucrărilor din care să reiasă îndeplinirea cerinței. Din contractul/contractele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul a executat lucrări similare in valoare cumulata de minim: 27.000.000 lei fara T.V.A. la nivelul a cel mult 3 contracte, din care cel puțin o construcție să fie hidrotehnică (porturi si/sau platforme de mărfuri).

Proportia de subcontractareCerinta 2: Ofertantul va preciza partea /părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului de subcontractare aferent fiecarui subcontractant declarat. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere".

Minimum level(s) of standards possibly required:

Note: Prin lucrări similare în ultimii 5 ani, se vor accepta lucrari pentru construirea și/sau modernizarea si/sau extinderea și/sau reabilitarea (reparații capitale) constructii civile/constructii de drumuri si poduri/construcții hidrotehnice (porturi si/sau platforme de mărfuri), executate în mod corespunzător. Cel puțin într-unul dintre contractele prezentate ca experiență similară ofertantul a executat lucrări a unei constr hidrotehnice (porturi si/sau platforme de mărfuri). Constr hidrotehnice sunt lucrări ingineresti complexe care se executa, atât pentru folosirea resurselor de apă în diverse scopuri, cât şi pentru combaterea efectelor distructive ale apei. Aceste constr hidrotehnice sunt: baraje, edificiile centralelor hidroenergetice, descărcătoare de apă, evacuatoare de debit, galeriile, camere de presiune şi conducte de presiune, canale, staţii de pompare, construcţiile destinate protecţiei antiviitură şi consolidare a malurilor acumulărilor de apă, cheuri, platforme portuare, digurile de protecţie a substanţelor lichide, de asemenea, alte construcţii destinate utilizării resurselor de apă şi evitării acţiunilor distructive a apelor şi altor substanţe lichide. Cerinta se considera indeplinita prin cumularea resurselor ofertantului (ofertant unic sau toti membrii unei asocieri) si a tertilor sustinatori pentru capac tehnica si profes. Mod de indeplinire Initial, toti oper economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator pentru capacitatea tehnica si profesionala) vor furniza informatii referitoare la lucrările executate, conform cerintei, prin completarea DUAE. In particular, tertii sustinatori pentru capac tehnica si profesionala vor prezenta Angajamente ferme de sustinere tehnica si profesionala, insotite de Declaratia privind lucr similare. Doc justificative care dovedesc îndeplinirea cerinței privind experiența similară trebuie sa fie emise, semnate sau contra-semnate de catre Beneficiarul lucrărilor (public sau privat) si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru demonstrarea indeplinirii cerintei: tipul lucr executate, perioada de executare (luna/an), stadiul lucrărilor (receptionate integral, receptionate partial – cu specificarea lucrărilor receptionate), valoarea lucrărilor efectiv executate, calitatea ofertantului in derularea respectivelor contracte și procentul realizat de către acesta. Prin doc justificative AC înțelege, dar fără a se limita la acestea: contracte, recomandări, adrese de la beneficiari, doc constatatoare, procese-verbale de recepție sau orice alte doc emise, semnate sau contra-semnate de catre Benef lucrărilor din care să reiasă îndeplinirea cerinței. In vederea îndepl cerinței, ofertantul/ ofertantul asociat/ terțul susținător va completa DUAE - "Criterii de selecție" - Secțiunea C "Capac tehnică și profesională" - subsecțiunea "Pentru contr de achiziție de lucrări: exec de lucrări de tipul specificat", indicând în mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puțin următoarele informații necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: nr și data contract invocat drept experiență similară, benef acestuia și datele sale de contract, data și nr doc de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu val acestora, fără TVA. În cazul în care ofertantul își dem capac tehnica și profes invocând susținerea acordată de către o altă persoană, conf art. 182 din L 98/2016, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea DUAE completat de către terțul susținător și prezentarea odată cu ofertă și a unui angajament ferm al persoanei respectiv, Formular 2 Angaj Ferm privind susținerea acordată ofertantului pentru îndepl criteriului referitor la capac tehnică - experiența similară prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului res tehnice și profes invocate. În situația în care subcontract are și calitatea de terț susținător, Acordul de subcontract va respecta modelul pus la dispoziție în Doc de Atribuire, respectiv Formularul 3. Pers ce asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165, art. 167, art. 60 din L nr. 98/2016. Pentru dovedirea experienței similare, respectivele certificari vor trebui sa indice • Ob lucr, astfel incat sa fie furnizate toate inform solicitate si necesare pantru a se verifica indepl cerintei privind experienta similara. • Beneficiarii, indiferent daca acestia sunt Autoritati contractante sau beneficiari privati, • Per, mai exact intervalul periodic (data de inceput si de finalizare a lucr similare) in care s-au executat lucr similare. • Val lucrărilor executate in per solicitata. • Certificari din partea beneficiarului / beneficiarilor care sa precizeze daca lucrările au fost executate in conformitate cu normele profesionale in vigoare si daca au fost duse la bun sfarsit. • Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar. • Aceste doc vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota: 1.Val în altă monedă se vor exprima în lei la cursul mediu anual comunicat de BCE, pentru fiecare an în parte (www.ecb.eu) 2.Nr. de ani solicitați în vederea demonstrării experienței similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor. 3.În cazul în care ofertantul a participat într-o asociere sau ca subcontractant valoarea luată în considerare va cuprinde numai partea executată de operatorul economic ofertant, pentru lucrările similare. În cazul în care ofertantul a participat ca subcontractant doc vor fi confirmate de AC /antreprenorul general/asociat care atestă faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractant. 4.Se atrage atenția oper econ că AC își rezervă dreptul verificarii autenticitatii informatiilor. În situatia în care nu se confirma sau se dovedesc neadevarate informatiile furnizate de operatorul economic, acesta va fi exclus din procedura si va suporta consecintele legale. 5.Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator impreuna cu anexele la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, acordul de asociere si acordul de subcontractare. 6.Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători, fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).

Nota 1: Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. In conformitate cu prevederile Legii 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/ contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Cerinta se considera indeplinita prin prezentarea DUAE de catre fiecare operator economic participant in procedura si anexarea în SEAP, odată cu oferta, a Acordului de subcontractare Formularul nr. 3 - Acord de Subcontractare. Ofertantul are obligața de a preciza, în detaliu, partea/ părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze, valoarea exprimata in % a acestora, denumirea subcontractanților, datele de contact ale acestora precum și acordul de subcontractare. Modalitatea de indeplinire: Se completează DUAE, secțiunea "Criteriile de selecție"-pct. B "Capacitatea tehnica și profesională" de către fiecare subcontractant propus și se anexează în SEAP, odată cu oferta, acordul de subcontractare Formularul nr. 3 Acord de Subcontractare. Ofertantul are obligața de a preciza, în detaliu, partea/ părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze, valoarea acestora, denumirea subcontractanților, datele de contact ale acestora precum și acordul de subcontractare Formularul nr. 3 Acord de Subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situație în care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentația de Atribuire - Formularul nr. 3. Acestea trebuie să conțina cel puțin următoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentanții legali ai subcontractantului; activitățile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; opțiunea privind realizarea plăților direct către subcontractant, contul bancar al subcontractantului în care se vor efectua plățile. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în Secțiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selecție" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerințelor” și C „Capacitatea tehnica și profesională” (numai în situația în care resursele sale sunt utilizate pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica și/sau profesională. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 164, art.165, art.167, art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2023
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/12/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2023
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Gabriela Maria Gheorghiu, Andreea Nistor-Boonstra, Alexandra Ioana Popescu, Zinca Lavinia Maria, Ing. Chenan Murat – Responsabil tehnic cu executia, Florentina Costache, Antoniu Dragnea.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea Contractantă va răspunde, o singură data tuturor solicitărilor de clarificări, în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor (conf. Art. 161, alin 1 din Legea 98/2016).

În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractantă va accepta pentru tot personalul nerezident documente echivalente celor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificärilor/autorizatiilor în cauză.

Cerintele definite la nivelul anunțului de participare, a caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

În cazul în care în urma clasamentului întocmit conform criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate – preț dintre ofertele admisibile se constată existența a 2 sau mai multe oferte cu același punctaj, oferta declarată câștigătoare va fi cea a ofertantului care a obținut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare ”prețul ofertei” care are ponderea cea mai mare. Dacă și în acest caz există doi sau mai mulți operatori care au obținut același punctaj aferent factorilor de evaluare ”prețul ofertei”, autoritatea contractantă va departaja ofertanții luând în considerare punctajul aferent celui de-al doilea factor de evaluare, respectiv fctorul tehnic pentru care s-a stabilit cel mai mare punctaj in componenta tehnica. Dacă și în continuare există doi sau mai mulți operatori care au obținut același punctaj, comisia de evaluare va departaja ofertanții luând în considerare punctajul aferent celui de-al treilea factor de evaluare, iar în cazul în care nu va putea realiza departajarea comisia de evaluare va solicita clarificări în SEAP, în sensul reofertării prețurilor, înainte de finalizarea evaluării ofertelor. Ofertanții care primesc această solicitare de clarificări vor putea reoferta prețul prin depunerea unui nou document, în format electronic, cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și încărcate în SEAP, ca răspuns la solicitarea de clarificări transmisă de autoritatea contractantă în SEAP. Clasamentul final se va face luând în considerare prețul reofertat. Dimensiunea maxim permisă a fișierelor încărcate în SEAP este de maxim 40 MB, numărul acestora fiind nelimitat.

Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire.

Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

In cazul instrumentului de garantare se va avea in vedere ca acestea sa confirme irevocabilitatea garantiei constituita si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate conform art. 36 alin. (4) din HG 395/2016. In cazul depunerii ofertei in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In caz contrar, se considera ca acesta si-a retras oferta si va fi exclus.

Garanția de bună execuție devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) și (5) din HG 395/2016 aplicându-se în mod corespunzător. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi egală cu durata contractului, la care se adauga 30 de zile.

In situatia constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive, Executantul are obligatia ca nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti si inregistrarii acestuia la sediul beneficiarului sa deschida la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante si sa depuna, in contul astfel deschis, suma de 1% din pretul contractului fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 10 zile, Conform Legii nr.101/2016 modificarile si completarile in vigoare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: C. Steinweg Romania S.R.L.
Postal address: Bulevardul Tomis nr. 30, Localitatea: Constanța; Cod Poștal: 900742
Town: Constanta
Postal code: 900742
Country: Romania
E-mail: constanta@ro.steinweg.com
Telephone: +40 341881888
Fax: +40 341881887
Internet address: WWW.STEINWEG.COM
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/05/2023