Servicios - 300752-2018

12/07/2018    S132    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Servicios de archivo informático

2018/S 132-300752

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Consiliul Concurenței
Romania
Piața Presei Libere nr. 1
Bucureşti
013701
Rumania
Persona de contacto: Ilie Adrian
Teléfono: +40 214054556
Correo electrónico: adrian.ilie@consiliulconcurentei.ro
Fax: +40 214054556
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.consiliulconcurentei.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Autoritate de concurență
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Autoritate administrativă autonomă în domeniul con

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servicii de migrare și integrare structuri de date existente

Número de referencia: 5/2016
II.1.2)Código CPV principal
72252000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Ca parte a proiectului POC cod SMIS 109461 (BigData), serviciile de migrare și integrare structuri de date existente au un rol deosebit de important în cadrul proiectului, arhiva de dosare de investigații fiind una dintre cele mai mari și mai diversificate surse de informații pentru Consiliul Concurenței, adunate în cei peste 20 de ani de existenţă a instituției. În acest moment, arhiva fizică reprezintă informații nestructurate electronic, însă cu un potențial mare de procesare și corelare a cunoștințelor. Achiziționarea de servicii de arhivare electronică este necesară obținerii reproducerii fidele a documentelor aflate în arhiva fizică, catalogării acestora pentru regasirea ulterioară și integrarea documentelor electronice rezultate în cadrul Proiectului BigData. Arhivarea electronică necesită o soluţie de management al arhivei electronice care să poată fi utilizată și după finalizarea contractului, precum și servicii de instruire/formare profesionala specifice activității de arhivare.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 729 201.68 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48900000
80533100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bucuresti.

II.2.4)Descripción del contrato:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Factorul timp este foarte important în economia generală a proiectului. Finalizarea în timp și chiar înainte de termen a proiectului de arhivare va permite o mai buna ... detalii pe www.e-licitatie.ro / Ponderación: 35
Criterio de calidad - Nombre: Obiectivele contractului şi sarcinile stabilite prin caietul de sarcini; modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului uti... detalii pe www.e-licitatie.ro / Ponderación: 25
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Prelungirea termenului de prestare.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Sistemul Informatic Integrat pentru Eficientizarea Activității de Aplicare a Politicilor de Concurenţă în Corelare cu Politicile Sectoriale, implementat printr-o finan... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Ofertantii, membrii asocierii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de îndeplinire: in perioada de ofertare, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

(a) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

(c) alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, definite conform art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016, sunt urmatoarele:

— Chiritoiu Bogdan Marius — Presedinte,

— Picu Daniel — Secretar General,

— Şuşu Eugen — Secretar General Adjunct,

— Stroe Daniela — Director, Directia Buget,

— Stefan Verona — Director, Directia Administrativa,

— Zăhan Emilian — Sef Serviciu — Serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţii,

— Iordache Ciprian — Consilier Direcţia Administrativă,

— Chiper Florin — Inspector Concurenta, Directia Cercetare,

— Tănase Cristina — Expert Direcţia Administrativă,

— Roman Daniela — Direcţia Economică şi managementul personalului — Buget.

În cazul in care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va completa DUAE, o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016, va fi prezentata si de tertii sustinatori, inclusiv de catre subcontractanti — prin completarea DUAE. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Inainte de atribuirea contractului, operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire incarca in SEAP, la cererea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE:

1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016;

2) Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat si la bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit. Certificatul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul". Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii. In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus. Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasat... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Declaratie privind cifra de afaceri anuala, in valoare cel putin egala cu valoarea estimată a contractului de achiziţie publică în domeniul obiectului contractului, în masura în care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. Prin prezentarea informatiilor privind cifra de afaceri, autoritatea contractanta urmareste sa verifice capacitatea economica si financiara a operatorului economic ce va fi declarat câstigator, astfel încât acesta sa poata sa implementeze contractul în cele mai bune conditii: la termen si calitativ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

DUAE — Documentele doveditoare vor fi solicitate de catre entitatea contractanta doar operatorului clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Lista principalelor servicii similare cu obiectul contractului, prestate în cursul unei perioade care acoperă ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi; valoarea cumulata a contractelor similare trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului.

Precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

DUAE — Documentele doveditoare vor fi solicitate de catre entitatea contractanta doar operatorului clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii.

DUAE — Documentele doveditoare vor fi solicitate de catre entitatea contractanta doar operatorului clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/08/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 10/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/08/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Potrivit prevederilor Legii 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2018