Услуги - 300794-2019

28/06/2019    S123

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2019/S 123-300794

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Росица Велкова-Желева — заместник-министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/196
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.minfin.bg/bg/procurement/196
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Марта Пламенова, държавен експерт в дирекция ЦВОП
Електронна поща: m.doumkova@minfin.bg
Телефон: +359 298592777
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/196
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://sevop.minfin.bg/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на възложителите, описани в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г.

Поръчката включва следните обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Предоставяне на пощенски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“,

— обособена позиция 2 „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“,

— обособена позиция 3 „Предоставяне на международни куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 150 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на пощенските услуги по обособена позиция 1 са включени:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки (с предимство и без предимство), както следва:

а) кореспондентски пратки до 2 кг;

б) малки пакети до 2 кг;

в) печатни произведения – до 5 кг.

2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг.

3. Допълнителни услуги „препоръка“, „обявена стойност“.

4. Допълнителни услуги „известие за доставяне“ (обратна разписка), наложен платеж.

Минималните изисквания и видовете услуги са изброени в техническата спецификация за обособена позиция № 1 в СЕВОП и в образеца на ценово предложение.

Списъкът с услуги по об. п. 1 обхваща 152 вида пощенски услуги с общ индикативен обем 21 000 000 бр.

Количествата са индикативни и не са обвързващи. В срока на изпълнение на рамковото споразумение могат да бъдат поръчвани по-малко или повече видове услуги, без да се надвишава максималната му стойност. Конкретните прогнозни количества се определят от възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. при провеждането на процедурите по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64120000 Куриерски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на куриерските услуги по обособена позиция 2 са включени следните видове вътрешни куриерски услуги:

1. Градски куриерски услуги „от врата до врата“ (за същото населено място):

а) обикновени (икономични) — доставяне в срок до 1 (един)работен ден;

б) експресни — доставяне в същия работен ден, ако пратката е приета до 12:00 ч. или до 12:00 ч. на другия ден ако е приета след 12:00 ч.;

2. Междуградски куриерски услуги от врата до врата (от/до различни населени места):

а) обикновени (икономични) — доставка до 2 (два) работни дни;

б) експресни — доставка до 24 часа.

3. Допълнителна услуга „обратна разписка“.

Списъкът с услуги по об. п. 2 обхваща 40 вида вътрешни куриерски услуги с общ индикативен обем 500 000 бр.

Количествата са индикативни и не са обвързващи. В срока на изпълнение на рамковото споразумение могат да бъдат поръчвани по-малко или повече видове услуги, без да се надвишава максималната му стойност. Конкретните прогнозни количества се определят от възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. при провеждането на процедурите по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 700 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на международни куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрациии

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64120000 Куриерски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ и извън страната

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на куриерските услуги по обособена позиция 3 са включени:

а) международни куриерски услуги до държави в ЕС:

— обикновени (икономични),

— експресни;

б) международни куриерски услуги до европейски държави извън ЕС:

— обикновени (икономични),

— експресни;

в) международни куриерски услуги до държави извън Европа:

— обикновени (икономични),

— експресни.

Допълнителна услуга „Обратна разписка“.

Минималните изисквания и видовете услуги са представени в техническата спецификация и образеца на ценово предложение за обособена позиция № 3 в СЕВОП. Количествата са индикативни и не са обвързващи. В срока на изпълнение на рамковото споразумение могат да бъдат поръчвани по-малко или повече видове услуги, без да се надвишава максималната му стойност.

Списъкът с услуги по об. п. 3 обхваща 18 вида международни куриерски услуги с общ индикативен обем 10 000 броя.

Конкретните прогнозни количества се определят от възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. при провеждането на процедурите по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 850 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1.1. Участниците по обособена позиция № 1 „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органи на изпълнителната власт“:

А. Следва да притежават издадена от Комисията за регулиране на съобщенията индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, или съответен валиден еквивалентен документ издаден от компетентен орган в държавата, в която участникът е установен, валидна към датата на подаване на офертата. Участниците следва да декларират, в т. 2 раздел А, „Годност“ Част IV в ЕЕДОП че притежават и могат при поискване от възложителя да представят копие на индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или на индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсална пощенска услуга, издадена от Комисията за регулиране на съобщения, или еквивалентен документ издаден от компетентен орган в държавата, където участникът е установен, валидна към момента на подаване на офертата.

Б. Общи условия:

Участниците следва да декларират, т. 2 раздел А, „Годност“ Част IV на ЕЕДОП че имат одобрени от КРС Общи условия на договора с потребителите съгласно чл. 21 от ЗПУ или еквивалент, издаден от компетентен орган съобразно законодателството на държавата, в която е установен участникът.

1.2. Участниците по обособена позиция 2 „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги“ и участниците по обособена позиция 3 „Предоставяне на международни куриерски услуги“ следва:

А. Да са вписани в публичния регистър на КРС или еквивалент за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги.За доказване изпълнението на изискването участниците следва декларират, че при поискване от възложителя ще могат да представят доказателства, че са вписани в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ. При поискване от страна на възложителя участниците следва да могат да представят един от следните документи: копие на Удостоверение за вписване на участника в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията, или заверена разпечатка от публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ, съдържаща данни за участника, както следва:

1. Търговското наименование на пощенския оператор;

2. Седалището и адреса на управление;

3. Номера на удостоверението;

4. Обхват на предоставяната услуга; Или Подадено писмено уведомление по чл. 19, т. 4 от ЗПУ;Или Заверено копие от съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган съобразно законодателството на държавата в която е установен участникът.

Б. Общи условия:

Участниците по об. п. 2 и участниците по об. п. 3 следва в т. 2 от раздел „А“, „Годност“, Част IV на ЕЕДОП да декларират, че имат одобрени от КРС Общи условия на договора с потребителите съгласно чл. 21 от ЗПУ или еквивалент, издаден от компетентен орган съобразно законодателството на държавата, в която е установен участникът.

Когато участникът е обединение, изискванията се отнасят за всеки от участниците в обединението съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Когато участникът предвижда подизпълнители, изискванията се отнася за всеки от подизпълнителите съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В зависимост от обособената позиция възложителят поставя изискване за изпълнен оборот в сферата от обхвата на предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Обособена позиция 1:

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да са реализирали оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер минимум 1,2 млн. (един милион и двеста хиляди) BGN без ДДС общо за трите последни години, считано от датата на подаване на офертата.

Като предмет сходен с предмета на настоящата поръчка Възложителят ще приема: услуги по предоставяне на универсална пощенска услуга или услуги включени в обхвата на универсалната пощенска услуга.

Когато участникът е обединение, изискването се отнася за обединението - участник а не за всяко от лицата, включени в него.

Обособена позиция 2:През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците по об.п.2 трябва да са реализирали оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер минимум 170 000 (сто и седемдесет хиляди) BGN без ДДС общо за трите последни години, считано от датата на подаване на офертата.

Като предмет сходен с предмета на настоящата поръчка Възложителят ще приема: изпълнени услуги по предоставяне на вътрешни куриерски услуги.

Когато участникът е обединение, изискването се отнася за обединението участник, а не от всяко от лицата, включни в него.

Обособена позиция 3:През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците по об.п.3 трябва да са реализирали оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер минимум 85 000 (осемдесет и пет хиляди) BGN без ДДС общо за трите последни години, считано от датата на подаване на офертата.

Като предмет сходен с предмета на настоящата поръчка Възложителят ще приема: изпълнени услуги по предоставяне на вътрешни куриерски услуги.

Когато участникът е обединение, изискването се отнася за обединението участник а не за всяко от лицата, включени в него.

За доказване на изискването участниците попълват електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел Б, т. 2а).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участниците по обособена позиция 1 следва да имат развита мрежа от пощенски клонове/офиси в страната.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците по об.п.1 следва да разполагат с развита пощенска мрежа, включваща пощенски клонове/офиси/ във всички населени места, посочени в Образец 6 към документацията за участие – Списък на адресите на възложителите, или да имат сключен/и договор/и за достъп до пощенската мрежа на оператор/и за ползване на негови офиси/пощенски клонове. За доказване изпълнението на изискването участниците следва да представят списък с клоновете/офисите на територията на страната, с които разполагат за изпълнение на поръчката, с посочени град, адрес и телефон за контакт (попълнен Образец 2) и/или да посочат договори с други оператори за ползване на пощенската им мрежа в приложимите случаи.

В ЕЕДОП по об.п.1 в Част IV, раздел В, точка 9 участникът декларира, че прилага своя списък по образец в СЕВОП.

Когато участникът е обединение, изискването се отнася за обединението участник а не за всяко от лицата, включени в него.

За доказване на изискването участниците попълват електронно в СЕВОП чрез попълване на информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел Б, т. 2а).

Обособена позиция 2: Възложителят не поставя изисквания за технически възможности по об.п.2.

Обособена позиция 3: Възложителят не поставя изисквания за технически възможности по об.п.3.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 3
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/08/2019
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/08/2019
Местно време: 13:00
Място:

Електронно в СЕВОП

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е електронно в СЕВОП. На участниците в процедурата или техни упълномощени представители е осигурен електронен достъп в СЕВОП. Представителите на средствата за масово осведомяване могат да проследят действията на комисията със съдействието на посоченото в настоящето обявление лице за контакт.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП), чрез дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки” открива електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамкови споразумения с 3 /три/ лица. Откритата процедура ще се проведе електронно чрез СЕВОП. Участниците могат да подадат оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции. Когато участникът подава оферта за повече от една обособени позиции, той попълва и прилага отделен ЕЕДОП за всяка от тях.

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата:

1. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;

2. по чл. 55, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП;

3. по чл.107 от ЗОП;

4. по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

5. по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

6. който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник;

7. участник, чиято обща стойност на ценовото предложение надвишава обявената прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Общата сума на офертата не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката по обособената позиция.

При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от цената.

В обхвата на настоящата поръчка, за всички обособени позиции, могат да се включват услуги, финансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, или от други международни донори или финансови институции по преценка на индивидуалните възложители, съгласно чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/06/2019