Diensten - 30089-2019

22/01/2019    S15

België-Brussel: Koppelen van planningsinstrumenten die voortvloeien uit milieuwetgeving en -beleid van de EU met financieringsmechanismen

2019/S 015-030089

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Koppelen van planningsinstrumenten die voortvloeien uit milieuwetgeving en -beleid van de EU met financieringsmechanismen

Referentienummer: ENV.D.1/ETU/2018/0020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van de opdracht is de Europese Commissie bij te staan door te analyseren in welke mate de maatregelen die zijn opgenomen in de huidige instrumenten voor milieuplanning die voortvloeien uit de EU-milieuwetgeving die van toepassing is op landbouw, bossen en/of Natura 2000 in plattelandsgebieden, de kenmerken vertonen die nodig zijn om te worden ondersteund in het kader van de verschillende instrumenten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

In het kader van het onderzoek zullen 3 instrumenten voor milieuplanning in overweging worden genomen (zie punt 11.2.4 voor een uitvoerige beschrijving).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 196 095.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extra muros

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving: dienstverlening. Enkelvoudige opdracht van 12 maanden (totale begroting van 200 000 EUR).

In het onderzoek zullen de volgende instrumenten voor milieuplanning in overweging worden genomen:

— Prioritaire actiekaders (PAF) die voor de relevante periode zijn vastgesteld krachtens Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30.11.2009 inzake het behoud van de vogelbestand en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21.5.1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, in combinatie met de relevante beheersplannen,

— stroomgebiedsbeheerplannen en maatregelenprogramma's die zijn vastgesteld in het kader van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.10.2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid,

— luchtkwaliteitsplannen en kortetermijnactieplannen die zijn opgesteld krachtens Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de luchtkwaliteit.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd eerder bekendgemaakt in vooraankondiging PIN OJ S 056-123139 van 21.3.2018 met als titel „Koppelen van planningsinstrumenten die voortvloeien uit milieuwetgeving en -beleid van de EU met financieringsmechanismen” voor een bedrag van 200 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 144-328435
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2018/792490/ETU/ENV.D.1
Benaming:

Koppelen van planningsinstrumenten die voortvloeien uit milieuwetgeving en -beleid van de EU met financieringsmechanismen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fresh Thoughts Consulting GmbH
Postadres: Auhofstrasse 4/7
Plaats: Vienna
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: AT-1130
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 196 095.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 63 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

32,2 % + 30,4 % = 62,6 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4 genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen twee jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen, een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (zie http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen twee maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kunt u een beroep instellen bij de instantie vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019