Услуги - 300900-2018

12/07/2018    S132    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по ремонт и поддържане на оптични уреди

2018/S 132-300900

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Национална агенция за приходите, ТД на НАП София
1310631880221
ул. „Аксаков“ № 21
София
1000
България
Лице за контакт: Биляна Пешева; Веселина Мерджанова
Телефон: +359 298593766/+359 298593844
Електронна поща: b.pesheva@ro22.nra.bg
Факс: +359 29864728
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nap.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3669

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.nap.bg/news?id=3669
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Услуги по ремонт и поддръжка (в т.ч. и доставка на резервни части) на сигнално-охранителна техника (СОТ), собственост на ТД на НАП София“

II.1.2)Основен CPV код
50344000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в:

1. Сервизно обслужване и ремонт, включващо цялостното поддържане на сигнално-охранителната техника, собственост на възложителя, в изправност.

Извършва се след писмена заявка на възложителя и включва извършване на всички дейности, осигуряващи техническата ѝ изправност, с цел надеждното, качествено и безотказно функциониране съгласно предписанията на производителя и изискванията на възложителя.

2. Доставка на резервни части, материали и консумативи:

Доставката на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонт на сигнално-охранителната техника, се извършва от изпълнителя, като стойността им е за сметка на възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50344000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG41
Основно място на изпълнение:

Административните сгради на ТД на НАП София и нейните офиси, включени в обхвата ѝ, находящи се на територията на гр. София, гр. Кюстендил, гр. Благоевград и гр. Ботевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в:

1. Сервизно обслужване и ремонт, включващо цялостното поддържане на сигнално-охранителната техника, собственост на възложителя, в изправност.

Извършва се след писмена заявка на възложителя и включва извършване на всички дейности, осигуряващи техническата ѝ изправност, с цел надеждното, качествено и безотказно функциониране съгласно предписанията на производителя и изискванията на възложителя.

2. Доставка на резервни части, материали и консумативи:

Доставката на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонт на сигнално-охранителната техника, се извършва от изпълнителя, като стойността им е за сметка на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 02/02/2019
Крайна дата: 01/02/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Общата стойност на договора не трябва да надвишава максимално допустимата стойност на поръчката в размер на 15 000,00 BGN без ДДС. Срокът на изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от 2.2.2019 г., или до изчерпване на стойността на договора, в случай че това обстоятелство настъпи преди изтичане срока му на действие.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците да представят списък на изпълнените услуги, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, осъществени от тях през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, период на изпълнение (посочва се начална дата и крайна дата на изпълнението) и получателите на услугата, заедно с доказателства за извършената услуга (съгл. чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Участникът попълва информацията в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.

2. Участниците да разполагат със собствен и/или нает персонал, който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за извършване на дейността, за доказателство на което да представи списък на правоспособните технически лица, които ще извършват дейностите по изпълнението на настоящата обществена поръчка.

Списъкът се попълва в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП, неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците да са изпълнили през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата най-малко 2 (две) услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.

Забележки:

* „Изпълнена“ е тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.

** Под „услуги, идентични или сходни“ с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира изпълнени услуги по ремонт и поддръжка на сигнално-охранителни системи.

2. Участникът да разполага с минимум 2 (две) технически лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, притежаващи квалификация да извършват обслужване и ремонт на СОТ и да имат поне 2 (две) години опит на сходна позиция/длъжност. Деклариране съответствието с поставеното от възложителя изискване за квалифициран персонал за изпълнение на поръчката се извършва чрез представяне на информация за лицата, функцията, която ще изпълняват, информация за придобитото от тях образование, образователно-квалификационна степен, професионална квалификация (с посочване на номера/дати на дипломи, сертификати, издател на съответния документ).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договора определеният изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3 % от стойността му без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор — неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/09/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/09/2018
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на ТД на НАП София, гр. София, ул. „Аксаков“ № 21, ет. 7, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения ред за достъп до сградата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е контролирано от такова дружество или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане (ППЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на §2 от ЗМИП, както и на основанията по чл. 107 от ЗОП и 69 от ЗКОНПИ.

Национална агенция за приходите предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка, която може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел „За НАП“, рубрика „Профил на купувача“, от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/07/2018