Obras - 300902-2020

29/06/2020    S123    Obras - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - No procede 

Eslovaquia-Bratislava: Trabajos de construcción de edificios de terminales ferroviarias

2020/S 123-300902

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Número de identificación fiscal: 31364501
Dirección postal: Klemensova 8
Localidad: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 813 61
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Jana Kubáni Jurigová
Correo electrónico: kubanijurigova.jana@zsr.sk

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.zsr.sk

Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2583

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

Número de referencia: 20076/2015/O220
II.1.2)Código CPV principal
45213322 Trabajos de construcción de edificios de terminales ferroviarias
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Terminál intermodálnej prepravy Lužianky.

Lote nº: 0
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71320000 Servicios de diseño técnico
45234100 Trabajos de construcción ferroviaria
45223300 Trabajos de construcción de estacionamientos
45233120 Trabajos de construcción de carreteras
45231400 Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica
45100000 Trabajos de preparación del terreno
45213320 Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario
45221110 Trabajos de construcción de puentes
45221220 Alcantarillas
45314310 Tendido de cables
45232221 Subestación transformadora
32344210 Equipo de radio
31625200 Sistemas de avisador de incendios
35125300 Cámaras de seguridad
31625000 Avisadores eléctricos de protección contra robos e incendios
34993000 Luces para el alumbrado de carreteras
44161200 Tuberías maestras
45233160 Caminos y otras superficies empedradas
45112700 Trabajos de paisajismo
42418900 Maquinaria de carga o manipulación
42418940 Equipo de manipulación de contenedores
34632300 Instalaciones eléctricas para vías férreas
45213300 Edificios relacionados con el transporte
42123000 Compresores
34144000 Vehículos de motor para usos especiales
71311230 Servicios de ingeniería ferroviaria
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miesto dodania PD: ŽSR GR, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, SLOVENSKO.

Miesto uskutočnenia stavebných prác: katastrálne územie Lužianky, Zbehy, Čakajovce, okres Nitra, kraj Nitriansky.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

2.1. Predmetom zákazky s názvom "Terminál intermodálnej prepravy Lužianky" je vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS) so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, zabezpečenie súvisiacich inžinierských činností (IČ) a realizácia stavby vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) s opciou na realizáciu Diela.

2.2. Ide o zmiešanú zákazku a to o zákazku na služby (projektové práce) a o zákazku na stavebné práce, kde úspešný uchádzač (budúci Zhotoviteľ stavby) zabezpečuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie (PD).

2.3. Požaduje sa:

2.3.1. DSPRS, ktorá bude v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability, s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušných stavebných úradov.

2.3.2. IČ musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v UNIKA bod 3.3.1. Základný súbor výkonov inžinierskoprojektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby súhrnne v rozsahu výkonových fáz č. 1, 3 a 4.

2.3.3. Realizácia diela v súlade so schválenou PD spracovanou úspešným uchádzačom.

2.3.4. Vyhotovenie DRSR.

2.3.5. IČ počas realizácie stavby.

2.3.6. Obstarávateľ je oprávnený, v lehote 8 týždňov pred plánovaným dohodnutým termínom odovzdania staveniska a začatím stavebných prác, oznámiť budúcemu Zhotoviteľovi, že nepožaduje vykonanie činností uvedených v bode 2.3.3., 2.3.4. a 2.3.5.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 22
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Zmluva o dielo číslo 2016/OA/01/001

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
18/07/2016
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Strabag s.r.o.
Número de identificación fiscal: 17317282
Dirección postal: Mlynské Nivy 61/A
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 825 18
País: Eslovaquia
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 51 809 419.00 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
24/06/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45213322 Trabajos de construcción de edificios de terminales ferroviarias
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
71320000 Servicios de diseño técnico
45234100 Trabajos de construcción ferroviaria
45223300 Trabajos de construcción de estacionamientos
45233120 Trabajos de construcción de carreteras
45231400 Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica
45100000 Trabajos de preparación del terreno
45213320 Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario
45221110 Trabajos de construcción de puentes
45221220 Alcantarillas
45314310 Tendido de cables
45232221 Subestación transformadora
32344210 Equipo de radio
31625200 Sistemas de avisador de incendios
35125300 Cámaras de seguridad
31625000 Avisadores eléctricos de protección contra robos e incendios
34993000 Luces para el alumbrado de carreteras
44161200 Tuberías maestras
45233160 Caminos y otras superficies empedradas
45112700 Trabajos de paisajismo
42418900 Maquinaria de carga o manipulación
42418940 Equipo de manipulación de contenedores
34632300 Instalaciones eléctricas para vías férreas
45213300 Edificios relacionados con el transporte
42123000 Compresores
34144000 Vehículos de motor para usos especiales
71311230 Servicios de ingeniería ferroviaria
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miesto dodania PD: ŽSR GR, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, SLOVENSKO.

Miesto uskutočnenia stavebných prác: katastrálne územie Lužianky, Zbehy, Čakajovce, okres Nitra, kraj Nitriansky.

VII.1.4)Descripción del contrato:

2.1. Predmetom zákazky s názvom "Terminál intermodálnej prepravy Lužianky" je vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS) so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, zabezpečenie súvisiacich inžinierských činností (IČ) a realizácia stavby vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) s opciou na realizáciu Diela.

2.2. Ide o zmiešanú zákazku a to o zákazku na služby (projektové práce) a o zákazku na stavebné práce, kde úspešný uchádzač (budúci Zhotoviteľ stavby) zabezpečuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie (PD).

2.3. Požaduje sa:

2.3.1. DSPRS, ktorá bude v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability, s vydanými právoplatnými

Stavebnými povoleniami od príslušných stavebných úradov.

2.3.2. IČ musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v UNIKA bod 3.3.1. Základný súbor výkonov inžinierskoprojektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby súhrnne v rozsahu výkonových fáz č. 1, 3 a 4.

2.3.3. Realizácia diela v súlade so schválenou PD spracovanou úspešným uchádzačom.

2.3.4. Vyhotovenie DSRS.

2.3.5. IČ počas realizácie stavby.

2.3.6. Obstarávateľ je oprávnený oznámiť budúcemu Zhotoviteľovi, že nepožaduje vykonanie činností uvedených v bode 2.3.3., 2.3.4. a 2.3.5. (opcia na realizáciu prác na Diele) a to buď v rozsahu realizácie všetkých funkčných častí (časť: Expedícia, Sklad, Terminál) alebo v rozsahu realizácie len niektorých jeho funkčných častí, pričom platí, že:

Obstarávateľ je oprávnený oznámenie o uplatnení opcie na realizáciu prác na Diele pre časť Expedícia, zaslať zhotoviteľovi v lehote do 31.3.2017.

Obstarávateľ je oprávnený oznámenie o uplatnení opcie na realizáciu prác na Diele pre časť Sklad, zaslať Zhotoviteľovi v lehote do 31.3.2017.

Obstarávateľ je oprávnený oznámenie o uplatnení opcie na realizáciu prác na Diele pre časť Terminál zaslať Zhotoviteľovi v lehote do 1.9.2017.

Dňa 31.8.2017 si Objednávateľ uplatnil právo opcie na nerealizáciu časti Diela - Terminál.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 55
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 40 741 699.41 EUR
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Strabag s.r.o.
Número de identificación fiscal: 17317282
Dirección postal: Mlynské Nivy 61/A
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 825 18
País: Eslovaquia
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Na uzatvorení Dodatku č.5 k Zmluve o dielo číslo 2016/OA/01/001 zo dňa 18.7.2016 sa zmluvné strany dohodli v nadväznosti na skutočnosť, že v priebehu plnenia Zmluvy a projektovej prípravy na realizáciu Diela došlo k nasledovným skutočnostiam, pre ktoré je potrebné vykonať zmeny Zmluvy v znení neskorších dodatkov, a to najmä:

— Navýšení resp. znížení rozsahu prác, uvedených v Ocenenom Súpise položiek,

— Uznaní nových prác (naviac prác), ktoré neboli uvedené v Ocenenom Súpise položiek.

V dôsledku zmien v projektovej dokumentácii je potrebné, aby zmluvné strany upravili cenu úpravami dotknutých stavebných objektov a prevádzkových súborov Diela a zároveň, aby sa zmluvné strany dohodli na vykonaní nových stavebných objektov a prevádzkových súborov vrátane dohody na cene.

Zmeny, ktoré sú predmetom Dodatku č. 5 sú prípustnými zmenami Zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti, týkajúce sa nasledovných stavebných objektov (SO):

— SO 02-32-04 Železničný zvršok - Spojovacia koľaj č. 91 (koľajnice, podvaly, drobné koľajivo...)

— SO 02-32-05 Železničný zvršok - Spojovacia koľaj č. 91 (Koľajové lôžko, dovoz materiálu, montáž)

— SO 02-34-14.1. Expedičné koľajisko - doplnenie ostnatého žiletkového drôtu

— SO 02-35-05.2. Osvetlenie expedičných koľají TIP Lužianky - Expedičné koľajisko (LED) - Zmena spôsobu merania odberov el. energie - doplnenie elektromeru sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 5.

Predmetom zmeny Zmluvy sú:

— Úprava textu v článku 1, doplnený bod 1.15

— Dohoda o cene za úpravy a naviac práce na projektovej dokumentácii a inžinierskej činnosti a dohoda o cene za naviac práce na stavebných objektoch

— Úprava textu a cien v článku 3, bod 3.2

— Úprava termínu v článku 2, bod 2.1.1

— Úprava textu v podčlánku 14.7 osobitných podmienok

— Špecifikácia zmien rozsahu Zmluvy je obsiahnutá v Prílohe č. 1 k Dodatku č. 5, ktorá nahrádza Prílohu č. 1 k Dodatku č. 4.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Sú podrobne uvedené v bode VII.2.1) tohto oznámenia.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 40 728 069.14 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 40 741 699.41 EUR