Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 301079-2021

16/06/2021    S115

Люксембург-Luxembourg: Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 115-301079

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 101-265571)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg, TB/23 LB 0038
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Отдел за писмени преводи на български език
Електронна поща: FreelanceBG@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.curia.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

II.1.2)Основен CPV код
79530000 Услуги по писмени преводи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката обхваща 6 обособени позиции (вж. раздел II.2). Процедурата за обособените позиции се повтаря периодично, като във всеки момент при изпълнение на поръчката могат да се приемат нови заявления. Рамковите договори се възлагат по обособени позиции. Срокът им е едногодишен с възможност за мълчаливо продължаване евентуално за 3 нови периода от по 1 година. Максималният брой рамкови договори, които ще бъдат сключени за всяка обособена позиция, е точно определен. Въз основа на критериите за възлагане се съставя списък за класиране. С този списък се определя първоначално поредността, в която на изпълнителите ще се предлагат конкретни задачи, като се имат предвид производственият им капацитет и областта, в която са специализирани. Класирането ще бъде преразглеждано периодично, за да отразява действителното качество на предоставените услуги. Класирането може да бъде променяно и вследствие на сключването на нови рамкови договори или на прекратяването на действащи рамкови договори.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 101-265571

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: Правно основание
Вместо:

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Да се чете:

Правно основание:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

VII.2)Друга допълнителна информация: