Pomozte nám optimalizovat stránky TED: Vyplňte prosím krátký dotazník

Služby - 301091-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

05/09/2014    S170    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Nizozemsko-Haag: Internetové služby a služby pevné linky

2014/S 170-301091

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Eurojust
Poštovní adresa: Maanweg 174
Obec: Haag
PSČ: 2516 AB
Stát: Nizozemsko
K rukám: sektor pro veřejné zakázky
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Tel.: +31 704125641
Fax: +31 704125585

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/Ongoing-calls-for-tender.aspx

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=586

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Internetové služby a služby pevné linky.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 5: Telekomunikační služby

Kód NUTS NL332

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 5
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky: Internetové služby a služby pevné linky vychází z komplexních technických infrastruktur. Pokaždé, když se změní poskytovatel, je nutná migrace internetových služeb a služeb pevné linky. Migrace bude provedena u provozních a stěžejní obchodních služeb a musí být souvisle a transparentně převedeny na nového poskytovatele, z čehož plyne složitý a časově náročný proces. Očekává se, že současný poskytovatel bude nadále poskytovat služby po dobu 6 až 12 měsíců, což novému poskytovateli umožní zřízení, přípravu, konfiguraci a migraci služeb do jeho infrastruktury.
Proto je v rámci tohoto řízení nutná delší doba trvání rámcové smlouvy v tomto řízení.

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 0,01 a 1 250 000 EUR
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Cílem tohoto výběrového řízení je poskytnout Eurojustu kvalitní, nepřerušované internetové služby a služby pevné linky. Tyto služby jsou klasifikovány jako klíčové pro podnikání, a proto musí být spolehlivé, vysoce dostupné a chybově tolerantní (položka č. 1). Kromě internetových služeb a služeb pevné linky hodlá Eurojust zakoupit rovněž související služby, tj. služby univerzálních mezinárodních bezplatných telefonních čísel (UIFN) a bezplatné telefonní služby (položka č. 2). Vezmeme-li v úvahu tyto požadavky, hledá Eurojust poskytovatele služeb, jenž je schopen poskytnout služby popsané v technických specifikacích (příloha A) v souladu se smluvními podmínkami (příloha D) při zajištění minimálních požadavků na úroveň služeb (příloha A.1). Uchazeči by rovněž měli zvážit předložení příslušných návrhů na poskytování doplňkových služeb, které jsou vymezeny v technických specifikacích (příloha A) a tvoří součást zadávacích kritérií. Tyto služby nejsou povinné, ale budou součástí zakázky, pokud budou nabídnuty. Od uchazečů se navíc požaduje, aby navrhli vlastní řešení pro Eurojust v oblasti snížení nákladů na povinné služby (internetové služby a služby pevné linky) při zachování nebo zvýšení výkonnosti služeb. To je součástí zadávacích kritérií a musí být zahrnuto do přílohy B.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

64200000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro několik částí
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 0,01 a 1 250 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Počet možných obnovení: 2
uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
v měsících: 24 (ode dne zadání zakázky)
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 60 (ode dne zadání zakázky)

Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Internetové služby a služby pevné linky
1)Stručný popis
Internetové služby a služby pevné linky včetně doplňkových služeb.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

64200000

3)Množství nebo rozsah
Dle informací v zadávací dokumentaci.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 0,01 a 1 230 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Uchazeči mohou předložit nabídku na 1 nebo obě položky.
Uchazeči musí ve svých nabídkách jasně uvést, o které položky se ucházejí.
Další informace o těchto požadavcích jsou k dispozici v technických specifikacích (příloha A) včetně požadavků na úroveň služeb (příloha A.1 pro položku č. 1).
Část zakázky č.: 2 Název: Univerzální mezinárodní bezplatná telefonní čísla
1)Stručný popis
Univerzální mezinárodní bezplatná telefonní čísla (UIFN) a bezplatné telefonní služby.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

64200000

3)Množství nebo rozsah
Dle informací v zadávací dokumentaci.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 0,01 a 20 000 EUR
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Uchazeči mohou předložit nabídku na 1 nebo obě položky.
Uchazeči musí ve svých nabídkách jasně uvést, o které položky se ucházejí.
Další informace o těchto požadavcích jsou uvedeny v technických specifikacích (příloha A).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Dle informací v zadávací dokumentaci.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Dle informací v zadávací dokumentaci.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dle informací v zadávací dokumentaci.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dle informací v zadávací dokumentaci.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Dle informací v zadávací dokumentaci.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dle informací v zadávací dokumentaci.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Dle informací v zadávací dokumentaci.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
2014/PO/EJ/9.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 21.10.2014 - 14:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
21.10.2014 - 14:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
Jiný: Nabídky musí být podány v 1 z úředních jazyků Evropské unie. Poněvadž je pracovním jazykem agentury Eurojust angličtina, Eurojust by velmi ocenil, kdyby nabídky, které obdrží, byly vypracovány v angličtině.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28.10.2014 - 14:00

Místo:

Prostory Eurojustu: Saturnusstraat 9, 2516 AD, Haag, NIZOZEMSKO.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek se může jako pozorovatel zúčastnit 1 zástupce každého uchazeče.
Z bezpečnostních důvodů nebude uchazečům, kteří se během stanovené lhůty nezaregistrují, dovoleno se otevírání zúčastnit.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Uchazeči si mohou stáhnout zadávací dokumentaci a jakékoliv další informace z internetové prezentace pro elektronická nabídková řízení. Tato internetová prezentace bude pravidelně aktualizována a je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu doby trvání výběrového řízení.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Během 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Eurojust
Poštovní adresa: P.O. Box 16183
Obec: Haag
PSČ: 2500 BD
Stát: Nizozemsko
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Internetová adresa: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26.8.2014